Newyddion

Sul Arbennig

Mae pererindod wedi ei threfnu i Bantycelyn ddydd Sul Tachwedd 12fed. Bydd bws yn gadael depot Edwards ym Mhentre’r Eglwys am 10 y bore ac yna’n dychwelyd erbyn 7 yr hwyr. Rhowch wybod i Rhiannon Humphreys (07861 753945) neu Gwerfyl Morse (02920 623365/0788 761949/ gwerfyl@tinyworld.co.ukos hoffech ymuno â ni.  Croeso cynnes i bawb.

  APÊL MOSUL

Neges gan y Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol
Cliciwch  YMA

 

Newyddion Cynharach:

♬ Cerddoriaeth
Curiad Calon 
 

Cyngerdd Tri Chôr

Côr Godre’r Garth / Côr yr Einion / Parti’r Efail

 Elw tuag at  

Apêl Diffibriliwr

Pentref Efail Isaf  

7yh Nos Sul 19eg Mawrth

Capel y Tabernacl, Efail Isaf

Tocynnau £7 (Consesiynau £5)

Rhagor o fanylion i ddilyn

Newyddion Da – Penodi Rheolwr Safle

Ers diwedd yr haf, mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr wedi bod yn hysbysebu am olynydd i Ann Dixey, a fydd yn ymddeol ddiwedd Rhagfyr.

Mae’n braf felly medru cyhoeddi ein bod bellach wedi llenwi’r swydd. O 1 Ionawr 2017 bydd Ioan Rees yn gweithredu fel Gofalwr y Safle, ac mae Caroline a Geraint Rees wedi cytuno’n garedig iawn i ofalu am y dyletswyddau gweinyddol megis derbyn ‘bookings’. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth megis y manylion cyswllt cyn diwedd Rhagfyr.

 Ar ran yr eglwys mae’r Bwrdd am longyfarch Ioan a diolch iddo am ei barodrwydd i ymgymryd â’r dyletswyddau pwysig hyn. Dymunwn yn dda iddo yn y swydd.

ON Daw cyfle ym mis Ionawr i’r eglwys ddiolch i Ann Dixey am ei gwasanaeth gwerthfawr hi dros gyfnod o naw mlynedd a dymuno’n dda iddi ar ei hymddeoliad.

 

TAFOD Y TAB

Daeth yn amser paratoi’r rhifyn nesaf o Tafod y Tab i’w gyhoeddi ddiwedd Ionawr. Mae croeso i unrhyw aelod anfon erthyglau / newyddion / lluniau / cyhoeddiadau i’w cynnwys y tro hwn. Anfonwch yn syth ar ôl y Nadolig, ac ar yr hwyraf erbyn Ionawr 3 2017 at

emlyn.davies@which.net neu ann.pentyrch@btinternet.com

Casgliad Banc Bwyd yn Tesco

Daeth yn amser i ni gefnogi’r Banc Bwyd lleol unwaith eto drwy helpu aelodau capel Bethel, Pontyclun, gyda’u casgliad yn archfarchnad Tesco, Tonysguboriau.

Y dyddiau yw: Dydd Iau, Gwener, Sadwrn, Rhagfyr 1,2,3. Shifftiau o 10-12, 12-2 a 2-4.

Y nod gan y Banc Bwyd ydy cyrraedd neu basio’r 9.6 tunnell anhygoel gasglwyd yr adeg yma y llynedd.

Os medrwch chi helpu, plîs wnewch chi gysylltu ag Ann Dwynwen Davies erbyn dydd Mercher Tachwedd 23ain ar ann.pentyrch@btinternet.com gan nodi diwrnod a shifft.

Y CYFARFOD CYFFREDINOL  (Cwrdd Eglwys Blynyddol)

Cafwyd Cyfarfod Cyffredinol hwylus a llwyddiannus fore Tachwedd 19eg  dan arweiniad  ein Cadeirydd, Wendy Reynolds. Ar ddiwedd y cyfarfod, diolchwyd yn gynnes iawn iddi hi a’r Ysgrifennydd, Gwilym  Huws a’r Trysorydd, Keith Rowlands, am eu llafur diwyd a thrylwyr drwy gydol y flwyddyn yn gofalu am ein buddiannau ariannol, gweinyddol a chyfreithiol.

