Croeso

Tabernacl
FFORDD Y CAPEL, EFAIL ISAF, 
PONTYPRIDD
CF38 1AP
Ysgrifennydd:
Gwilym Huws
gehpengwern@yahoo.co.uk
07710 237327  

HANES YR ACHOS 
Llyfryn digidol, rhyngweithiol,
 ar gael
 YMA

 

Y DIWEDDARAF

Y newyddion diweddaraf a’r cyhoeddiadau ar gael yma:

 

 

Dolen y Tab Medi 23, 2022

Dolen y Tab 16 Medi, 2022

Dolen y Tab 9 Medi 2022

Dolen y Tab 2 Medi 2022

Dolen y Tab 27 Awst

Mae pob ôl-rifyn ar gael 
yma.
Cliciwch
Archif Dolen y Tab

ARGYFWNG WCRÁIN

A ninnau i gyd wedi ein brawychu gan erchyllterau Pwtin yn Wcráin, bu cryn holi a dyfalu am y ffordd orau i helpu’r bobl yn y fath argyfwng, yn yr hir-dymor yn ogystal ag ar frys.

Penderfynwyd ein bod yn cefnogi apêl Cymorth Cristnogol, fel rhan o DEC, sef

          UKRAINE CRISIS APPEAL – CHRISTIAN AID

Mae Cymorth Cristnogol bob amser yn gweithio gyda phartneriaid lleol ym mhob argyfwng, ac yn medru saernïo eu cymorth yn effeithiol, a ninnau wedi ymateb i argyfyngau drwyddyn nhw yn y gorffennol.  Drwy anfon arian atyn nhw, fe wyddwn y bydd yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau a mwyaf effeithiol.

Gallwch wneud 
trosglwyddiad banc: 
Côd didoli: 30-96-72
Rhif cyfrif: 03607499
 gan nodi   
Apêl Wcráin Cymorth Cristnogol
Gallwch anfon siec at Y Trysorydd: 
Arwyn Lloyd Jones
Tŷ Newydd
39 Parc Bryn Derwen
Llanharan
Pontyclun
CF72 9TU
yn daladwy i Capel y Tabernacl Cyf 
gan nodi 
'Apêl Wcráin Cymorth Cristnogol' 
ar gefn y siec.
Gallwch roi cyfraniad mewn amlen
yn y blwch casglu yn y cyntedd, 
gan nodi 
'Apêl Wcráin Cymorth Cristnogol'
DIOLCH YN FAWR   
Y Gweithgor 
Cyfiawnder Cymdeithasol

 

Oedfaon

Oedfaon i ddechrau am 11:00 o’r gloch

Medi
18  Dr Nathan Munday a John Llewellyn Thomas
25  Y Parchedig Gethin Rhys gydag Eleri Mai yn llywyddu.
Hydref
2   Ann ac Emlyn Davies
9  Y Parchedig Aled Edwards gyda’r Parchedig Eirian Rees yn llywyddu.

16 Gwasanaeth Diolchgarwch yng nghwmni plant yr Ysgol Sul gyda Gwion yn llywyddu.


23 Glenys, Dafydd a Lowri Roberts.


30 Y Parchedig Gethin Rhys

Medrwch weld mwyafrif
oedfaon rhithiol y 18 mis
diwethaf drwy glicio ar y
ddolen isod. Mae rhai
oedfaon na fedrwn eu
rhannu am na chafwyd
caniatâd rhieni i
ddangos eu plant neu
am eu bod yn deillio
o gyfrif Facebook
preifat. I weld y rhestr, 
cliciwch YMA.

Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2022? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.

 


 

Am y Newyddion diweddaraf, cliciwch YMA

Cewch fanylion llawn am bob un o’r elusennau sy’n cael cefnogaeth yr eglwys wrth glicioYMA

Adroddiad Blynyddol 2018  YMA

Rydym yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg: 

www.annibynwyr.org

Mae’r Tabernacl hefyd yn Eglwys Masnach Deg:

masnachdeg.jpg