Croeso

Tabernacl
FFORDD Y CAPEL, EFAIL ISAF, 
PONTYPRIDD CF38 1AN
**** PWYSIG ****
Fyddwn ni ddim yn
diweddaru'r wefan
ar ôl diwedd eleni.
Ewch i dudalen 
Facebook y capel
am y newyddion 
diweddaraf a phob
gwybodaeth.
Ysgrifennydd:
Gwilym Huws
gehpengwern@yahoo.co.uk
07710 237327  
Byddwn yn cefnogi'r elusennau
canlynol yn ystod 2023:
Cymorth i Ferched 
Cwtch
Carmel, Blaenllechau
Gofalwyr Ifanc Rh.C.T.
Banciau Bwyd Taf-Elái a Salem 
HANES YR ACHOS 
Llyfryn digidol, rhyngweithiol,
 ar gael
 YMA

 

Y DIWEDDARAF

Y newyddion diweddaraf a’r cyhoeddiadau ar gael yma:

 

Dolen y Tab 30 Rhagfyr, 2022

Dolen y Tab 16 Rhagfyr, 2022

Dolen y Tab 9 Rhagfyr, 2022

Dolen y Tab Rhagfyr 3, 2022

Dolen y Tab 25 Tachwedd 2022

Dolen y Tab 19 Tachwedd 2022

Dolen y Tab 11 Tachwedd 2022

Dolen y Tab 4 Tachwedd 2022

Mae pob ôl-rifyn ar gael 
yma. Cliciwch
Archif Dolen y Tab

ARGYFWNG WCRÁIN

A ninnau i gyd wedi ein brawychu gan erchyllterau Pwtin yn Wcráin, bu cryn holi a dyfalu am y ffordd orau i helpu’r bobl yn y fath argyfwng, yn yr hir-dymor yn ogystal ag ar frys.

Penderfynwyd ein bod yn cefnogi apêl Cymorth Cristnogol, fel rhan o DEC, sef

          UKRAINE CRISIS APPEAL – CHRISTIAN AID

Mae Cymorth Cristnogol bob amser yn gweithio gyda phartneriaid lleol ym mhob argyfwng, ac yn medru saernïo eu cymorth yn effeithiol, a ninnau wedi ymateb i argyfyngau drwyddyn nhw yn y gorffennol.  Drwy anfon arian atyn nhw, fe wyddwn y bydd yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau a mwyaf effeithiol.

Gallwch wneud 
trosglwyddiad banc: 
Côd didoli: 30-96-72
Rhif cyfrif: 03607499
 gan nodi   
Apêl Wcráin Cymorth Cristnogol
Gallwch anfon siec at Y Trysorydd: 
Arwyn Lloyd Jones
Tŷ Newydd
39 Parc Bryn Derwen
Llanharan
Pontyclun
CF72 9TU
yn daladwy i Capel y Tabernacl Cyf 
gan nodi 
'Apêl Wcráin Cymorth Cristnogol' 
ar gefn y siec.
Gallwch roi cyfraniad mewn amlen
yn y blwch casglu yn y cyntedd, 
gan nodi 
'Apêl Wcráin Cymorth Cristnogol'
DIOLCH YN FAWR   
Y Gweithgor 
Cyfiawnder Cymdeithasol

 

Oedfaon

Oedfaon i ddechrau am 11:00 o’r gloch

 

Rhagfyr

4 Y Parchg. D. Eirian Rees


11 Y Parchedig Aled Edwards
(yn y Ganolfan)

18 Oedfa Nadolig plant yr Ysgol Sul ar Twmiaid

 

24 Carolau Nadolig am 5.30

Ionawr

1    Geraint Wyn Davies


8    Y Parchedig Aled Edwards


15  Y Parchedig Denzil John


22  Dr Cynan Dafydd Llwyd


29  Edwyn Evans

 

 

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2023? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.

 


 

Am y Newyddion diweddaraf, cliciwch YMA

Cewch fanylion llawn am bob un o’r elusennau sy’n cael cefnogaeth yr eglwys wrth glicioYMA

Adroddiad Blynyddol 2020  YMA

Rydym yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg: 

www.annibynwyr.org

Mae’r Tabernacl hefyd yn Eglwys Masnach Deg:

masnachdeg.jpg