Yn ystod ei adroddiad wrth gyflwyno’r cyfrifon am y flwyddyn, apeliodd y Trysorydd am ragor o gyfraniadau y flwyddyn nesaf, gan ddweud yr hoffai weld y cyfraniadau unigol yn codi o ryw 25% yn ystod 2017.

Daeth tymor pedwar o’r cyfarwyddwyr (ymddiriedolwyr) i ben, sef Glenys Roberts, Caroline Rees, Celt Hughes ac Emlyn Davies.

Etholwyd y pedwar canlynol yn gyfarwyddwyr am y tair blynedd nesaf:

Ann Dwynwen Davies, Emlyn Penny Jones, Geraint Rees, John Llewellyn Thomas.

CYNLLUN NADOLIG YR YSGOL Sul: Apêl Cawell Elusen ADREF

Wnewch chi gefnogi’r di-gartref yn Rh.C.T. y Nadolig hwn trwy gyflwyno eitemau i’r Ysgol Sul i’w rhoi mewn cewyll? Byddem yn gwerthfawrogi:

Bwyd sy’n cadw, bwyd mewn tuniau (yn cynnwys cig neu bysgod), siocled a danteithion Nadolig, jamiau a siytni, te, coffi, siocled yfed, llaeth sych, pot nŵdls, sudd ffrwythau, sgwash, creision, deunydd ymolchi, eitemau hylendid merched, anrhegion Nadolig plant (wedi eu lapio gan nodi’r oedran, a ph’run ai i fachgen neu ferch.)

Rhagor o fanylion gan Beth Reynolds ac athrawon yr Ysgol Sul

ELUSENNAU 2016:

Dyma pwy fydd yn elwa o arian yr amlenni brown eleni

1. Mae New Horizons Mental Health Resource Centre, Aberdâr yn gweithredu ystod o ganolfannau yn cynnig adnoddau ac yn estyn llaw i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl ac emosiynol yn Rhondda Cynon Taf. Mae’r Ganolfan yn hybu delwedd bositif ac yn herio gwahaniaethu ar sail iechyd drwy gyfrwng addysg, gweithio yn y gymuned, rhannu gwybodaeth, a chynnig cefnogaeth, ac yn cynnal prosiect arbennig i bobl ifanc rhwng 18 a 25 oed.

2. Nid dyma’r tro cyntaf i ni gefnogi Prosiect Gofalwyr Ifanc Rh.C.T. ac mae’n fraint cael gwneud hynny eto. Mae’r prosiect yn ceisio adfer ychydig o’u plentyndod i blant sy wedi gorfod tyfu i fyny yn llawer rhy gyflym oherwydd anawsterau teuluol sy’n eu gorfodi i ofalu am riant methedig neu wael ei iechyd.

Darperir cefnogaeth un i un, gweithgareddau grŵp a chysylltu â gweithgareddau cymunedol, gweithdai ac egwyl preswyl, er mwyn lleddfu ychydig ar faich ysgwyddau ifanc, a dod â rywfaint o normalrwydd plentyndod i’w bywydau.

3.  Mae hi’n flwyddyn ers i’r Samariaid, sy’n elusen gyfarwydd i bawb, lansio eu prosiect peilot yng Nghymoedd y De. Er eu bod ar gael i bawb sydd eu hangen ar ben arall y ffôn, maen nhw’n credu’n gryf mewn presenoldeb yn y gymuned er mwyn adnabod amgylchiadau cymdeithasol sy’n peri gofid ac anobaith i unigolion. Mae’r prosiect hwn yn arwyddocaol iddyn nhw am fod y gyfradd o ddynion sy’n cyflawni hunanladdiad yng Nghymru ar ei huchaf ers 1981. Mae’n bwysig iawn bod y prosiect newydd hwn yn cael cefnogaeth ariannol.

4.  Yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru, mae mwy o blant a phobl ifanc angen help ymgynghorol yn Rhondda Cynon Taf nag unrhyw ardal arall yng Nghymru gyfan.

