Croeso

Tabernacl

FFORDD Y CAPEL, EFAIL ISAF, PONTYPRIDD

CF38 1AP

Ysgrifennydd:
Gwilym Huws
gehpengwern@yahoo.co.uk
01770 237327
Sylwer ar 
Amser  Newydd  
yr Oedfa Gymraeg

11.00  11.45 

I fynychu’r oedfa, rhaid anfon          (ebost, tecstio neu ffonio)  capelytabernacl@gmail.com 07710 237327 / 01443 225205  yn datgan eich bwriad.

 

NEWYDDION

 

Cafwyd Oedfa Ddathlu 150 mlwyddiant y capel ar fore Gorffennaf 5ed 2020  sydd i’w gweld YMA, ac ar yr un pryd cyhoeddwyd llyfryn digidol, rhyngweithiol, yn adrodd hanes yr achos. 

Mae ar gael YMA.

 

Y DIWEDDARAF

 

Y newyddion diweddaraf a’r cyhoeddiadau ar gael yma:

 

Dolen y Tab 17 Medi, 2021

 

Dolen y Tab 10 Medi, 2021

 

Dolen y Tab 3 Medi, 2021

 

Dolen y Tab 27 Awst, 2021

 

Dolen y Tab 20 Awst 2021

Mae pob ôl-rifyn ar gael 
yma.
Cliciwch
Archif Dolen y Tab

 

TAFOD Y TAB

Cofiwch am y rhifyn diweddaraf o Tafod y Tab – Pwyswch ar y linc isod:

Tafod y Tab Ionawr 2021

 

Tra bydd y gwaharddiadau presennol yn parhau, bwriedir cyhoeddi taflen wythnosol i rannu’r newyddion diweddaraf yn ein plith fel aelodau a chyfeillion. Caiff ei dosbarthu drwy e-bost, a bydd y  Gofalwyr Ardal yn ei hargraffu ar gyfer y rhai hynny nad oes ganddyn nhw fynediad i’r we. 

I weld y rhifyn diweddaraf, cliciwch isod:

Newyddion Hŷn Yma

 

OEDFAON

Pan ddaw pethau yn ôl i normalrwydd, byddwn yn dychwelyd at yr hen drefn:

Cynhelir dau wasanaeth bob bore Sul:

09.30   Oedfa Saesneg

10.45   Oedfa deulu Gymraeg gydag Ysgol Sul i’r plant


GWEINIDOG ANRHYDEDDUS
Y Parchg. Eirian Rees

Golygydd y Wefan:

Emlyn Davies
emlyn.pentyrch@btinternet.com

I weld rhestr o aelodau
Bwrdd y Cyfarwyddwyr (Ymddiriedolwyr)
cliciwch   Cyfarwyddwyr 2021


Gair o Groeso

Mae Capel y Tabernacl, Efail Isaf, yn gwmni elusennol cofrestredig gyda chynulleidfa o dros 200 o oedolion a thua 100 o blant a phobl ifanc. Caiff y capel ei redeg o ddydd i ddydd gan griw mawr o wirfoddolwyr, a’r gwaith trefnu’n cael ei gydlynu gan 14 o gyfarwyddwyr.

Saif pentref Efail Isaf yng nghysgod mynydd y Garth, ym mharthau isaf cymoedd Rhondda a Taf, tua 9 milltir o ganol Caerdydd. Pentref noswyl ar gyfer y brifddinas yw yn bennaf erbyn hyn, gyda thua 2,000 o drigolion, a’r Tabernacl yw’r unig gapel. Rydym yn denu cynulleidfa o ardal eang o gwmpas, gan gynnwys Pentyrch, Creigiau, Y Groesfaen, Llantrisant, Pentre’r Eglwys, Llanilltud Faerdref, Tonteg a Meisgyn.

Mae’n braf medru adrodd bod y capel yn gryfach heddiw nag erioed o’r blaen ac mae’r aelodau’n drawstoriad da o ran oed a chefndir crefyddol, er mai perthyn i Undeb yr Annibynwyr y mae’r achos.

Rydym yn barod iawn i groesawu ymwelwyr ac aelodau newydd, ac mae gennym ddarpariaeth arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc.

Sut Eglwys yw hon?

CYFAMOD EGLWYSIG 

‘Rydym yn gymuned o bobl sydd wedi ymrwymo yn wirfoddol i geisio tyfu gyda’n gilydd mewn dealltwriaeth a gallu i ymarfer dysgeidiaeth ac ysbryd yr Iesu.’

Mae taflen yn disgrifio bywyd yr eglwys ar gael YMA

RYDYM AR FACEBOOK HEFYD 


Newyddion

 
 
 
 
 

Oedfaon

12 Medi, 2021

Heulyn Rees

a’r Parchg. Ganon Aled Edwards

 

19 Medi 2021

Helen Prosser

a Lowri a Dafydd Roberts.

 

26 Medi 2021

Rhiannon Humphreys a’r teulu.

 

3 Hydref

Oedfa Gymun

gydag Ann ac Emlyn Davies.

 

10 Hydref

Iwan Rowlands

a’r Parchg. Aled Edwards.

 

17 Hydref

Cwrdd Diolchgarwch

gyda’r Ysgol Sul,

Huw M a Bethan Reynolds.

 

24 Hydref

Glenys Roberts

a’r Parchg. Gethin Rhys.31 Hydref

Lyn a Mike West a’r teulu.

 

Medrwch weld mwyafrif
oedfaon rhithiol y 18 mis
diwethaf drwy glicio ar y
ddolen isod. Mae rhai
oedfaon na fedrwn eu
rhannu am na chafwyd
caniatâd rhieni i
ddangos eu plant neu
am eu bod yn deillio
o gyfrif Facebook
preifat. I weld y rhestr, 
cliciwch YMA.

Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2020? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.

 


 

Am y Newyddion diweddaraf, cliciwch YMA

Cewch fanylion llawn am bob un o’r elusennau sy’n cael cefnogaeth yr eglwys wrth glicioYMA

Adroddiad Blynyddol 2018  YMA

Rydym yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg: 

http://www.annibynwyr.org/

Mae’r Tabernacl hefyd yn Eglwys Masnach Deg:

masnachdeg.jpg