ELUSEN

 

(Diweddarwyd Rhagfyr 2022)

 

DIWEDD BLWYDDYN

Yn y Cwrdd Blynyddol ym mis Tachweddf cyfeiriwyd at y cynnydd

sylweddol yng nghostau tanwydd y byddwn yn eu hwynebu dros

y blynyddoedd nesaf, ynghyd â chyfraniad yr eglwys tuag at y

costau sydd ynghlwm a chynnal y rhaglen Arloesi a Buddsoddi.

Felly, apeliais ar yr aelodau i gadw hyn mewn golwg wrth bennu

lefel eu cyfraniadau eleni ar blynyddoedd i ddod.Casgliadau 2022


Ir rhai hynny ohonoch syn arfer cyfrannun rheolaidd i gronfar

Tabernacl (amlenni gwyn), a/neur gronfa elusennau (amlenni

brown) drwyr platiau casglu, hoffem eich atgoffa y byddwn yn

caur llyfrau ar ddydd olaf y flwyddyn. Fe fydd modd i chi

gyflwynoch cyfraniadau yn ystod oedfaon mis Rhagfyr, neu

anfon siec i Capel y Tabernacl Cyf. at:


Arwyn Lloyd Jones, Tŷ Newydd, 39 Parc Bryn Derwen,

Llanharan, Pontyclun CF72 9TU.


Os byddwch yn postio ataf, rhowch y siec mewn amlen wen neu

frown gan nodi eich rhif aelodaeth. Fel arall, gallwch wneud

trosglwyddiad banc i gyfrif y capel gan nodi Casgliad Amlenni

Gwyn neu Casgliad Amlenni Brown, ynghyd ach rhif aelodaeth

yn y blwch cyfeirnod:


Enwr cyfrif: Capel y Tabernacl Cyf.


Cod didoli: 309672


Rhif y cyfrif: 03607499


Diolch yn fawr

 

ELUSENNAU 2023

Dyma’r elusennau fydd yn cael ein cefnogaeth yn 2023:

Cymorth i Ferched 
Cwtch
Carmel, Blaenllechau
Gofalwyr Ifanc Rh.C.T.
Banciau Bwyd Taf-Elái a Salem 

Hefyd, wrth i'r casgliadau Nadolig
 ddod i ben ar ddiwedd y flwyddyn, 
bydd y casgliadau dillad, nwyddau ac offer tŷ yn ail-ddechrau

ARGYFWNG WCRÁIN

Mae casgliad ARGYFWNG WCRÁIN yn dal yn weithredol os hoffech gyfrannu:

Penderfynwyd ein bod yn cefnogi apêl Cymorth Cristnogol, fel rhan o DEC, sef

          UKRAINE CRISIS APPEAL – CHRISTIAN AID

Mae Cymorth Cristnogol bob amser yn gweithio gyda phartneriaid lleol ym mhob argyfwng, ac yn medru saernïo eu cymorth yn effeithiol, a ninnau wedi ymateb i argyfyngau drwyddyn nhw yn y gorffennol.  Drwy anfon arian atyn nhw, fe wyddwn y bydd yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau a mwyaf effeithiol.

Gallwch wneud trosglwyddiad banc: 
Côd didoli: 30-96-72
Rhif cyfrif: 03607499
 gan nodi 'Apêl Wcráin Cymorth Cristnogol'
Gallwch anfon siec at Y Trysorydd: 
Arwyn Lloyd Jones
Tŷ Newydd
39 Parc Bryn Derwen
Llanharan
Pontyclun
CF72 9TU
yn daladwy i Capel y Tabernacl Cyf gan nodi 'Apêl Wcráin Cymorth Cristnogol' 
ar gefn y siec.
Gallwch roi cyfraniad mewn amlen yn y blwch casglu yn y cyntedd, 
gan nodi 'Apêl Wcráin Cymorth Cristnogol'
DIOLCH YN FAWR   
Y Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol

BANCIAU BWYD

Erbyn hyn, mae’r Tabernacl yn cefnogi dau fanc bwyd lleol.  Mae modd cyfrannu arian drwy drosglwyddiad banc neu siec, a bydd yr arian yn cael ei rannu rhwng Banc Bwyd Taf Elái, sydd bob amser yn barod i helpu unigolion anghenus  a banciau bwyd llai pan fo angen,  a Banc Bwyd Salem, sy’n diwallu angen mawr yn lleol.

Mae casgliad bwyd ar gyfer Banc Bwyd Salem hefyd, a gellir dod â chyfraniadau bwyd i’r oedfa ar fore Sul, neu rhwng 10 a 12 bob bore Iau neu fore Sadwrn.

Mae’r galw mor fawr ag erioed, a’ch haelioni chi’n ddi-ball.  Mae eich cyfraniadau dros y blynyddoedd diwethaf, ac yn enwedig adeg cyfyngiadau Covid, wedi bod yn amhrisiadwy.

                                                      Diolch yn fawr iawn i chi i gyd –  Y Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol

 

DIOLCH YN FAWR, UNWAITH ETO

Yn ogystal â’r casgliadau swmpus o ddanteithion a nwyddau hylendid adeg y Nadolig, bu  2021  ar ei hyd yn  flwyddyn o gyfrannu di-ddiwedd gan aelodau’r Tabernacl, a bydd elusennau lleol yn elwa’n fawr o’r fath haelioni.

Mae elusennau’r Amlenni Brown – Gofalwyr Ifanc RhCT, Cymorth i Ferched Cymru (RhCT)  Cwtch, ac Ysgol Tŷ Coch wedi derbyn sieciau gwerth £825 yr un.