5.Mae’r gwasanaeth Eye to Eye  yn helpu pobl ifanc 10-25 oed yn yr ardal, drwy ysgolion a chanolfannau cymunedol, ac yn rhoi cyfle i unigolion bregus gael help proffesiynol gyda phroblemau sy’n eu llesteirio ac yn amharu ar ansawdd eu bywydau.  Mae’r gwasanaeth yn hygyrch, a’r rhai sy’n teimlo angen help yn gallu cysylltu drwy lythyr, alwad ffôn, ebost neu decst.

6.Mae Ysgol Tŷ Coch, Ton-teg, yn darparu addysg bwrpasol, berthnasol, bersonol, i blant 3-19 oed sydd ag anawsterau dysgu dwys, a hynny mewn awyrgylch ddiogel, ofalgar sy’n eu hysgogi i gyrraedd eu potensial.

AIL HYSBYSEB

Er gwybodaeth: Rydym newydd ail-hysbysebu ar gyfer y swydd isod:

Rheolwr Safle  (Rhan-amser)

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod.
Disgwylir i’r sawl a benodir ddechrau ar 1af Ionawr 2017.

Am fanylion pellach, cysylltwch â Gwilym Huws (gehpengwern@yahoo.co.uk/ 07710 237327)

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 4 Tachwedd 2016

DIOLCH  YN  FAWR

Diolch yn fawr i bawb fu mor hael eu rhoddion i’r ymgyrch helpu ffoaduriaid. Derbyniwyd cyflenwad helaeth o ddillad ac esgidiau pwrpasol a chyfraniadau ariannol sylweddol, a bu deuddeg o wirfoddolwyr yn brysur dros dri diwrnod yn didoli, pacio a chludo popeth.
Rydyn ni’n ffodus iawn bod y capel a’r Ganolfan ar gael i ni fel stordai diddos dros y cyfnod casglu. Mae ugain bocs mawr bellach ar eu ffordd i wersyll Moria ar Ynys Lesbos yng Ngwlad Groeg. Difawyd rhan o’r gwersyll yn ddiweddar gan dân mawr, a bydd ein llwyth ni yn helpu i liniaru ychydig ar yr amgylchiadau dybryd yn dilyn hynny.
Mae Lisa Maria Devlin, sy’n derbyn ein cyfraniadau ni yng Ngogledd Iwerddon wrth ei bodd gydag addasrwydd a safon y dillad. Maen nhw’n cyrraedd Ballymena dros nos o Gaerdydd, mewn lorri DHL. Fel y gallwch ddychmygu, dydy cludiant mor effeithiol ddim yn rhad, ac mae’r cyfraniadau ariannol yn helpu tuag at y treuliau hyn.
Rydyn ni’n lwcus mai elusen St Vincent de Paul sy’n gyfrifol am y cludiant i Wlad Groeg – taith deg diwrnod – ac yn tracio’r lorri ac yn sicrhau bod y nwyddau’n cyrraedd y dwylo iawn. Mae’r lorïau’n gadael Ballymena’n rheolaidd, a’u llwyth yn amrywio o nwyddau meddygol a bwyd a dillad i bebyll ac offer ymarferol, yn ôl y galw.

 

Maen nhw’n barod i helpu ble bynnag mae angen, ac mae’n fraint cael bod yn rhan fechan o’u gweithgarwch.Diolch yn fawr iawn i chi am fod mor barod i roi ysgwydd dan y baich.

Mae casgliad o luniau i’w gweld YMA

 

Croesawu Meddyg BanglaCymru

Ar Sul olaf Medi daeth Dr Jishumoy Dev draw o Bangladesh i sôn wrthym yn y Tabernacl am ei waith gyda BanglaCymru. Sefydlwyd yr elusen yn 2008 gan Wil Morus Jones i roi llawdriniaethau i blant sy’n dioddef o gyflwr gwefus a thaflod hollt yn ogystal â’r rhai sydd wedi dioddef llosgiadau difrifol.  Cyflawnir y gwaith mewn canolfan newydd pwrpasol ac yn Ysbyty Centrepoint yn Chittagong.  Hefyd bu’r tîm meddygol ar deithiau yn cynnal sesiynau mewn llefydd megis Varanasi, Cox’s Bazar a Tanagail.

