Croeso

Tabernacl

FFORDD Y CAPEL, EFAIL ISAF, PONTYPRIDD

CF38 1AP

HYSBYSEB AM SWYDD

SWYDDOG IEUENCTID 
A CHYMUNEDOL
RHAN-AMSER
Rydym yn chwilio am
unigolyn brwd i arwain
a datblygu gweithgareddau 
arloesol a chymunedol
ymhlith pobl ifanc yr eglwys.
Oriau: 24 awr yr wythnos
Dyddiad Cau: Dydd Iau 5 Awst 2021
Am ragor o wybodaeth am y swydd, 
a sut i fynd ati i gyflwyno cais,
cysylltwch â

Gwilym Huws
Ysgrifennydd Bwrdd
y Cyfarwyddwyr

gehpengwern@yahoo.co.uk/

01770 237327

 

NEWYDDION

Eleni, rydym yn dathlu 150 o flynyddoedd ers codi adeilad presennol  y Tabernacl yn Efail Isaf.  Roeddem wedi gobeithio cael blwyddyn o ddathlu, ond daeth hynny i ben gyda’r Cyfnod Clo.

Cafwyd Oedfa Ddathlu ar fore Gorffennaf 5ed sydd i’w gweld YMA, ac ar yr un pryd cyhoeddwyd llyfryn digidol, rhyngweithiol, yn adrodd hanes yr achos. 

Mae ar gael YMA.

Y DIWEDDARAF

Y newyddion diweddaraf a’r cyhoeddiadau ar gael yma:

Dolen y Tab 23 Gorff, 2021

Dolen y Tab 16 Gorff 2021

Dolen y Tab 9 Gorff, 2021

Dolen y Tab 2 Gorff, 2021

Dolen y Tab 25 Mehefin, 2021

Dolen y Tab 18 Mehefin, 2021

Dolen y Tab 11 Mehefin, 2021

Dolen y Tab 4 Mehefin, 2021

Dolen y Tab 28 Mai, 2021

Dolen y Tab 21 Mai, 2021

Dolen y Tab 14 Mai, 2021

Dolen y Tab 7 Mai, 2021

Dolen y Tab 23 Ebrill, 2021

Mae pob ôl-rifyn ar gael yma.
Cliciwch
Archif Dolen y Tab

ANRHYDEDDU JOHN LLEW

A’R CAPEL

CLICIWCH YMA

 

TAFOD Y TAB

Cofiwch am y rhifyn diweddaraf o Tafod y Tab – Pwyswch ar y linc isod:

Tafod y Tab Ionawr 2021

Tra bydd y gwaharddiadau presennol yn parhau, bwriedir cyhoeddi taflen wythnosol i rannu’r newyddion diweddaraf yn ein plith fel aelodau a chyfeillion. Caiff ei dosbarthu drwy e-bost, a bydd y  Gofalwyr Ardal yn ei hargraffu ar gyfer y rhai hynny nad oes ganddyn nhw fynediad i’r we. 

I weld y rhifyn diweddaraf, cliciwch isod:

Newyddion Hŷn Yma

OEDFAON

Pan ddaw pethau yn ôl i normalrwydd, byddwn yn dychwelyd at yr hen drefn:

Cynhelir dau wasanaeth bob bore Sul:

09.30   Oedfa Saesneg

10.45   Oedfa deulu Gymraeg gydag Ysgol Sul i’r plant

Dyma’r  ‘CYHOEDDIADAU‘  DIWEDDARAF


GWEINIDOG ANRHYDEDDUS
Y Parchg. Eirian Rees

Golygydd y Wefan:

Emlyn Davies
emlyn.pentyrch@btinternet.com

I weld rhestr o aelodau
Bwrdd y Cyfarwyddwyr (Ymddiriedolwyr)
cliciwch   Cyfarwyddwyr 2021


Gair o Groeso

Mae Capel y Tabernacl, Efail Isaf, yn gwmni elusennol cofrestredig gyda chynulleidfa o dros 200 o oedolion a thua 100 o blant a phobl ifanc. Caiff y capel ei redeg o ddydd i ddydd gan griw mawr o wirfoddolwyr, a’r gwaith trefnu’n cael ei gydlynu gan 14 o gyfarwyddwyr.