Bu’r casgliad talebau mor llwyddiannus fel bod £745 yn weddill ar ôl cyflwyno gwerth £500 o dalebau i’r bobl ifanc oedd yn gadael gofal, a £200 i  bedair hostel.

Fe fyddwn ni’n trafod yn ein cyfarfod nesa  sut i ddosbarthu’r swm yma. Mae’r angen yn cynyddu drwy’r amser.

Mae casgliadau ariannol a bwyd y ddau fanc bwyd yn dal yn weithredol.  Mae Carys yn danfon yn rheolaidd i Fanc Bwyd Salem, a byddwn yn anfon cyfraniad ariannol at Fanc Bwyd Taf Elài cyn diwedd y mis.

Mae John yn dal i dderbyn a danfon celfi a nwyddau a dillad yn benodol yn ôl y galw, a’r elusennau’n werthfawrogol tu hwnt.

Diolch yn fawr iawn i chi i gyd

Y Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol

 

 

                                     WYTHNOS  CYMORTH CRISTNOGOL 2021

 Dilynwyd yr un drefn â’r llynedd gyda’r casgliad eleni, a llwyddwyd i godi £1,145 ar gyfer yr apêl i helpu gwledydd difreintiedig yn wynebu argyfwng Covid19.   Ac fel y cofiwch chi, oedfa rithiol fu eto eleni, gan aelodau’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol, dan arweiniad John Llew.

                                                       CASGLIADAU 2021

 A ninnau ar fin cyfarfod mewn oedfaon  unwaith eto, mae’n braf cofio i’r capel fod dan ei sang yn  ystod cyfyngiadau Covid, a hynny oherwydd ymateb brwdfrydig a hael aelodau a chyfeillion y Tabernacl i bob cais am ddillad, nwyddau, danteithion tymhorol a dodrefn gan y Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol.

 

Mae hyn i gyd yn deillio o gysylltiadau parhaus John Llew ag elusennau yn yr ardal, a mawr yw ein diolch iddo am roi cymaint o gyfleoedd i ni wneud gwahaniaeth.

Yn ogystal â’r Gwasanaethau Cymdeithasol, Pobol, a Cymorth i Ferched Cymru, rydan ni erbyn hyn  yn cynnal casgliadau penodol i Carmel,  Blaenllechau, a bu’r cais am ddillad plant hyd at 13 oed yn ddiweddar yn hynod o lwyddiannus, a John yn medru danfon yno cyn dechrau’r tymor ysgol newydd.

                       Diolch yn fawr i chi i gyd am eich haelioni unwaith eto.

                                                      CASGLIADAU ARIANNOL

 Mae casgliad Banc Bwyd Taf Elài yn parhau’n ariannol yn hytrach nag ymarferol, gan ei bod hi’n haws cael cysondeb yn wyneb unrhyw gyfyngiadau yn sgîl Covid, ac mae Lol Delbridge a chriw Bethel Pontyclun yn hynod o werthfawrogol. Mae sieciau swmpus gan y capel yn eu cyrraedd yn rheolaidd, diolch i’ch cyfraniadau chi.

Fel y gwyddoch chi, mae casgliad yr amlenni brown yn dilyn yr un drefn cyfrannu, a’r elusennau yr un rhai â’r llynedd, sef Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf, Cwtch, Cymorth i Ferched Cymru ac Ysgol Tŷ Coch.  Mae’r cardiau a llythyrau diolch o’r elusennau hyn yn dangos pa mor werthfawr ydy’n cefnogaeth ni iddyn nhw.

              Fe fyddwn ni’n gofyn am awgrymiadau ar gyfer elusennau 2022 yn yr hydref.

Mae parodrwydd Gwilym Huws, Ysgrifennydd y Bwrdd  i gynnwys ein cyhoeddiadau yn y Ddolen, a gwaith cydlynu Arwyn Jones, Trysorydd y Capel, wedi bod yn allweddol i lwyddiant yr holl gasglu.

NEWYDDION HŶN

Mae’r Gweithgor Cymorth Cymdeithasol am ddiolch i bawb sydd eisoes wedi ymateb mor hael i’r ymgyrch i ddathlu’r Pasg eleni drwy gasglu danteithion (yn cynnwys Wyau Pasg) a nwyddau hylendid ar gyfer Cymorth i Ferched Cymru ac elusen Pobl. Bydd y capel ar agor unwaith yn rhagor rhwng 10.00 a 12.00 fore Iau Ebrill 1af i dderbyn eich rhoddion.

 

Bu’r ymateb yn rhyfeddol hyd yn hyn

ANRHYDEDDU

Gyda balchder y clywsom fod Jason M. Edwards, Uchel Siryf Morgannwg Ganol,  wedi dyfarnu tystysgrifau arbennig i’r capel ac i John Llewellyn Thomas yn bersonol am gyfraniad nodedig  i’r gymuned yn ardal Pontypridd ynghanol y pandemig presennol. Gan nad oedd hi’n bosibl cyflwyno’r tystysgrifau gerbron y gynulleidfa gyfan, trefnwyd bod Mike ac Iwan West yn ymuno â John i dderbyn y tystysgrifau mewn seremoni breifat yn y capel.  

Diolch i bawb am eu cefnogaeth i’r gwahanol ymgyrchoedd sydd yn cael eu cynnal yn ystod y cyfnod anodd hwn, a llongyfarchiadau mawr i John, gyda ddiolch iddo am ein hysgogi a’n hysbrydoli.