wilbanglacymruimg_6825

Dr Jishumoy Dev

wilbanglacymruimg_6827

Wil Morus Jones a Dr Jishumoy Dev

Bangladesh, yn ôl ystadegau’r Cenhedloedd Unedig yw gwlad dlotaf Asia, ac mae mwy o blant yn cael eu geni gyda thaflod a gwefus hollt yma nag unrhyw ran arall o’r byd. Amcangyfrifir bod tua pum mil o blant yn cael eu geni gyda’r cyflwr hwn yn flynyddol ym Mangladesh ond dim ond eu hanner sy’n cael eu trin oherwydd diffyg cyllid a darpariaethau meddygol. Mae’r driniaeth yn newid bywydau’n ddramatig, nid yn unig o ran pryd a gwedd ond hefyd yn emosiynol, yn gymdeithasol ac yn economaidd. Cyflawnwyd dros 1200 o lawdriniaethau dros yr wyth mlynedd diwethaf.

Cewch ragor o fanylion, ynghyd â ffurflen i wneud cyfraniad ariannol YMA.

 

 

 

 Dillad i Blant Ffoaduriaid

Mae’r casgliad nesaf eisoes ar waith, a bydd y llwyth nesaf yn gadael cyn diwedd Medi.

Diolch am eich cefnogaeth.

Bydd lorri St Vincent de Paul yn gadael am Wlad Groeg ddiwedd Medi, felly bydd rhaid i ni ddanfon dillad atyn nhw yng Ngogledd Iwerddon ar FEDI 18fed. Rydyn ni’n defnyddio’r elusen hon am ei bod mor effeithiol a dibynadwy. Mae Lisa Devlin, sydd mewn cysylltiad rheolaidd â Carys Davies, wedi treulio chwe wythnos yng Ngwlad Groeg dros yr haf ac yn adnabod amodau enbyd y gwersylloedd yn dda. Mae bywyd yn galed, a’r tir yn arw, sy’n peri i ddillad, ac esgidiau yn arbennig, dreulio’n gyflym.

Y tro hwn, rydyn ni’n casglu dillad ac esgidiau cryf i bob oed, plant ac oedolion, a dillad babis. Mae galw mawr am esgidiau cryf i oedolion. Bydd angen i bopeth fod fel newydd, neu yn newydd. Wrth gwrs, mae croeso i chi gyfrannu arian, ac fe brynwn ni beth sydd ei angen.

Does dim angen didoli’r dillad, fe wnawn ni hynny. Gadewch y bagiau yn llofft y capel, neu ffoniwch Carys – 07544 593820, neu Ann – 07544 584526, ac fe drefnwn ni i’w casglu.

Cofiwch y dyddiad pwysig  –  MEDI18fed – dyna pryd fydd y dillad yn gadael Cymru am Ballymena, Gogledd Iwerddon, ar ddechrau eu taith i Wlad Groeg. Yn union fel y tro diwethaf, bydd y lorri’n cael ei thracio bob cam o’r ffordd, ac fe gawn ni gadarnhâd  bod y llwyth wedi cyrraedd yn ddiogel.

Dyma ddau lun o rai o’r plant bach yn derbyn dillad a anfonwyd eisoes gan aelodau Capel y Tabernacl.

 

 

Derbyn dilladPlant yn derbyn dillad

Dillad i Syria – Helpu Plant Ffoaduriaid

Diolch yn fawr iawn i bawb fu mor hael eu rhoddion, yn ddillad ac arian, yn ystod ein hymgyrch i ddilladu plant bach mewn gwersylloedd ffoaduriaid. Mae dau focs mawr ar eu ffordd i Wlad Groeg ers dydd Iau, yn llawn dillad hardd, defnyddiol, capiau a hetiau haul, eli haul, a chribau llau.

Bydd y rhain i gyd yn help mawr iddyn nhw mewn amgylchiadau hynod o anodd, ac i chi mae’r diolch am hynny.

