NEWYDDION

Cewch y newyddion diweddaraf yn Dolen y Tab ar ein tudalen Facebook > Linc

 • Arbrawf

  Cynhelir arbrawf am rai misoedd wrth drefnu’r Oedfaon yn Y Tabernacl. Ar y trydydd Sul ymhob mis ni fydd Oedfa foreol am un ar ddeg y bore, yn hytrach fe gynhelir Oedfa yn y prynhawn er mwyn galluogi’r Oedolion, yr ifanc a’r plant ddod ynghyd i gymdeithasu a mwynhau cyflwyniad yn y capel.

     Roedd y capel yn llawn pan gafwyd y cyntaf o’r Oedfaon hyn brynhawn Sul, Ionawr 21ain pan groesawyd Ffion Glyn o gwmni Mewn Cymeriad i adrodd stori Mari James a’i Beibl. Cafodd y plant gyfle i actio, ac mi roedd gweld Geraint Rees yn carlamu lawn yr ale ar “ei geffyl” fel Thomas Charles yn hwyl go iawn. Cadwch eich llygaid ar agor – mae Dafydd Iwan gyda ni cyn bo hir.

   

  - 22 Ionawr 2024
 • Ffrydio Oedfaon

  Arfer a ddechreuwyd adeg cyfnod y Covid oedd ffrydio Oedfaon y Tabernacl i gartrefi’r aelodau. Erbyn hyn mae sustem mwy soffistigedig wedi ei sefydlu gyda help grant Ymddiriedolaeth Pantyfedwen. Mae’r ystafell a fu unwaith yn Ystafell y Diaconiaid, bellach wedi troi yn Ystafell Reoli. Mae criw o wirfoddolwyr medrus wrthi’n reolaidd yn meistroli’r dechnoleg pob Sul. Diolch o galon iddynt am eu gwaith ac mae’n deg eu henwi gan ei bod yn gweithio yn y dirgel y tu ôl i ddrws caeedig. Diolch felly i Emlyn Davies, Gwion Evans, Hefin Gruffydd, Eirian Hughes, Aled a Gareth Humphreys, Emlyn Jones a Geraint Rees.

  Hefin yng Nghadair y Cyfarwyddwr

   

  - 19 Medi 2023
 • Cyhoeddiad gan C21

  Cyhoeddiad gan C21

  Cynhelir Cynhadledd Flynyddol C21 am 3:00p.m. ddydd Sul, Mehefin 27ain yng nghwmni’r pregethwr, y cerddor a’r awdur John Bell o Gymuned Iona yn yr Alban. Y teitl fydd Haleliwia am Heresi ac mae croeso i bawb ymuno. Rhaid cofrestru ymlaen llaw, a chyfyngir nifer y dyfeisiau a all ymuno i 100. Anfonwch neges cyn Mehefin 18fed at cristnogaeth21@gmail.com, a byddwch yn derbyn manylion sut i dalu’r tâl mynediad o £8 y ddyfais (drwy siec neu drosglwyddiad banc), a chewch ddolen ar gyfer ymuno â’r cyfarfod Zoom.

  - 1 Mehefin 2021
 • ANRHYDEDDU

  ANRHYDEDDU

  Gyda balchder y clywsom fod Jason M. Edwards, Uchel Siryf Morgannwg Ganol,  wedi dyfarnu tystysgrifau arbennig i’r capel ac i John Llewellyn Thomas yn bersonol am gyfraniad nodedig  i’r gymuned yn ardal Pontypridd ynghanol y pandemig presennol. Gan nad oedd hi’n bosibl cyflwyno’r tystysgrifau gerbron y gynulleidfa gyfan, trefnwyd bod Mike ac Iwan West yn ymuno â John i dderbyn y tystysgrifau mewn seremoni breifat yn y capel.  

  Diolch i bawb am eu cefnogaeth i’r gwahanol ymgyrchoedd sydd yn cael eu cynnal yn ystod y cyfnod anodd hwn, a llongyfarchiadau mawr i John, gyda ddiolch iddo am ein hysgogi a’n hysbrydoli.

   

  - 19 Mawrth 2021
 • AILAGOR Y CAPEL

  AILAGOR Y CAPEL

  Medi’r 5ed

  11.00 11.45


  Oedfa Gymraeg

  Bydd yr oedfa’n dechrau am 11:00 yn hytrach nag am 10.45 er mwyn gadael bwlch digonol yn dilyn yr oedfa Saesneg.

   
   
  I fynychu’r oedfa, rhaid anfon (ebost, tecstio neu ffonio) capelytabernacl@gmail.com 07710 237327 / 01443 225205 yn datgan eich bwriad.
  - 1 Medi 2020
 • Cronfa Llifogydd

  CYHOEDDIADAU  PWYSIG:

  Diolch yn fawr iawn i chi i gyd, yn aelodau a chyfeillion y Tabernacl, am eich cyfraniadau hael at gasgliad Cronfa Llifogydd Rhondda Cynon Taf. Bydd siec gwerth £2,100 yn cael ei hanfon, swm anrhydeddus fydd yn gwneud gwahaniaeth i’r ymdrechion i helpu pobl yr ardal ddioddefodd yn ystod y stormydd.

  Mae’r casgliad at Fanc Bwyd Taf Elái hefyd yn tystio i’ch haelioni dihysbydd. Os na chawsoch gyfle eto, mae modd cyfrannu drwy siec neu drosglwyddiad banc tan benwythnos y Pasg. 

  Bydd yr apêl yn cau
  ddydd Mawrth Ebrill 14eg.


   Anfonwch sieciau at Arwyn Jones, ein trysorydd, yn daladwy i

  Capel y Tabernacl Cyf, gyda nodyn yn enwi’r Banc Bwyd. 

  Dyma ei gyfeiriad:

   Mr Arwyn Lloyd Jones, Tŷ Newydd, 39 Parc Bryn Derwen, Llanharan, Pontyclun, CF72 9TU

   Neu medrwch wneud trosglwyddiad banc i: 

  Côd didoli: 30-96-72Rhif cyfrif:  03607499

  a chofiwch gynnwys eich enw a nodi Banc Bwyd.

  - 12 Mawrth 2020
 

Rhestr o’r holl Newyddion