Croeso

Tabernacl

FFORDD Y CAPEL, EFAIL ISAF, PONTYPRIDD

CF38 1AP

Ysgrifennydd:
Gwilym Huws
gehpengwern@yahoo.co.uk
07710 237327  
Sylwer ar 
Amser  Newydd  
yr Oedfa Gymraeg

11.00  11.45 

I fynychu’r oedfa, rhaid anfon          (ebost, tecstio neu ffonio)  capelytabernacl@gmail.com 07710 237327 / 01443 225205  yn datgan eich bwriad.

 

NEWYDDION

 

Cafwyd Oedfa Ddathlu 150 mlwyddiant y capel ar fore Gorffennaf 5ed 2020  sydd i’w gweld YMA, ac ar yr un pryd cyhoeddwyd llyfryn digidol, rhyngweithiol, yn adrodd hanes yr achos. 

Mae ar gael YMA.

 

Y DIWEDDARAF

 

Y newyddion diweddaraf a’r cyhoeddiadau ar gael yma:

 

 

Dolen y Tab 3 Rhagfyr 2021

Dolen y Tab 26 Tach, 2021

Dolen y Tab 19 Tach, 2021

Dolen y Tab 12 Tach 2021

 

Dolen y Tab 5 Tach 2021

 

Dolen y Tab 29 Hydref 2021

 

Dolen y Tab 22 Hydref 2021

 

Dolen y Tab 15 Hydref 2021

 

Dolen y Tab 8 Hydref 2021

 

Dolen y Tab 1 Hydref 2021

 

Dolen y Tab 24 Medi, 2021

 

Dolen y Tab 17 Medi, 2021

 

Dolen y Tab 10 Medi, 2021

 

Dolen y Tab 3 Medi, 2021

 

Dolen y Tab 27 Awst, 2021

 

Dolen y Tab 20 Awst 2021

Mae pob ôl-rifyn ar gael 
yma.
Cliciwch
Archif Dolen y Tab

 

TAFOD Y TAB

Cofiwch am y rhifyn diweddaraf o Tafod y Tab – Pwyswch ar y linc isod:

Tafod y Tab Ionawr 2021

 

Tra bydd y gwaharddiadau presennol yn parhau, bwriedir cyhoeddi taflen wythnosol i rannu’r newyddion diweddaraf yn ein plith fel aelodau a chyfeillion. Caiff ei dosbarthu drwy e-bost, a bydd y  Gofalwyr Ardal yn ei hargraffu ar gyfer y rhai hynny nad oes ganddyn nhw fynediad i’r we. 

I weld y rhifyn diweddaraf, cliciwch isod:

Newyddion Hŷn Yma

 

OEDFAON

Pan ddaw pethau yn ôl i normalrwydd, byddwn yn dychwelyd at yr hen drefn:

Cynhelir dau wasanaeth bob bore Sul:

09.30   Oedfa Saesneg

10.45   Oedfa deulu Gymraeg gydag Ysgol Sul i’r plant


GWEINIDOG ANRHYDEDDUS
Y Parchg. Eirian Rees

Golygydd y Wefan:

Emlyn Davies
emlyn.pentyrch@btinternet.com

I weld rhestr o aelodau
Bwrdd y Cyfarwyddwyr (Ymddiriedolwyr)
cliciwch   Cyfarwyddwyr 2021


Gair o Groeso

Mae Capel y Tabernacl, Efail Isaf, yn gwmni elusennol cofrestredig gyda chynulleidfa o dros 200 o oedolion a thua 100 o blant a phobl ifanc. Caiff y capel ei redeg o ddydd i ddydd gan griw mawr o wirfoddolwyr, a’r gwaith trefnu’n cael ei gydlynu gan 14 o gyfarwyddwyr.

Saif pentref Efail Isaf yng nghysgod mynydd y Garth, ym mharthau isaf cymoedd Rhondda a Taf, tua 9 milltir o ganol Caerdydd. Pentref noswyl ar gyfer y brifddinas yw yn bennaf erbyn hyn, gyda thua 2,000 o drigolion, a’r Tabernacl yw’r unig gapel. Rydym yn denu cynulleidfa o ardal eang o gwmpas, gan gynnwys Pentyrch, Creigiau, Y Groesfaen, Llantrisant, Pentre’r Eglwys, Llanilltud Faerdref, Tonteg a Meisgyn.

Mae’n braf medru adrodd bod y capel yn gryfach heddiw nag erioed o’r blaen ac mae’r aelodau’n drawstoriad da o ran oed a chefndir crefyddol, er mai perthyn i Undeb yr Annibynwyr y mae’r achos.

Rydym yn barod iawn i groesawu ymwelwyr ac aelodau newydd, ac mae gennym ddarpariaeth arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc.

Sut Eglwys yw hon?

CYFAMOD EGLWYSIG 

‘Rydym yn gymuned o bobl sydd wedi ymrwymo yn wirfoddol i geisio tyfu gyda’n gilydd mewn dealltwriaeth a gallu i ymarfer dysgeidiaeth ac ysbryd yr Iesu.’

Mae taflen yn disgrifio bywyd yr eglwys ar gael YMA

RYDYM AR FACEBOOK HEFYD 


Newyddion

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oedfaon

28 Tach

Y Parchg. Gethin Rhys

ac Edwyn Evans, ac i ddilyn…

Y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol;

5 Rhag

Y Parchg. Eirian Rees,

Huw Roberts a Sylvia Davies.

Rhag 12

Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul
gyda pharti i ddilyn.

Rhag 19

Y Twmiaid ac aelodau’r
gynulleidfa – cerddi, ambell gân

ac atgofion Nadoligaidd.

Ni chynhelir oedfa Sul 26 Rhagfyr.

Medrwch weld mwyafrif
oedfaon rhithiol y 18 mis
diwethaf drwy glicio ar y
ddolen isod. Mae rhai
oedfaon na fedrwn eu
rhannu am na chafwyd
caniatâd rhieni i
ddangos eu plant neu
am eu bod yn deillio
o gyfrif Facebook
preifat. I weld y rhestr, 
cliciwch YMA.

Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2020? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.

 


 

Am y Newyddion diweddaraf, cliciwch YMA

Cewch fanylion llawn am bob un o’r elusennau sy’n cael cefnogaeth yr eglwys wrth glicioYMA

Adroddiad Blynyddol 2018  YMA

Rydym yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg: 

http://www.annibynwyr.org/

Mae’r Tabernacl hefyd yn Eglwys Masnach Deg:

masnachdeg.jpg