Mae’n diolch hefyd i aelodau blynyddoedd 12 a13 Ysgol Gyfun Gartholwg am wneud casgliad ariannol i’n cefnogi, ac i Well Pharmacy Tonteg am gyflenwad o gribau llau.

Mae’r cludiant yng ngofal elusen fawr, fyd-eang, St Vincent de Paul, sy’n tracio pob lorri er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd pen y daith yn ddiogel a bod eu cynnwys yn cyrraedd y dwylo iawn.

Ymgyrch5 - CopiYmgyrch16Ymgyrch19

 

Dathlu’r Ail-agor

Cynhaliwyd oedfa hwyliog iawn ddydd Sul, Mai 15fed, i ddathlu ail-agor y capel ar ôl yr adnewyddu. Cafwyd eitemau gan y plant, y bobl ifanc, Parti’r Einion a Pharti’r Efail, gyda chinio i bawb yn Neuadd y Pentref ar ôl hynny.

DSCF6123 DSCF6121 DSCF6119 DSCF6113 DSCF6107 DSCF6106 DSCF6101

OEDFA FEDYDD ARBENNIG

Cafwyd oedfa gofiadwy iawn yn y Tabernacl ar fore’r 6ed o Fawrth eleni, a hithau’n Sul y Cymun ac yn Sul y Mamau, ac roedd hefyd yn gyfle i fedyddio pump o bobl ifanc ac un oedolyn. Jane Eryl Jones oedd yn gweinyddu’r bedyddiadau, a gwnaeth hynny gyda’i hurddas a’i chynhesrwydd arferol. Y bobl ifanc a fedyddiwyd oedd Dafydd Powell, Nia Powell, Gethin Evans, Mari Evans ac Elis Rees.

Yna, cafwyd achlysur digon anghyffredin ond llawen iawn i ni yn y Tabernacl, gyda bedyddio oedolyn, sef Lisa Powell, mam Dafydd a Nia. Cafwyd ychydig eiriau am bob un gan Jane Eryl, ac roedd yn arbennig o braf gweld teuluoedd a pherthnasau’r rhai a fedyddiwyd wedi ymuno â ni. Yna, derbyniwyd Lisa yn gyflawn aelod gydag ychydig eiriau pwrpasol gan Wendy Reynolds, Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr.

Roedd y Cymun yng ngofal Wyn Rees, a gwahoddwyd aelodau dosbarth hynaf yr Ysgol Sul i gyfranogi o’r sacrament gyda’r oedolion. Roedd  gweddill yr oedfa dan ofal aelodau Pentyrch, ar y thema “Rhannu Adnoddau”.

Dafydd Sion Powell a Nia Elin Powell

Dafydd Sion Powell a Nia Elin Powell

Gethin a Mari Evans

Gethin a Mari Evans

Elis Rees

Jane Eryl Jones ac Elis Rees

 

 

 

 

 

 

 

 

Y CYNLLUN ADEILADU

O’r diwedd, ar ôl cyfnod o ddeunaw wythnos yn addoli yn Neuadd y Pentref, daeth y newydd ein bod i gael dychwelyd i’r capel ar Ionawr 24ain. Mawr oedd y cyffro a’r disgwyl i weld yr adeilad ar ei newydd wedd, a chafodd neb eu siomi: roedd pawb wedi gwirioni ar y lliwiau glanwaith, cynnes, ac roedd croeso arbennig i’r cadeiriau newydd, cyfforddus.

Croesawyd pawb yn ôl gan Wendy Reynolds, Cadeirydd y Bwrdd, a diolchodd hithau ar ein rhan ni i gyd i bawb a fu ynghlwm â’r gwaith adnewyddu, ond yn arbennig i Helen Middleton a Pens (Emlyn Penny Jones) sydd wedi ysgwyddo’r baich mwyaf o ddigon. Fel y dywedodd Wendy, buom yn hynod ffodus yn eu hymroddiad diflino dros gyfnod maith, ond roedd yn gaffaeliad mawr eu bod ill dau yn ymddiddori mewn gwaith adeiladu, ac yn medru dal eu tir i drafod yn synhwyrol a gwneud penderfyniadau anodd ar ein rhan.