 

CASGLIADAU 2020

 Erbyn y byddwch chi’n darllen hwn bydd John, drwy gydweithrediad parod a llawen Jason Edwards, wedi trefnu i ddanfon llwythi o ddillad a dillad gwely i bencadlys  Pobol, elusen sy’n helpu pobol ddigartref, ym Mhontypridd.

 

Bydd llochesi lleol Cymorth i Ferched Cymru hefyd wedi derbyn cyflenwad helaeth o ddanteithion Nadolig, ynghyd â siec gwerth £700 o gronfa ein casgliad amlenni brown. Maen nhw’n derbyn ein cyfraniad yn gynnar er mwyn prynu anrhegion Nadolig i’r plant yn eu gofal.

 

Bydd Gofalwyr Ifanc RhCT, Cwtch, ac Ysgol Tŷ Coch yn derbyn eu cyfran nhw ddechrau’r flwyddyn, fel arfer.  Yr un modd, bydd cyfraniad arall yn mynd i Fanc Bwyd Taf Elái.  Mae casgliad y Banc Bwyd yn dal yn weithredol, a bydd hysbysiad yn y Ddolen ym mis Ionawr am elusennau amlenni brown 2021.

Bu’r casgliad Talebau Nadolig yn uwch nag erioed, a hynny’n ein galluogi ni i roi gwerth £620 o dalebau i’r Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer pobol ifanc sy’n gadael gofal, a gwerth £800 at deganau plant, gan na fu’n bosib iddyn nhw gynnal y Santa Appeal arferol eleni.

Mewn cyfnod dirdynnol o anodd i bawb sydd mewn angen, gobeithio bydd y rhoddion hyn yn dod â rhywfaint o lawenydd a gobaith y Nadolig i’w bywydau. Mae haelioni aelodau a chyfeillion y Tabernacl yn ddihysbydd, ac yn ein hatgoffa ni y gall unrhyw un wneud gwahaniaeth bach, waeth pa mor amhosib  yr ymddengys hynny yn aml.

                                                DIOLCH  YN  FAWR  IAWN

                             NADOLIG  DEDWYDD  A  DIOGEL  I  CHI  I  GYD

                                  A BLWYDDYN NEWYDD LLAWN GOBAITH

Y Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol

 

YMATEB RHYFEDDOL

Profiad anhygoel oedd cerdded i mewn i’r capel fore Iau, Tachwedd 12fed,  a gweld cymaint o roddion dillad, dillad gwely, a danteithion Nadolig wedi cronni mewn byr amser, ar ddiwrnod cyntaf y casgliadau.

Diolch yn fawr i chi unwaith eto am eich haelioni a’ch brwdfrydedd.

Bydd y casgliadau’n parhau, ac mae’r manylion yn y Ddolen ac yma ar wefan. Mae’n fraint i ni i gyd gael rheswm mor anrhydeddus dros agor y drysau.

                                                  DIOLCH YN FAWR IAWN    

 (John Llew ac Ann Dwynwen, ar ran y Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol)

HELPU POBL DDIGARTREF 

Ar ôl trafod gyda’r gwasanaethau cymdeithasol, mae John wedi cael ar ddeall bod cyllid ganddyn nhw i sicrhau cartref, dillad a nwyddau i’r bobl ifanc fydd yn derbyn ein talebau, ond maen nhw’n bryderus iawn am sefyllfa llawer o bobl ddigartref yn yr ardal ac yn falch o gael ein help.

Bydd John yn cydlynu casglu dillad, dillad gwely, a nwyddau hylendid ar eu cyfer, ac yn eu casglu yn y capel.

Bydd modd i chi ddod â’ch cyfraniadau i’r capel ar fore Iau rhwng 10 a 12, gan ddechrau ar Dachwedd 12fed. Diolch ymlaen llaw i chi am eich cydweithrediad.

TALEBAU NADOLIG

Mae hi’n amser dechrau meddwl am helpu pobol ifanc sy’n gadael gofal unwaith eto, er mwyn helpu i ddod ag ychydig o ysbryd y Nadolig i’w bywydau, yn enwedig â’r pandemig yn gwneud eu hamgylchiadau’n anoddach.

Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn poeni hefyd am anrhegion Nadolig i blant bach anghenus sy dan eu gofal, gan na allan nhw gasglu teganau fel y cyfryw oherwydd perygl Covid 19. Er na allwn ni gynnal casgliad teganau, fe allwn ni ledaenu ein casgliad talebau er mwyn helpu i ariannu ymgyrch prynu teganau’r Gwasanaethau Cymdeithasol. O ganlyniad bydd ein casgliad talebau ni yn helpu plant bach yn ogystal â phobl ifanc eleni, fel ein bod yn gwneud ein gorau i gynnal ein lefel arferol o gymorth yr adeg hon o’r flwyddyn, yng ngwir ystyr y Nadolig.

