Croeso

 

Tabernacl

FFORDD Y CAPEL, EFAIL ISAF, PONTYPRIDD

CF38 1AP

OEDFAON

Cynhelir dau wasanaeth bob bore Sul:

09.30   Oedfa Saesneg

10.45   Oedfa deulu Gymraeg gydag Ysgol Sul i’r plant

EWCH I “YR ACHOS” I WELD Y CYHOEDDIADAU DIWEDDARAF

GWEINIDOG ANRHYDEDDUS
Y Parchg. Eirian Rees

CYSYLLTU:

Gwilym Huws
Ysgrifennydd Bwrdd

y Cyfarwyddwyr

capelytabernacl@gmail.com

Golygydd y Wefan:

Emlyn Davies

I weld rhestr o aelodau
Bwrdd y Cyfarwyddwyr
  (Ymddiriedolwyr)
cliciwch YMA

Gair o Groeso

Mae Capel y Tabernacl, Efail Isaf, yn gwmni elusennol cofrestredig gyda chynulleidfa o dros 200 o oedolion a thua 100 o blant a phobl ifanc. Caiff y capel ei redeg o ddydd i ddydd gan griw mawr o wirfoddolwyr, a’r gwaith trefnu’n cael ei gydlynu gan 14 o gyfarwyddwyr.

Saif pentref Efail Isaf yng nghysgod mynydd y Garth, ym mharthau isaf cymoedd Rhondda a Taf, tua 9 milltir o ganol Caerdydd. Pentref noswyl ar gyfer y brifddinas yw yn bennaf erbyn hyn, gyda thua 2,000 o drigolion, a’r Tabernacl yw’r unig gapel. Rydym yn denu cynulleidfa o ardal eang o gwmpas, gan gynnwys Pentyrch, Creigiau, Y Groesfaen, Llantrisant, Pentre’r Eglwys, Llanilltud Faerdref, Tonteg a Meisgyn.

Mae’n braf medru adrodd bod y capel yn gryfach heddiw nag erioed o’r blaen ac mae’r aelodau’n drawstoriad da o ran oed a chefndir crefyddol, er mai perthyn i Undeb yr Annibynwyr y mae’r achos.

Rydym yn barod iawn i groesawu ymwelwyr ac aelodau newydd, ac mae gennym ddarpariaeth arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc.

Sut Eglwys yw hon?

CYFAMOD EGLWYSIG 

‘Rydym yn gymuned o bobl sydd wedi ymrwymo yn wirfoddol i geisio tyfu gyda’n gilydd mewn dealltwriaeth a gallu i ymarfer dysgeidiaeth ac ysbryd yr Iesu.’

Mae taflen yn disgrifio bywyd yr eglwys ar gael YMA

Oedfaon

Gorff 23: Y Parchg. Ddr R. Alun Evans
Llywydd: Bethan Herbert;
Organyddes: Sian Elin
Emlyn Davies yn croesawu
Gorff 30:Ym Methlehem, Gwaelod y garth
Awst 6:Geraint a Caroline Rees
Awst 13:Ym Methlehem, Gwaelod y garth
Awst 20:Y Parchg. D Eirian Rees
Awst 27: Ym Methlehem, Gwaelod y garth

 


 

 

(Rhestr gyflawn YMA)

 

.

 


Cewch hanes
Apêl Mosul
YMA

Diolch am eich rhoddion

Cofiwch am y rhifyn diweddaraf o Tafod y Tab YMA

Mae’r newyddion diweddaraf am y
casgliad i ffoaduriaid
yng ngwersyll Moria
ar gael YMA

Mae Adroddiad Blynddol 2015 bellach ar y wefan. Mawr yw ein diolch i’r rhai a fu’n paratoi’r cyfan yn enwedig yr Ysgrifennydd, Gwilym Huws a’r Trysordd, Keith Rowlands. Medrwch weld yr Adroddiad llawn YMA