DSCF6033 DSCF6035 DSCF6040
DSCF6038

Os am weld lluniau o’r gwaith adeiladu yn mynd rhagddo

Pwyswch Yma: Y Gwaith Adeiladu

Y TWMIAID BACH

Daeth tua 15 o bobl ifanc ynghyd ar gyfer cyfarfod cyntaf y Twmiaid Bach nos Sul Medi 13eg.  Dymunwn yn dda iddyn nhw yn eu tymor newydd.

Twmiaid Bach 2 Twmiaid Bach

 

 

 

Dyma gopi o’r cylchlythyr a anfonwyd at yr aelodau i gyd yn egluro’r trefniadau dros gyfnod atgyweirio’r capel.

Cylchlythyr Medi 2015

 

COFIWCH AM Y RHIFYN DIWEDDARAF O TAFOD Y TAB SYDD AR GAEL AR Y WEFAN HON.

Cofiwch hefyd bod y cyhoeddiadau a’r newyddion diweddaraf i gyd i’w gweld yma. Dewiswch y botwm perthnasol.

 

NEWYDDION MIS GORFFENNAF:

PROFEDIGAETH

Gyda thristwch mawr y clywsom y newyddion brawychus am farwolaeth annhymig Lowri Gruffydd. Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i Hefin a’r bechgyn, Trystan ac Osian. Rydym yn meddwl amdanoch.

CASGLIAD Y BANC BWYD YN ARCHFARCHNAD TESCO

Llawer o ddiolch i bawb a ddaeth ynghyd i gefnogi’r Banc Bwyd drwy gasglu nwyddau yn siop Tesco ddechrau Gorffennaf. Bu tîm o 24 ohonom o’r Tabernacl yn gwneud gwahanol shifftiau o ddwy awr yr un. Byddwn yn cyhoeddi cyfanswm gwerth y casgliad yn fuan.

PENWYTHNOS PENRHYN GŴYR

Ddiwedd mis Mehefin, cafodd y Twmiaid Bach benwythnos wrth eu boddau yng nghwmni Catrin a Heulyn ym Mhenrhyn Gŵyr. Braf eu gweld wedi cael amser mor braf gyda’i gilydd, a diolch i’r trefnwyr am roi cymaint o’u hamser i gyfoethogi profiadau’r criw ifanc.

 

OEDFA GYMUN WAHANOL

Ar Sul cyntaf Gorffennaf cafwyd oedfa gofiadwy yng nghwmni plant yr Ysgol Sul, dan lywyddiaeth Heulyn Rees. Mentrodd y plant lleiaf i ffau’r llewod ar gyfer eu cyfraniad hwy drwy ganu “Ble Mae Daniel?”, a chawsom ddatganiad o “Bythol Wyrdd” gan y Twmiaid Bach. Yna, bu Heulyn yn holi Siân Knott am ei gwaith fel Prif Ffisiotherapydd Chwaraeon Cymru, a soniodd hithau am ei phrofiadau yn y Gemau Olympaidd a Chwaraeon y Gymanwlad, gan bwysleisio’r angen i gydweithio fel tîm. Gweinyddwyd y Cymun gan Emlyn Davies, gyda’r bobl ifanc yn cymuno am y tro cyntaf.

Oedfa Gymun Gorffennaf

ARCHIF NEWYDDION:

YMGYRCH YR YSGOLION
Bu rhai o arweinwyr yr Ysgol Sul wrthi’n brysur yn dosbarthu cannoedd o daflenni yn yr ysgolion cynradd lleol i geisio denu rhagor o blant i’r capel. Pwy a ŵyr, efallai y gwelwn ni ragor o rieni yn dod hefyd. Dyma’r daflen ddwyieithog:

+Taflen Yr Ysgolion

BORE COFFI

Rhai o aelodau’r gynulleidfa Saesneg eu hiaith yn eu bore coffi wythnosol a drefnir ar gyfer trigolion Efail Isaf. Bydd yr elw o’r boereau hyn yn mynd i achosion da yn yr ardal.

