Croeso

Tabernacl

FFORDD Y CAPEL, EFAIL ISAF, PONTYPRIDD

CF38 1AP

CYSYLLTU:

Gwilym Huws
Ysgrifennydd Bwrdd
y Cyfarwyddwyr

capelytabernacl@gmail.com

Eleni, rydym yn dathlu 150 o flynyddoedd ers codi adeilad presennol  y Tabernacl yn Efail Isaf.  Roeddem wedi gobeithio cael blwyddyn o ddathlu, ond daeth hynny i ben gyda’r Cyfnod Clo.

Cafwyd Oedfa Ddathlu ar fore Gorffennaf 5ed sydd i’w gweld YMA, ac ar yr un pryd cyhoeddwyd llyfryn digidol, rhyngweithiol, yn adrodd hanes yr achos. 

Mae ar gael YMA.

Y DIWEDDARAF

Y newyddion diweddaraf a’r cyhoeddiadau ar gael yma:

Dolen y Tab 7 Mai, 2021

Dolen y Tab 23 Ebrill, 2021

Dolen y Tab 16 Ebrill 2021

Dolen y Tab 8 Ebrill 2021

Dolen y Tab 1 Ebrill, 2021

Dolen y Tab 26 Mawrth, 2021

ANRHYDEDDU

Gyda balchder y clywsom fod Jason M. Edwards, Uchel Siryf Morgannwg Ganol,  wedi dyfarnu tystysgrifau arbennig i’r capel ac i John Llewellyn Thomas yn bersonol am gyfraniad nodedig  i’r gymuned yn ardal Pontypridd ynghanol y pandemig presennol. Gan nad oedd hi’n bosibl cyflwyno’r tystysgrifau gerbron y gynulleidfa gyfan, trefnwyd bod Mike ac Iwan West yn ymuno â John i dderbyn y tystysgrifau mewn seremoni breifat yn y capel.  

Diolch i bawb am eu cefnogaeth i’r gwahanol ymgyrchoedd sydd yn cael eu cynnal yn ystod y cyfnod anodd hwn, a llongyfarchiadau mawr i John, gyda ddiolch iddo am ein hysgogi a’n hysbrydoli.

 

 

TAFOD Y TAB

Cofiwch am y rhifyn diweddaraf o Tafod y Tab – Pwyswch ar y linc isod:

Tafod y Tab Ionawr 2021

Tra bydd y gwaharddiadau presennol yn parhau, bwriedir cyhoeddi taflen wythnosol i rannu’r newyddion diweddaraf yn ein plith fel aelodau a chyfeillion. Caiff ei dosbarthu drwy e-bost, a bydd y  Gofalwyr Ardal yn ei hargraffu ar gyfer y rhai hynny nad oes ganddyn nhw fynediad i’r we. 

I weld y rhifyn diweddaraf, cliciwch isod:

Dolen y Tab 26 Mawrth, 2021

Dolen y Tab 19 Mawrth, 2021

Dolen y Tab 12 Mawrth, 2021

Dolen y Tab 5 Mawrth 2021

Dolen y Tab 26 Chwefror 2021

Dolen y Tab 19 Chwefror 2021

Dolen y Tab 12 Chwefror 2021

Dolen y Tab 5 Chwefror, 2021

Dolen y Tab 29 Ionawr 2021

Dolen y Tab 22 Ionawr 2021

Dolen y Tab 15 Ionawr 2021

Dolen y Tab 8 Ionawr2021

Dolen y Tab 27 Tachwedd 2020

Dolen y Tab 20 Tachwedd 2020

Dolen y Tab 13 Tachwedd, 2020

Dolen y Tab 7 Tachwedd 2020

Dolen y Tab 30 Hydref 2020

Dolen y Tab Hydref 23ain 2020

Dolen y Tab Hydref 26ain 2020

Dolen Gyswllt Hydref 9fed 2020

Dolen Gyswllt Hydref 2il 2020

Dolen Gyswllt Medi 25ain 2020

Dolen Gyswllt Medi 18fed 2020

Dolen Gyswllt Medi 11eg 2020

Dolen Gyswllt Medi 4ydd 2020

Dolen Gyswllt Awst 28ain 2020

Dolen Gyswllt Awst 21ain

Dolen Gyswllt Awst 14eg 2020

Dolen Gyswllt Awst 7fed 2020

Dolen Gyswllt Gorffennaf 31ain

Dolen Gyswllt Gorffennaf 24ain

Dolen Gyswllt Gorffennaf 17eg

Dolen Gyswllt Gorffennaf 10fed

Dolen Gorffennaf 3ydd

Dolen Gyswllt Mehefin 27ain 

Dolen Gyswllt Mehefin 19eg

Dolen Gyswllt Mehefin 13eg

Dolen Gyswllt Mehefin 5ed

Dolen Gyswllt Mai 27ain

Dolen Gyswllt Mai 22ain

Dolen Gyswllt Mai 15fed

Dolen Gyswllt Mai 9fed

Dolen Gyswllt Mai 1af

Dolen Gyswllt Ebrill 24ain

 