Bydd y casgliad yn weithredol tan ddiwedd mis Tachwedd. Dyma’r manylion ar gyfer cyfrannu:

Anfon siecyn daladwy i Capel y Tabernacl Cyf at

 

               Mr Arwyn Lloyd Jones
               Tŷ Newydd
               39 Parc Bryn Derwen
               Llanharan
               Pontyclun
               CF72 9TU
gyda nodyn yn cynnwys eich enw a  ‘Talebau Nadolig’

 

 

Trosglwyddiad banc:

 

                          Côd didoli    30 - 96 - 72
                    Rhif cyfrif   03607499
gan gynnwys eich enw a nodi‘Talebau Nadolig’
       DIOLCH YN FAWR IAWN I CHI  
AM EICH HAELIONI DROS Y MISOEDD DIWETHAF
 

         BWYD A DANTEITHION NADOLIG

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn un o elusennau’r Tabernacl eleni, ac fe fyddan nhw’n derbyn cyfraniad  ddiwedd y flwyddyn. O drafod gyda’r elusen, mae John yn deall y bydden nhw hefyd yn croesawu bwydydd a danteithion Nadoligaidd ( bwyd sych, bisgedi, siocledi ac ati) heb anghofio y bydd llawer o blant yn eu llochesi dros y Nadolig. 

Mae croeso i chi ddod â chyfraniadau i’r capel ar foreau Iau, 10-12 o’r gloch, yr un pryd â’r casglu nwyddau a dillad i bobl ddigartref, o Dachwedd 12fed ymlaen. Dydy Cymorth i Ferched Cymru ddim yn cael derbyn unrhyw nwyddau eraill oherwydd Covid 19, gan y byddai heintio yn eu gorfodi i gau’r llochesi.

 Ymddiheuriadau am eich llethu â cheisiadau, ond fe fyddai’n resyn colli cyfle i wneud gwahaniaeth  i bobl, llawer ohonyn nhw’n blant bach, sy mewn sefyllfa amhosib o anodd.                                       DIOLCH YN FAWR

AMLENNI BROWN

Dyma’r elusennau dderbyniwyd gan Gyfarfod Blynyddol yr eglwys ar gyfer casgliad yr amlenni brown eleni:

Gofalwyr Ifanc RhCT 
Adref 
Ysgol Tŷ Coch
Cymorth i Ferched Cymru
Cwtch
CASGLIAD AT DDIFROD Y LLIFOGYDD
DIOLCH YN FAWR IAWN i chi i gyd am eich ymateb anhygoel i’r apêl yma. Drwy haelioni dihysbydd aelodau a chyfeillion y Tabernacl, mae’r casgliad wedi cyrraedd £1,800 yn barod, gydag wythnos i fynd, a heb gyfrif cyfraniad canolog gan y capel. Bydd John Llew yn trosglwyddo siec i Rhoddion Llifogydd RhCT ddiwedd y mis.
 
BANC BWYD TAF ELÁI
A CORONAVIRUS
Mae’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol yn awyddus i barhau â’n cefnogaeth i’r Banc Bwyd lleol yn ystod yr amser dyrys sydd o’n blaenau. Rydyn ni i gyd wedi clywed ar y newyddion ei bod hi’n argyfwng ar yr elusen yn wyneb y cyfyngiadau presennol, a’r angen am eu help yn cynyddu wrth i bobl wynebu caledi ychwanegol.
 
Fel y gwyddoch, mae’r Tabernacl ers blynyddoedd yn hwb casglu bwyd ac yn helpu gyda’r casgliad blynyddol yn Tesco. Mae’n amhosib cynnal y drefn hon oherwydd y cyfyngu presennol ar ymgynnull a chymdeithasu, ac wrth ddiolch i chi am gefnogi un apêl, rydyn ni’n gofyn i chi fynd i’ch pocedi unwaith eto.
 
Ein gobaith ydy anfon siec sylweddol at y Banc Bwyd fel bo modd i’w trefnwyr brynu’r bwyd sydd ei angen. Rydyn ni wedi derbyn £350 yn barod, ac yn gobeithio ychwanegu’n sylweddol at hyn, a gofyn i’r capel yn ganolog am gyfraniad hefyd.
 
Gofynnwn i chi anfon siec at Arwyn Jones, ein trysorydd, yn daladwy i Capel y Tabernacl Cyf, gyda nodyn yn enwi’r Banc Bwyd. Dyma ei gyfeiriad:
Mr Arwyn Lloyd Jones
Tŷ Newydd
39 Parc Bryn Derwen
Llanharan
Pontyclun
CF72 9TU
 
Neu medrwch wneud trosglwyddiad banc i:
Côd didoli 30-96-72 Rhif cyfrif 03607499
a chofiwch gynnwys eich enw a nodi Banc Bwyd.
 
Rydyn ni’n ymwybodol eich bod, fel arfer, yn falch o gyfle i ymestyn allan at y gymuned leol, a hynny mewn ffordd ymarferol, ac yn hyderus y bydd eich ymateb mor galonogol ag erioed.
 
WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL
Am resymau amlwg, ni fydd hi’n bosib codi arian yn y dulliau arferol eleni, ac mae Cymorth Cristnogol yn gofyn i’w cefnogwyr fod yn ddyfeisgar er mwyn cynnal prosiectau pwysig ac amddiffyn y tlawd a’r anghenus yn ein byd yn ystod argyfwng Coronavirus.
 
Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, plîs cysylltwch â
johnllewt@hotmail.com
neu
ann.pentyrch@btinternet.com
 

HEN GYHOEDDIADAU:

CASGLIAD TESCO AR GYFER Y BANC BWYD 

Bydd casgliad Tesco ar gyfer y banc bwyd lleol yn cael ei gynnal Dydd Iau a Dydd Gwener nesaf, Tachwedd 21 a 22. Os ydych chi’n awyddus i dreulio shifft ddwyawr yn Tesco Tonysguboriau ar un o’r dyddiau hyn, plîs cysylltwch ag Ann Davies (ann.pentyrch@btinternet.com).