IMG_1266

HAMPERI NADOLIG

Diolch i bawb a gyfrannodd i greu’r hamperi Nadolig eleni eto  i bobl ifanc sy’n sefydlu cartref am y tro cyntaf yn yr ardal. Cafodd yr hamperi eu dosbarthu drwy’r Gwasanaethau Cymdeithasol ym Mhontypridd.

IMG_1264

BANC BWYD PONTYCLUN

Bu dros ugain ohonon ni’n brysur ddiwedd Tachwedd yn helpu trefnwyr Banc Bwyd Pontyclun yn eu casgliad yn Tesco Tonysguboriau. Dyma’r ail dro i aelodau’r Tabernacl wneud hyn a’r bwriad yw helpu ym mhob casgliad o hyn allan.
Helpu achos teilwng yw’r prif reswm, wrth gwrs, ond rhaid cyfaddef hefyd ei fod yn brofiad amheuthun. Mae’n gyfle gwych i weld ochr orau pobl, mae haelioni pobl o bob cefndir yn gwneud i rywun deimlo’n wylaidd iawn, a’u hagwedd fel chwa o awyr iach mewn oes mor faterol. Mae’r rhoddion i gyd yn cael eu pwyso fel bod Tesco’n ychwanegu 30% yn ariannol at y cyfanswm. Mae cefnogaeth staff Tesco Tonysguboriau yn ddiarhebol.
Mae’n braf teimlo ein bod yn gwneud rhywbeth ymarferol sydd o les i gymaint o bobl, ond cyn swnio’n annioddegol o hunangyfiawn, mae’n bwysig ychwanegu ei fod yn brofiad sy’n eli i’r galon, ac mae pawb mor brysur, mae shift ddwyawr yn hedfan!
Byddwn yno eto ym mis Gorffennaf. Os ydych chi’n awyddus i fod yn rhan o’r profiad gwerth chweil yma, gallwch wneud hynny drwy ymateb i’r ebost fydd yn eich cyrraedd ddechrau mis Mehefin.

Tair Cenhedlaeth wrth y gwaith

Tair cenhedlaeth wrth y gwaith – Lowri, Math, Glenys a Gwenno.

PRIODASAU UN RHYW

Mae disgwyl i bob eglwys Annibynnnol benderfynu a ydyn nhw o blaid neu yn erbyn cofrestru eu hadeilad ar gyfer priodasau un rhyw.  Byddwn ni’n gwneud hynny ar Ionawr 11eg, a chyhoeddwyd y ddogfen isod i ysgogi’r drafodaeth:

PRIODASAU UN RHYW

 

AR DRYWYDD WALDO

Cliciwch ynma i gael hanes y daith i Sir Benfro ar Sul y Cofio, 2013:

Ar Drywydd Waldo

PREGETH OLAF EIRIAN

Yma y cewch chi hanes pregeth olaf Eirian ym mis Rhagfyr 2013:

Pregeth Olaf Eirian

 

LLYTHYR AT Y GWLEIDYDDION

Wrth i’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol drafod y Banc Bwyd yn eu cyfarfod cyn y Nadolig fe nodwyd gyda phryder y defnydd cynyddol a wneir o’r Banciau Bwyd ar draws y Deyrnas Gyfunol a’r cyni y mae hynny yn ei ddynodi. Cwestiynwyd pam fod angen Banc Bwyd o gwbl mewn gwlad sydd i fod i edrych ar ôl y gwannaf yn y gymdeithas trwy’r Wladwriaeth Les. Daethpwyd i’r penderfyniad y dylid datgan y pryder yn gyhoeddus ac anfon llythyr at Adran Gwaith a Phensiynau y Llywodraeth yn Llundain sydd â chyfrifoldeb dros y ddarpariaeth i’r tlawd a’r difreintiedig, gan anfon copi o’r llythyr at y Prif Weinidog David Cameron, Canghellor y Trysorlys George Osborne ynghyd â’n Haelod Seneddol Owen Smith, ein Haelod Cynulliad Mick Antoniw a Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru. Dyma gopi o’r llythyr a anfonwyd:

Llythyr y Gwleidyddion