Newyddion Hŷn Yma

OEDFAON

Pan ddaw pethau yn ôl i normalrwydd, byddwn yn dychwelyd at yr hen drefn:

Cynhelir dau wasanaeth bob bore Sul:

09.30   Oedfa Saesneg

10.45   Oedfa deulu Gymraeg gydag Ysgol Sul i’r plant

Dyma’r  ‘CYHOEDDIADAU‘  DIWEDDARAF


GWEINIDOG ANRHYDEDDUS
Y Parchg. Eirian Rees

Golygydd y Wefan:

Emlyn Davies
emlyn.pentyrch@btinternet.com

I weld rhestr o aelodau
Bwrdd y Cyfarwyddwyr (Ymddiriedolwyr)
cliciwch   Cyfarwyddwyr 2021


Gair o Groeso

Mae Capel y Tabernacl, Efail Isaf, yn gwmni elusennol cofrestredig gyda chynulleidfa o dros 200 o oedolion a thua 100 o blant a phobl ifanc. Caiff y capel ei redeg o ddydd i ddydd gan griw mawr o wirfoddolwyr, a’r gwaith trefnu’n cael ei gydlynu gan 14 o gyfarwyddwyr.

Saif pentref Efail Isaf yng nghysgod mynydd y Garth, ym mharthau isaf cymoedd Rhondda a Taf, tua 9 milltir o ganol Caerdydd. Pentref noswyl ar gyfer y brifddinas yw yn bennaf erbyn hyn, gyda thua 2,000 o drigolion, a’r Tabernacl yw’r unig gapel. Rydym yn denu cynulleidfa o ardal eang o gwmpas, gan gynnwys Pentyrch, Creigiau, Y Groesfaen, Llantrisant, Pentre’r Eglwys, Llanilltud Faerdref, Tonteg a Meisgyn.

Mae’n braf medru adrodd bod y capel yn gryfach heddiw nag erioed o’r blaen ac mae’r aelodau’n drawstoriad da o ran oed a chefndir crefyddol, er mai perthyn i Undeb yr Annibynwyr y mae’r achos.

Rydym yn barod iawn i groesawu ymwelwyr ac aelodau newydd, ac mae gennym ddarpariaeth arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc.

Sut Eglwys yw hon?

CYFAMOD EGLWYSIG 

‘Rydym yn gymuned o bobl sydd wedi ymrwymo yn wirfoddol i geisio tyfu gyda’n gilydd mewn dealltwriaeth a gallu i ymarfer dysgeidiaeth ac ysbryd yr Iesu.’

Mae taflen yn disgrifio bywyd yr eglwys ar gael YMA

RYDYM AR FACEBOOK HEFYD 


Newyddion

Oedfaon

Cofiwch am y Myfyrdodau
a'r negeseuon sydd ar 
dudalen Facebook y 
capel  YMA

Oedfa 9 Mai, 2021

Rydym yn croesawu’r Parchg.

Aled Edwards atom unwaith eto,

a chaiff gymorth Caroline Rees.

Bydd cyfle i wrando ar ddwy o

ganeuon Lleuwen Steffan.

Cliciwch yma:

https://youtu.be/PBU36w2aguY

 

Oedfa Mai 2, 2021

Bethan Herbert, Tomos Morse 
ac Emlyn Davies sy'n gofalu am
yr oedfa heddiw. Y thema yw
'Myfi yw'r wir winwydden', 
a daw'r emyn 'Distewch' o 
gymanfa a recordiwyd 
gan Teledu Elidir yn Llanelli 
ar gyfer 'Dechrau Canu, 
Dechrau Canmol'. 
Perfformir y gerddoriaeth 
ar y piano gan 
Elain Llwyd Davies. 
Byddwn hefyd yn clywed llais 
y bardd R.S. Thomas 
oddi ar recordiad 
gan gwmni Sain.
Mae'r fideo ar gael 
drwy glicio yma:
https://youtu.be/Ghix7qqinC4

 

Oedfa 25 Ebrill, 2021

Mae’r rhannau defosiynol

yng ngofal Lowri Leeke

a Iestyn Morris,

gyda’r Myfyrdod yn

cael ei gyflwyno

gan Geraint Rees.