Saif pentref Efail Isaf yng nghysgod mynydd y Garth, ym mharthau isaf cymoedd Rhondda a Taf, tua 9 milltir o ganol Caerdydd. Pentref noswyl ar gyfer y brifddinas yw yn bennaf erbyn hyn, gyda thua 2,000 o drigolion, a’r Tabernacl yw’r unig gapel. Rydym yn denu cynulleidfa o ardal eang o gwmpas, gan gynnwys Pentyrch, Creigiau, Y Groesfaen, Llantrisant, Pentre’r Eglwys, Llanilltud Faerdref, Tonteg a Meisgyn.

Mae’n braf medru adrodd bod y capel yn gryfach heddiw nag erioed o’r blaen ac mae’r aelodau’n drawstoriad da o ran oed a chefndir crefyddol, er mai perthyn i Undeb yr Annibynwyr y mae’r achos.

Rydym yn barod iawn i groesawu ymwelwyr ac aelodau newydd, ac mae gennym ddarpariaeth arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc.

Sut Eglwys yw hon?

CYFAMOD EGLWYSIG 

‘Rydym yn gymuned o bobl sydd wedi ymrwymo yn wirfoddol i geisio tyfu gyda’n gilydd mewn dealltwriaeth a gallu i ymarfer dysgeidiaeth ac ysbryd yr Iesu.’

Mae taflen yn disgrifio bywyd yr eglwys ar gael YMA

RYDYM AR FACEBOOK HEFYD 


Newyddion

 

Oedfaon

Cofiwch am y Myfyrdodau
a'r negeseuon sydd ar 
dudalen Facebook y 
capel.

Oedfa 25 Gorffennaf

Myfyrdodau yn seiliedig ar eiriau’r

abades Almaenig, y Santes

Hildegard o Bingen

yng nghwmni Caroline a Geraint Rees.

Cliciwch YMA

 

Oedfa 18 Gorffennaf

Myfyrdod gan y Parchg. Gethin Rhys

ynghyd â chyfraniadau gan

Eifiona Hewitt a SianEleri Fudge.

Cliciwch YMA

 

 

Oedfa 11 Gorffennaf

Ymuno â holl gapeli Cyfundeb

Dwyrain Morgannwg fyddwn ni

ddydd Sul, i wrando ar

wasanaeth gan y Parchg.

Dylan Rhys Parry.

Medrwch ymuno’n fyw

ar Zoom neu wylio wedyn

ar Facebook a You Tube.

Manylion ar gael yn Dolen y Tab

Cliciwch YMA

 

Oedfa 4 Gorffennaf, 2021

Myfyrdod gan y

Parchg. Ganon Aled Edwards,

a’r darlleniad gan Ann Griffiths.

Cawn glywed cân gan

Sian Elin Jones

Cliciwch YMA

BYDD YR OEDFAON
WYNEB-YN-WYNEB
YN AIL-DDECHRAU
YM MIS MEDI

Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2020? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.

 


 

TAFOD Y TAB

Cofiwch am y rhifyn diweddaraf o Tafod y Tab – Pwyswch ar y linc isod:

Tafod y Tab Ionawr 2021

Am y Newyddion diweddaraf, cliciwch YMA

Cewch fanylion llawn am bob un o’r elusennau sy’n cael cefnogaeth yr eglwys wrth glicioYMA

Adroddiad Blynyddol 2018  YMA

Rydym yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg: 

http://www.annibynwyr.org/

Mae’r Tabernacl hefyd yn Eglwys Masnach Deg:

masnachdeg.jpg

 

 

 

 

Archif Dolen y Tab