Croeso

 

Tabernacl

FFORDD Y CAPEL, EFAIL ISAF, PONTYPRIDD

CF38 1AP

OEDFAON

Cynhelir dau wasanaeth bob bore Sul:

09.30   Oedfa Saesneg

10.45   Oedfa deulu Gymraeg gydag Ysgol Sul i’r plant

EWCH I “YR ACHOS” I WELD Y CYHOEDDIADAU DIWEDDARAF

GWEINIDOG ANRHYDEDDUS
Y Parchg. Eirian Rees

CYSYLLTU:

Gwilym Huws
Ysgrifennydd Bwrdd

y Cyfarwyddwyr

capelytabernacl@gmail.com

Golygydd y Wefan:

Emlyn Davies
emlyn.davies@which.net

I weld rhestr o aelodau
Bwrdd y Cyfarwyddwyr
  (Ymddiriedolwyr)
cliciwch YMA

Gair o Groeso

Mae Capel y Tabernacl, Efail Isaf, yn gwmni elusennol cofrestredig gyda chynulleidfa o dros 200 o oedolion a thua 100 o blant a phobl ifanc. Caiff y capel ei redeg o ddydd i ddydd gan griw mawr o wirfoddolwyr, a’r gwaith trefnu’n cael ei gydlynu gan 14 o gyfarwyddwyr.

Saif pentref Efail Isaf yng nghysgod mynydd y Garth, ym mharthau isaf cymoedd Rhondda a Taf, tua 9 milltir o ganol Caerdydd. Pentref noswyl ar gyfer y brifddinas yw yn bennaf erbyn hyn, gyda thua 2,000 o drigolion, a’r Tabernacl yw’r unig gapel. Rydym yn denu cynulleidfa o ardal eang o gwmpas, gan gynnwys Pentyrch, Creigiau, Y Groesfaen, Llantrisant, Pentre’r Eglwys, Llanilltud Faerdref, Tonteg a Meisgyn.

Mae’n braf medru adrodd bod y capel yn gryfach heddiw nag erioed o’r blaen ac mae’r aelodau’n drawstoriad da o ran oed a chefndir crefyddol, er mai perthyn i Undeb yr Annibynwyr y mae’r achos.

Rydym yn barod iawn i groesawu ymwelwyr ac aelodau newydd, ac mae gennym ddarpariaeth arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc.

Sut Eglwys yw hon?

CYFAMOD EGLWYSIG 

‘Rydym yn gymuned o bobl sydd wedi ymrwymo yn wirfoddol i geisio tyfu gyda’n gilydd mewn dealltwriaeth a gallu i ymarfer dysgeidiaeth ac ysbryd yr Iesu.’

Mae taflen yn disgrifio bywyd yr eglwys ar gael YMA

RYDYM AR FACEBOOK HEFYD 

Oedfaon

Tachwedd 5 – Y Parchg. D. Eirian Rees
Tachwedd 12 – Oedfa Sul y Cadoediad, yng ngofal Ceri Anwen a’r Parchg Aled
Edwards. Hefyd bydd taith i Bantycelyn (Manylion YMA)
Tachwedd 19 – Cwrdd teuluol gyda Wyn a Mari Jones
Tachwedd 26 – Y Parchg Gethin Rhys gyda Gwerfyl Morse

Rhagfyr 3ydd – Sul Pentref Creigiau  
Rhagfyr 10fed – Y Parchg Aled Edwards gyda Ann Griffiths

(Rhestr gyflawn YMA)

 

Mae’r cyhoeddiadau wythnosol ar gael YMA

 

 

 

.

 


ELUSENNAU  2018

Mae’n amser unwaith eto i ni ddewis elusennau ar gyfer yr amlenni brown, er mwyn eu cyflwyno gerbron Cyfarfod Cyffredinol y Bwrdd fore Sul, Tachwedd 26.