Cliciwch YMA

ar ôl 0730 ddydd Sul.

 

Oedfa 18 Ebrill, 2021

Mae’r oedfa ar gael ar dudalen

Facebook y capel

ond nid ar YouTube oherwydd

rhesymau diogelu plant ar y wefan.

 

Oedfa 11 Ebrill, 2021

Dyma oedfa dan ofal

y Parchg Aled Edwards,

gyda chyfraniadau gan

Hefin Gruffydd a Lyn West,

a chân i gloi gan Elin Fflur,

wedi ei chymryd o’r we o

ofod Dechrau Canu

Dechrau Canmol.

Mae pob hawl yn aros gan

berchnogion y fideos.

CLICIWCH YMA

 

Oedfa Sul y Pasg

Y Parchg. D. Eirian Rees

sy’n cyflwyno’r Myfyrdod,

ac mae’r rhannau agoriadol

yng ngofal Gwion Evans,

Amanda Evans a Lowri Gravell

Gwyliwch drwy glicio YMA

 

 

Oedfa Sul y Blodau

Bydd Siân Llewelyn Barnes

a Margaret White yn gofalu

am y rhannau agoriadol,

ac yna cawn olwg ychydig

yn wahanol ar yr orymdaith

i Jerwsalem gan Emlyn Davies,

cyn i John Llewelyn Thomas

ein hatgoffa o arwyddocâd

Sul y Blodau i ni yn

Efail Isaf, heddiw.

Cliciwch YMA 

https://youtu.be/LvMCkhUqHZE

 

Oedfa Sul y Dioddefaint

21 Mawrth, 2021

Myfyrdod yng ngofal

y Parchedig Gerthin Rhys

gyda chyfraniadau gan

Eleri Huws, Geraint Rees

ac Arfon Jones

Cliciwch YMA

 

Oedfa Sul y Mamau

14 Mawrth 2021

Mae’r gwasanaeth heddiw

yng ngofal Edwyn Evans

Ar gael YMA

 

Oedfa 7 Mawrth 2021

Y Parchg. Ganon Aled Edwards

sydd yng ngofal y Myfyrdod

gyda’r darlleniad gan Gwion Evans

a chawn glywed emyn gan

Gantorion Cynwrig.

Cliciwch YMA

 

Oedfa 28 Chwefror 2021

‘Gwnewch y pethau bychain’

yng nghwmni

Lowri a Dafydd Roberts

a rhai o blant yr Ysgol Sul,

heb anghofio CôrTadau Trisant!

Ar gael YMA

 

Oedfa 21 Chwefror 2021

Diolch i Lyn, Iwan a Gwilym

am wasanaeth y bore yma, ac i

Rhiannon a Gareth Humphreys

am y dechnoleg. Diolch hefyd i

Cwmni Da am ganiatau i ni gynnwys

fideos Elin Fflur a Dwylo Dros y Môr 2020.

Ar gael YMA

 

Oedfa Sul Cyfiawnder Hiliol ar gyfer

Capel y Tabernacl, Efail Isaf,

Chwefror 14, 2021. 

Y Parchg. Ganon Aled Edwards sy’n

arwain yr oedfa ar gyfer y Sul

arbennig hwn. Mae’r rhannau agoriadol

yng ngofal Hefin Gruffydd a darparwyd

y lluniau llonydd gan John Llewellyn Thomas.

Cliciwch YMA

 

Oedfa Rithiol 7 Chwefror, 2021

Rhai o aelodau pentref Pentyrch fydd

yn arwain yr oedfa ddigidol ar ein cyfer,

pan ddaw cyfle i ganolbwyntio ar

weithredoedd da pobl sy’n gweld cyfle

i wneud daioni yn wyneb sefyllfaoedd

anodd. Dyma’r rhai sy’n codi calon,

ac yn llwyddo i wneud gwahaniaeth.

Byddwn ninnau’n dathlu eu hymdrechion.

Cliciwch YMA.


Oedfa 31 Ionawr, 2021
Ar Sul olaf mis Ionawr, cawn
gwmni Sara Esyllt ac Emlyn Davies 
i drafod  natur a gwerth 'awdurdod'.
Cliciwch YMA ar ôl 7:30 a.m. fore Sul.