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Cynhelir Cwrdd Blynyddol Capel y Tabernacl Cyf. yn dilyn yr oedfa

fore Sul 8 Rhagfyr.

 

AMLENNI BROWN 2019

Bydd casgliad amlenni brown elusennau 2019 yn dod i ben ddiwedd y flwyddyn. Dyma’r elusennau fydd yn elwa eleni: Ysgol TŷCoch /Adref / Cymorth i Ferched Cymru/ Gofalwyr Ifanc RhCT/ CRICA Mae gwybodaeth am yr elusennau isod. Gyda’ch haelioni arferol chi, bydd cyfraniadau anrhydeddus yn cael eu cyflwyno i’r elusennau eto eleni. DIOLCH YN FAWR.

 

CASGLIADAU DILLAD A NWYDDAU

Mae’r casgliadau ar gyfer Adref, Nantgwyn, a Cwtch yn dal yn weithredol eleni. Diolch yn fawr iawn i ch i i gyd am eich cyfraniadau cyson i’r elusennau allweddol yma. Mae stwff newydd yn cyrraedd bron bob wythnos. Diolch.

AMLENNI  BROWN  2018

Mae cyfanswm casgliad elusennau 2018 yn £3,050 gyda Chymorth Rhodd, sy’n golygu y byddwn yn cyflwyno dros £600 yr un i’r pump elusen. Bydd hyn yn gyfraniad sy’n medru gwneud gwahaniaeth.         

Diolch yn fawr iawn i chi am eich haelioni, sy’n gwneud hyn yn bosib.

TALEBAU  NADOLIG  2018

Cyrhaeddodd casgliad helpu pobl ifanc sy’n gadael gofal £640, sy’n golygu bod talebau gwerth £20 wedi eu cyflwyno i bump ar hugain o bobl ifanc. Gobeithio iddyn nhw fwynhau rywfaint o naws y Nadolig wrth eu derbyn, a’u gwario dan arweiniad eu gweithwyr cymdeithasol.

                            Diolch yn fawr iawn i chi am eich cyfraniadau hael.

ELUSENNAU  2019

 Dyma’r elusennau y byddwn yn eu cefnogi drwy gasgliad yr amlenni brown eleni:

                               Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf,  Adref

                                      Ysgol Tŷ Coch

                               Cymorth i Ferched Cymru

                               CRICA

Mae pedair o’r rhain yn lleol ac yn gwerthfawrogi ein cefnogaeth gyson. Mae CRICA yn ymchwilio i Glefyd Crohn ac yn cefnogi plant a phobl ifanc sy’n dioddef o’r cyflwr.

APÊL  MADAGASCAR  UNDEB  YR  ANNIBYNWYR  CYMRAEG

Fe roddodd yr Ysgol Sul a’r Twmiaid ddechrau anrhydeddus i’n hymgyrch ni drwy godi dros £500 yn eu Swper Cynhaeaf, ac mae’r casgliad yn tyfu’n raddol. Mae gyda ni tan mis Mehefin i gyrraedd ein nod o £5,000. Cofiwch am yr amlenni bach gwyn gydag “Apêl Madagascar” arnyn nhw. Gobaith yr Annibynwyr Cymraeg ydy codi £200,000 i gefnogi pedair elusen sy’n gweithio gyda’r tlawd a’r anghenus ym Madagascar, un o bedair gwlad dlotaf y byd.

CASGLIADAU  DILLAD  A  NWYDDAU

 Mae’r casgliadau ar gyfer Adref, Nantgwyn, a Cwtch yn dal yn weithredol eleni.  Diolch yn fawr iawn i chi i gyd am eich cyfraniadau cyson i’r elusennau allweddol yma. Maen nhw’n hynod werthfawrogol o’n cefnogaeth.

TE  PNAWN  SUL  TABERNACL  YR  AIS

 Ar ôl dros chwarter canrif o drefnu prysur a dygn, mae Margaret Calvert wedi ymddeol o’r swydd allweddol hon, a’n diolch ni’n ddidwyll iddi am ddal ati mor hir!  Diolch yn fawr iawn i ti Margaret.

Mae’r drefn yn gadarn yn ei lle drwy waith Margaret, a Gill Rees bellach yn ymgymryd â’r awenau, gyda help Eleri Jones a Sylvia Davies. Mae popeth yn ei le ar gyfer mis Chwefror yn barod, ond bydd angen gwirfoddolwyr bedair gwaith y flwyddyn, fel arfer.

BANC  BWYD  TAF ELÀI

 Bu’r casgliad tridiau  yn Tesco Tonysguboriau cyn y Nadolig mor  brysur a chynhyrchiol ag erioed. Mae’r galw’n cynyddu’n barhaus, a’r Banc Bwyd erbyn hyn yn darparu cinio i blant adeg gwyliau ysgol. Diolch yn fawr iawn i’r criw mawr o’r capel fu yno’n helpu eto eleni. Mae aelodau Bethel Pontyclun yn wirioneddol falch o’n cefnogaeth.

(Diweddarwyd mis Tachwedd, 2018)

Cyhoeddiad Arbennig am Elusen Babanod ‘Cwtch’

Pwyswch YMA i weld y daflen uchod

 

APÊL MADAGASCAR 2018

Mae apêl Undeb yr Annibynwyr Cymraeg eleni’n anelu at godi £200,000 i helpu Madagascar, un o wledydd tlotaf y byd. Bydd yr arian yn cefnogi prosiectau i ddarparu lloches i ferched bregus, meddygfa a deintyddfa i bobl anghenus, cartref i blant amddifad, a chynllun i hyfforddi gweinidogion i ddysgu’r bobl sut i dyfu mwy o gnydau er mwyn lliniaru problemau diffyg maeth.