Os oes gennych awgrymiadau, cysylltwch â :

 John Llew (johnllewt@hotmail.com) neu 
 Ann Dwynwen (ann.pentyrch@btinternet.com)

TALEBAU  NADOLIG

Mae’r Nadolig yn nesàu, ac mae’n amser meddwl am bobl ifanc sy’n gadael gofal unwaith eto.  Mae rhoi talebau yn lle hamperi wedi bod yn hynod o lwyddiannus yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac yn gweithio’n dda drwy gydweithrediad â’r Gwasanaethau Nawdd Cymdeithasol, a’ch haelioni chi.

Y nod eleni eto yw casglu digon o arian i roi talebau gwerth £20 i ugain o bobl ifanc. Bydd hyn yn eu galluogi i siopa ychydig am nwyddau ar gyfer y Nadolig, fel pawb arall. Bydd Gill Rees ac Eleri Jones yn barod i dderbyn eich rhoddion o fore Sul Tachwedd 19 tan ddiwedd y mis, neu gallwch gyfrannu drwy unrhyw aelod o’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol.

CASGLIAD  ARBENNIG

Dros fisoedd Tachwedd a Rhagfyr fe fyddwn ni’n casglu dillad yn benodol ar gyfer plant 13-16 oed sydd gydag anghenion arbennig ac yn derbyn gofal ysbeidiol.

Os medrwch gyfrannu, plîs labelwch y bagiau’n glir – merch/bachgen  ac oedran  cyn eu gadael yn y lle arferol yn llofft y capel.

Bydd hyn yn osgoi cymysgu gyda’r casgliad ar gyfer Adref.

 Mae rhestr o elusennau eleni ar gael YMA

ARGYFWNG MYANMAR  A  BANGLADESH

Mae DEC (Disasters and Emergency Committee) wedi lawnsio apêl i helpu hanner miliwn a mwy o bobl sydd wedi ffoi i Bangladesh o dalaith Rakhine, Myanmar, oherwydd trais ac erledigaeth. Mae 13 o elusennau, yn cynnwys Cymorth Cristnogol, yn perthyn i DEC.

Gwyliwch wefan y capel a’r daflen wythnosol am fanylion ein cefnogaeth ni i’r ymgyrch.

Cewch fanylion llawn am bob un o’r elusennau sy’n cael cefnogaeth yr eglwys wrth glicio YMA

Diolch am eich rhoddion hael tuag at Apêl Mosul.
Cewch yr hanes
YMA

Mae’r newyddion diweddaraf am y
casgliad i ffoaduriaid
yng ngwersyll Moria
ar gael YMA

TAFOD Y TAB
Cofiwch am y rhifyn diweddaraf o Tafod y Tab
YMA

Adroddiad Blynyddol 2015

YMA

Trysorydd  y Tabernacl

Yn gynharach yn y flwyddyn, hysbysodd Keith Rowlands ei ddymuniad i ymddeol fel Trysorydd ar ddiwedd 2017. Diolchwn o waelod calon iddo am ofalu’n wych am gyfrifon yr eglwys am dros naw mlynedd. Nid ar chwarae bach y llwyddwyd i reoli’r llif ariannol dros gyfnod o wariant eithriadol yn hanes yr achos, ond fe wnaeth Keith hynny’n hynod o effeithiol a diffwdan. Gall ymddeol yn dawel ei feddwl yn yr wybodaeth bod y cyfrifon yn ddigon sefydlog ar waetha’r gwariant mawr ar yr adeiladau er 2008. Y newyddion da yw fod gennym wirfoddolwr fel olynydd teilwng, sef Arwyn Jones, sy’n hapus i ddechrau ar y dyletswyddau ar 1 Ionawr 2018. Hyderwn y caiff dderbyn sêl bendith pawb.
Os oes yna aelod o’r eglwys sy’n fodlon cynorthwyo Arwyn gyda’r gwaith, yna rhowch wybod i’r Ysgrifennydd, Gwilym Huws, gehpengwern@yahoo.co.uk cyn gynted â phosib os gwelwch yn dda.