Oedfa 24 Ionawr, 2021
A hithau'n ail Sul yr Wythnos Weddi 
am Undod Cristnogol, byddwn yn 
cael cwmni'r Parchg. Gethin Rhys
i gyflwyno'r Myfyrdod. Y Llywydd yw
Kathryn Gwyn, gyda chyfraniad ar y
piano gan Eleri Huws.
Ar gael YMA

Oedfa 10 Ionawr, 2021
Gwasanaeth yng ngofal Geraint Rees,
Brengain Rees a Mabon Rees
a chyfle i ail-fwynhau datganiad gan Sian Elin Jones.
YMA

Oedfa 27 Rhagfyr 2020yng nghwmni Geraint a Sara Davies,
Hedd a Lena.
Cliciwch YMA
'Tua Bethlehem'Oedfa'r Nadolig ar gyfer
Rhagfyr 20fed, 2020
YMA
Oedfa 13 Rhagfyr, 2020
Gwasanaeth Nadolig y plant
i'w weld ar dudalen Facebook y capel
YMA
(Ni fydd yn ymddangos ar You Tube 
am resymau diogelwch)

Ail Sul yr Adfent
6 Rhagfyr 2020
Myfyrdod gan Ceri Anwen
gyda charolau ar y piano 
gan Eleri Huws
YMA

Sul Cyntaf yr Adfent
Gethin Rhys sy'n arwain yr oedfa 
gyda chymorth 
Marian Wynne a
Gwenfil Thomas
YMA

Oedfa 22 Tachwedd
Sul Crist y Brenin
yng ngofal Eleri Huws, Wyn Rees, 
Ann ac Emlyn Davies
ar gael o 7:00 ymlaen
YMA


Oedfa 15 Tachwedd
yng ngofal Catrin a Heulyn Rees
ac aelodau'r Twmiaid
ar gael 
YMA

Oedfa 8 Tachwedd
Sul Heddwch
yng nghwmni Helen Prosser 
a Mererid Hopwood
YMA

Oedfa 1 Tachwedd 
Edwyn Evans sy'n cyflwyno'r 
Myfyrdod gyda chyfraniadau 
gan Rhiannon a Gareth Humphreys, 
a chân newydd sbon gan 
Sian Elin Jones.
YMA

Oedfa 25 Hydref
Y Parchg. Gethin Rhys
sy'n cyflwyno'r Myfyrdod 
gyda chyfraniadau gan
Eleri Jones, Lowri Roberts, 
Margaret White ac Eleri Huws.
YMA 

Oedfa 18 Hydref
gyda Lyn, Iwan,
Mike West a Jac y ci.
YMA

Oedfa 11 Hydref 
yn cynnwys dwy fideo. 
Cân gan Huw M 
a  Bethan Mai ydy'r
cyfraniad cyntaf
YMA
ac yna cawn 
fyfyrdod a stori
yng nghwmni 
Beth a Wendy, 
Elis a Mari
YMA

Oedfa 4 Hydref gyda 
chyfeillion pentref Creigiau
sef Wyn Jones, 
Gwenfil Thomas.
Glenys Roberts a 
Helen Middleton.
YMA

Oedfa 27 Medi
Mae'r Myfyrdod yng ngofal 
y Parchedig Gethin Rhys, 
gyda chyfraniadau gan 
Wyn Rees, 
Elain Llwyd Davies 
a Gwenfil Thomas. 
Cawn forio canu 
yng nghwmni Côr CF1
a Chôr Godre'r Garth.
Pwyswch YMA

Oedfa 20 Medi
dan ofal
Iwan Rowlands
ar gael YMA

Oedfa 13 Medi.
Y Parchg. Aled Edwards 
sy'n cyflwyno'r Myfyrdod 
ar ein cyfer gyda 
chyfraniadau hefyd gan 
Sara a Geraint Wyn Davies, 
Gaynor Evans, Eleri Huws 
a Nia Williams. Côr CF1 sy'n 
canu'r emyn agoriadol oddi 
ar eu CD 'Diolch a Chân', 
a chawn glywed 
'Ffydd Gobaith, Cariad' 
o waith Robat Arwyn.
Cliciwch YMA


Mae oedfa heddiw, 6 Medi,
dan ofal rhai o aelodau 
pentref Efail Isaf, 
sef Eirian Rees, Ann Rees 
a Manon Huws.
Gwasgwch YMA