Daw’r apêl i ben ym mis Mehefin 2019, a’n gobaith ni fel capel yw casglu £30 gan  bob aelod dros y flwyddyn. Erbyn diwedd mis Medi bydd amlenni pwrpasol ar gael i bob aelod gyfrannu yn ôl eu dymuniad, a chyflenwad i gyfeillion yn ein plith sy’n awyddus i gefnogi. Mae croeso mawr i unrhyw un drefnu achlysur fel bore coffi hefyd, i chwyddo’r coffrau.

 Byddai’n braf anelu at godi dros £5,000 fel coron deilwng ar ymdrechion gloyw Merched y Tab i groesawu’r bobl o Fadagascar fu yma yn ystod dathliadau’r daucanmlwyddiant ym mis Mehefin.

WYTHNOS  CYMORTH  CRISTNOGOL

Dechreuodd yr wythnos gyda gwasanaeth hyfryd yng ngofal John Llew, a chyfraniad cofiadwy gan Cynan Llwyd o Gymorth Cristnogol, a bu’r criw ffyddlon arferol yn brysur eto yn casglu o dŷ i dŷ yn Efail Isaf yn ystod yr wythnos.

Mae’r casgliad bellach wedi cyrraedd £1,700.

CASGLIAD  YR  AMLENNI  BROWN

Ar ddiwedd 2017 dosbarthwyd £725 yr un i bump o elusennau, a dewiswyd pump ar gyfer eleni, gan gadw pedair o rai’r llynedd er mwyn rhoi parhâd i’n cefnogaeth:

 

Ysgol  Tŷ Coch
Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf
Cymorth i Ferched
Adref
Cymdeithas Nychdod Cyhyrol Duchenne a Becker

Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf

Cymdeithas Nychdod Cyhyrol Duchenne a Becker

Adref

 

 

 

Ysgol Tŷ Coch

Cymorth i Ferched

        Ein gobaith yw dosbarthu yr un mor hael eto eleni.

ADREF  a  NANTGWYN

Mae’r casgliadau hyn yn parhau a John yn brysur yn wythnosol yn danfon eich rhoddion i helpu pobl ddi-gartref yr ardal drwy siop a chanolfan Adref, a Chanolfan Nant Gwyn, sy’n cynnig gofal preswyl ysbeidiol i blant a phobl ifanc â chyflyrau heriol sy’n byw gartre gyda’u teuluoedd fel arfer.

GWIRFODDOLI

Os am ychwanegu eich enw at restr Te Tabernacl Yr Ais: margaretcalvert@mybtinternet.com

Os am ychwanegu eich enw at restr Casgliad Y Banc Bwyd: ann.pentyrch@btinternet.com

 APÊL  MADAGASCAR

 Mae Apêl Yr Annibynwyr Cymraeg 2018-2019 wedi clustnodi elusennau ym Madagascar, a’r nod yw casglu £200,000.

Bydd ein hymgyrch ni i gefnogi’r apêl yn dechrau ym mis Medi, ac fe gewch y manylion i gyd yn yr oedfaon, yn y daflen wythnosol, drwy ebost, ac yma ar y wefan.

Cewch ragor o fanylion ar wefan Undeb yr Annibnwyr Cymraeg yma: 

Apêl Madagascar

ELUSENNAU 2017

TALEBAU  NADOLIG

Mae’r Nadolig yn nesàu, ac mae’n amser meddwl am bobl ifanc sy’n gadael gofal unwaith eto.  Mae rhoi talebau yn lle hamperi wedi bod yn hynod o lwyddiannus yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac yn gweithio’n dda drwy gydweithrediad â’r Gwasanaethau Nawdd Cymdeithasol, a’ch haelioni chi.

Y nod eleni eto yw casglu digon o arian i roi talebau gwerth £20 i ugain o bobl ifanc. Bydd hyn yn eu galluogi i siopa ychydig am nwyddau ar gyfer y Nadolig, fel pawb arall. Bydd Gill Rees ac Eleri Jones yn barod i dderbyn eich rhoddion o fore Sul Tachwedd 19 tan ddiwedd y mis, neu gallwch gyfrannu drwy unrhyw aelod o’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol.

CASGLIAD  ARBENNIG

Dros fisoedd Tachwedd a Rhagfyr fe fyddwn ni’n casglu dillad yn benodol ar gyfer plant 13-16 oed sydd gydag anghenion arbennig ac yn derbyn gofal ysbeidiol.

Os medrwch gyfrannu, plîs labelwch y bagiau’n glir – merch/bachgen  ac oedran  cyn eu gadael yn y lle arferol yn llofft y capel.

Bydd hyn yn osgoi cymysgu gyda’r casgliad ar gyfer Adref.

ARGYFWNG MYANMAR  A  BANGLADESH

 

Mae DEC (Disasters and Emergency Committee) wedi lawnsio apêl i helpu hanner miliwn a mwy o bobl sydd wedi ffoi i Bangladesh o dalaith Rakhine, Myanmar, oherwydd trais ac erledigaeth. Mae 13 o elusennau, yn cynnwys Cymorth Cristnogol, yn perthyn i DEC.

Gwyliwch wefan y capel a’r daflen wythnosol am fanylion ein cefnogaeth ni i’r ymgyrch.

YR AMLENNI BROWN

Bydd aelodau’r capel yn cyfrannu’n gyson tuag at yr elusennau sy’n cael ein cefnogaeth drwy roi arian yn yr amlenni brown a gesglir bob Sul.  Os nad ydych wedi dod yn aelod eto, mae croeso i chi roi eich cyfraniad mewn amlen bersonol a’i marcio “Elusen 2017”.  Caiff yr elusennau eu dewis yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Tachwedd, ac mae rhyddid i unrhyw aelod awgrymu pa elusennau lleol ddylai gael help gennym. Fel arfer byddwn yn cyfrannu tua £400 yr un i 5 elusen lleol. Dyma’r elusennau ar gyfer 2017:

PEDAL  POWER

Nod Pedal Power ydy cymell a galluogi oedolion a phlant o bob oed a gallu i fwynhau manteision seiclo  dan amodau diogel a phleserus. Maen nhw’n asesu pobl gydag anghenion arbennig corfforol neu feddyliol er mwyn sicrhau beiciau addas, sy’n golygu eu bod yn medru mwynhau’r profiad fel pawb arall. Mae hyn yn arbennig o fuddiol i grwpiau a theuluoedd gael rhannu’r un gweithgareddau.

 

Yn ogystal â bod yn un o’n elusennau ar gyfer casgliad yr amlenni brown eleni, rydym yn cefnogi’r elusen hon yn ymarferol drwy gydol y flwyddyn.

Bydd ein casgliad ar gyfer Adref yn ehangu dros y misoedd nesaf. Byddwn yn dal i  dderbyn nwyddau a thrugareddau ar gyfer y siop, sy’n cynhyrchu cyllid iddyn nhw ar gyfer eu gwaith yn ymgeleddu’r di-gartref, ac fe fyddwn ni’n chwilio am y canlynol hefyd:

                  dillad, offer (e.e cot, buggy,)  a nwyddau ar gyfer babanod a phlant
                  dillad oedolion
                  dillad gwely i oedolion, plant, a babanod
                  sachau cysgu
                  nwyddau hylendid
                  manion defnyddiol i’r cartref

Mae Adref yn defnyddio popeth dderbynian nhw – i helpu teuluoedd a’r di-gartref, neu i greu cyllid ar gyfer hynny. Maen nhw hefyd yn gweithio’n galed i adfer hyder a hunan barch yn y bobl ddi-gartref, gyda golwg ar sicrhau dyfodol dedwyddach iddyn nhw.

Gallwch adael popeth yn llofft y capel, fel arfer.

PROSIECT  GOFALWYR  IFANC RHONDDA  CYNON  TAF

Mae’n braf gweld ein bod wedi dewis yr elusen hon unwaith eto eleni. Mae’r prosiect yn ceisio adfer ychydig o’u plentyndod i blant sy wedi gorfod tyfu i fyny yn llawer rhy gyflym oherwydd anawsterau teuluol sy’n eu gorfodi i ofalu am riant gydag anabledd  neu wael ei iechyd.  

 

Fe fyddwn ni’n cefnogi Ysgol Tŷ Coch yn ariannol eto eleni hefyd.  Mae Ysgol Tŷ Coch, Tonteg, yn darparu addysg bwrpasol, berthnasol, bersonol, i blant 3-19 oed sydd ag anawsterau dysgu dwys, a hynny mewn awyrgylch ddiogel, ofalgar sy’n eu hysgogi i gyrraedd eu potensial.

Image result for cymorth i ferched cymru

Mae’r elusen hon yn gweithio i ddileu trais yn y cartref a phob math o drais yn erbyn menywod, ac yn darparu cymorth emosiynol ac ymarferol i fenywod a phlant sydd wedi neu yn dioddef unrhyw fath o gamdriniaeth, a llety dros dro diogel pan fo angen. Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol, yn anfeirniadol, ac am ddim.

            DEFNYDDIWCH  YR  AMLENNI  BROWN  I  DDANGOS  EICH  CEFNOGAETH

 Yn y cyfamser…

Os oes gennych hen ddodrefn, neu offer nad ydych eu hangen, cofiwch am:

 

 

 

 

Mae Too Good to Waste yn Rhondda Cynon Taf yn casglu celfi ac offer addas i’w hail-ddefnyddio o gartrefi pobl RhCT sy am waredu eiddo mewn ffordd gyfrifol. Maen nhw’n eu defnyddio i helpu’r gymuned, drwy eu trwsio a’u caboli ar gyfer eu gwerthu yn eu siopau am bris rhesymol i gyllido eu gwaith cymunedol, neu eu rhoi i bobl anghenus.

Yn yr un modd, mae mudiad cyfatebol, sef Track2000 yn weithredol yn Sir Caerdydd. Codir tâl bychan, yn dibynnu ar faint y casgliad.

Am ragor o fanylion gweler

www.toogoodtowaste.co.uk
Rhif Ffôn: 01443 680090

www.track2000.org.uk
Rhif Ffôn: 02920 332533

DIOLCH  AM  EICH  HELP

Diolch o galon i bawb fu mor frwdfrydig a hael eu cyfraniadau i Apêl Mosul. Mae  deg ar hugain o focsys mawr yn llawn cewynnau, eli, a chadachau babanod wedi cyrraedd Musul ers mis Mehefin.

Mae eich cyfraniadau o nwyddau ac arian wedi bod y tu hwnt i unrhyw ddisgwyliadau,ac yn gwneud gwaith y pwyllgor yn hawdd iawn. Rydym yn diolch hefyd am y gefnogaeth a gawsom gan gyfeillion y capel,  aelodau’r cwrdd Saesneg, a rhai o drigolion y pentref.