Dyma Oedfa 30 Awst dan ofal
Rhodri-Gwynn Jones a 
chyfeillion Bethlehem
Gwaelod y garth ar gael 
YMA
Mae oedfa 23 Awst yng ngofal 
Edwyn Evans, Gwenno Rees 
a Geraint Rees ac ar gael 
YMA

Myfyrdod 16 Awst, 2020
gan Delwyn Siôn,
Arweinydd Bethlehem
ar gael YMA

Oedfa 9 Awst ar y cyd
gyda Bethlehem
Gwaelod-y-garth.
Myfyrdod gan Emlyn Davies.
Yn cymeryd rhan hefyd mae 
Glenys M. Roberts, 
Ann Dwynwen Davies, 
Ken Jones, Eleri Huws
ac Elain Llwyd Davies. 
Cawn hefyd glywed emyn o'r archif 
gan Gôr Godre'r Garth.
Ar gael YMA

Oedfa Gymun 2 Awst
yng ngofal 
Y Parchg. Ddr R. Alun Evans
a rhai o aelodau Bethlehem,
Gwaelod-y-garth.
Cliciwch YMA

Oedfa 26 Gorffennaf
Heulyn Rees a rhai o'r
Twmiaid sy'n ein cyfarch
gan gynwys cartŵn amserol.
I weld y neges Cliciwch YMA
A dyma'r cartŵn YMA

Oedfa 19 Gorffennaf
Wendy Reynolds a Huw M. Roberts 
sy'n cynnig yr arlwy fore heddiw, 
gyda chartŵn annwyl iawn 
i ddifyrru plant ac oedolion.
Mae mewn tair rhan a dyma'r 
dolenni i glicio arnyn nhw:
Huw M
Wendy
Cartŵn

Oedfa 12fed Gorffennaf 2020
yng nghwmni Geraint Rees
Loreen Williams a 
Sian Elin Jones  YMA

Oedfa arbennig i ddathlu 150 
o flynyddoedd ers adeiladu'r capel 
presennol yn Efail Isaf. 
Y cyflwynydd yw Sara Esyllt
 a'r cyfranwyr yw 
Nia Williams, Gwenfil Thomas, 
Ann Dwynwen Davies 
ac Emlyn Davies. 
Cawn glywed perfformiad 
o'r archif gan Gôr Cerdd Dant 
Merched y Garth.
Bydd datganiadau ar y piano gan 
Eleri Huws ac Elain Llwyd Davies. 
Mae'r oedfa'n cynnwys rhannau 
defosiynol, myfyrdod a phytiau 
hanesyddol. 
Gobeithio y medrwch neilltuo 
amser i wylio. YMA

Cawsom gwmni Aled Edwards
a theulu Maes-yr-Haf 
ar gyfer ein hoedfa ar
28 Mehefin  YMA

Y triawd Geraint Rees, 
Rhiannon a Gareth Humphreys 
oedd yng ngofal yr oedfa ar
21 Mehefin ar Facebook.YMA

Mae Myfyrdod 14 Mehefin
dan ofal Gethin Rhys
i'w weld YMA

Myfyrdod ar gyfer 
Sul yr Amgylchedd
yng nghwmni Helen Prosser
ac eraill YMA

Oedfa Sul y Pentecost
31 Mai gyda rhai o
aelodau Pentyrch
ar gael YMA

Myfyrdod Geraint Rees
Mai 24ain YMA

Cân Huw M. ar gael YMA

STORI I'R PLANT 
Beth Reynolds  YMA

Myfyrdod Heuyn Rees YMA

OEDFA ARBENNG
AR GYFER SUL
CYMORTH CRISTNOGOL
YMA

MYFYRDOD Y PASG 
Fideo Newydd ar gael 
YMA 
MYFYRDOD ARBENNIG 
AR GYFER SUL Y BLODAU 
GAN  D. EIRIAN REES 
AR GAEL YMA 
MAE EIN HOEDFAON 
A'N CYFARFODYDD I GYD 
WEDI EU GOHIRIO 
AM Y TRO 
Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2020? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.

 


 

TAFOD Y TAB

Cofiwch am y rhifyn diweddaraf o Tafod y Tab – Pwyswch ar y linc isod:

Tafod y Tab Ionawr 2021

Am y Newyddion diweddaraf, cliciwch YMA

Cewch fanylion llawn am bob un o’r elusennau sy’n cael cefnogaeth yr eglwys wrth glicioYMA

Adroddiad Blynyddol 2018  YMA

Rydym yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg: 

http://www.annibynwyr.org/

Mae’r Tabernacl hefyd yn Eglwys Masnach Deg:

masnachdeg.jpg