Nwyddau yn eu bocsys yn barod i’r lori – 30 o focsys i gyd

Rhan o’r casgliad yn y capel

CYNGERDD YR YSGOLION

Bu nos Fawrth diwetha (Mai 16eg) yn noson i’w chofio yma yn y capel, gyda gwledd o berfformio  gan ysgolion cynradd Cymraeg y cylch, a phawb yn sôn am safonau uchel a boddhad llwyr. Roedd hi’n amheuthun gweld gwaelod y capel yn llawn o blant a’r llofft yn llawn o rieni a chefnogwyr.

Llwyddwyd i godi dros £500 at elusennau’r capel. Diolch yn fawr i Sylvia am drefnu’r cyfan mor effeithiol a di-ffwdan.

Rydym wedi lansio apêl newydd i helpu plant bach yn ninas Mosul.

 

 

Y CEFNDIR

Rydym yn cydweithio unwaith eto gydag elusen St Vincent de Paul, yn eu hymdrechion i leddfu ychydig ar amgylchiadau enbydus pobl gorllewin Mosul, sy’n gaeth yn eu dinas eu hunain. Mae’r ddinas wedi bod dan bawen ddur ISI ers 2014, ac er i luoedd llywodraeth Irac ryddhau’r rhannau dwyreiniol fis Ionawr eleni, parhau mae’r frwydr waedlyd i adennill grym yn y gorllewin, gyda dros 600,000 o bobl mewn perygl difrifol a miloedd ar filoedd yn ceisio dianc rhag yr holl ymladd.

Mae Adventist Help wedi sefydlu Uned Argyfwng y tu allan i’r ddinas er mwyn darparu gwasanaeth meddygol bob awr o’r dydd a’r nos, bob diwrnod, i’r bobl sy’n dioddef.  Mae’r tîm yn byw mewn uned ddiogel yn Erbil, gydag asiantaethau gwirfoddol eraill, a lluoedd Cwrdaidd yn eu diogelu. Mae rheolau diogelwch llym mewn grym a llawer o fonitro er mwyn sicrhau bod y daith awr i’r Uned Argyfwng ar gyfer shifftiau hir mor ddiogel â phosib.

Mae St Vincent de Paul yn cefnogi’r ymgyrch yma drwy ddarparu nwyddau meddygol a hylendid ar eu cyfer, a’n gobaith ni yw cyfrannu drwy ganolbwyntio ar hylendid babanod a phlant bach.Dros yr wythnosau nesaf, fe fyddwn ni’n casglu cewynnau untro (fel Pampers) cadachau sychu (wipes) ac eli Sudocrem i’w hanfon gyda lorïau DHL i ganolfan SVP yng Ngogledd Iwerddon, ar gyfer eu taith i Mosul.

Os ydych chi’n teimlo y gallwch gyfrannu at y casgliad, gofynnwn i chi ysgrifennu SVP ar y bag, rhag i ni ei gymysgu gyda chasgliadau eraill yn y capel, a’i adael yn llofft y capel. 

Bydd y casglu’n dod i ben ddydd Sul, Mai 14eg.

Os na allwch weld y ffordd yn glir i gyfrannu nwyddau, mae croeso i chi gyfrannu’n ariannol, drwy Carys neu Ann. Bydd hynny’n help mawr gyda chostau cludiant, sy’n gallu bod yn uchel, ond ddim mor uchel â chludo’r holl ffordd i Mosul. Mae cwmni DHL yn hynod o effeithiol a dibynadwy ac yn monitro’r lorïau bob cam o’r daith.Am fwy o wybodaeth:

                 carys.davies75@btinternet.com   ann.pentyrch@btinternet.com

Newyddion Cynharach:

HELPU’R  GYMUNED  LEOL

Diolch i chi i gyd am eich haelioni a’ch cydweithrediad gyda’r prosiectau pwysig yma sy’n lliniaru ychydig ar galedi ac anawsterau pobl o bob oed yn ein cymdeithas. Eleni eto, bu parodrwydd pawb yn fodd i wneud gwaith y Gweithgor yn rhwydd ac effeithiol.

HELPU  POBL  IFANC

Ychydig cyn y Nadolig danfonwyd pump ar hugain o dalebau gwerth £20 yr un, drwy drefniant â’r Gwasanaethau Cymdeithasol, at bobl ifanc sy’n gadael gofal ac yn wynebu byw yn annibynnol am y tro cyntaf. Ein gobaith yw bod ein rhoddion yn cynyddu eu hyder wrth wynebu cyfrifoldebau, ac yn helpu i ddod ag ychydig o ysbryd y Nadolig i’w haelwydydd.

CASGLU  DILLAD

Cludwyd sacheidiau o ddillad a dillad gwely a llwythi o offer cegin a nwyddau ymolchi i dîm Teuluoedd mewn Argyfwng y Gwasanaethau Cymdeithasol y llynedd, ond mae’r angen mor fawr ag erioed, a bydd y casglu’n parhau yn 2017. Mae eich rhoddion hael yn gymorth i deuluoedd sydd mewn angen dybryd, a hynny an resymau affwysol o drist. Daliwch i roi, os gwelwch yn dda. Eleni, yn ogystal, fe fyddwn ni’n casglu ar gyfer prosiect Adref, sy’n cynnig ymgeledd i bobl di-gartref yn Rhondda Cynon Taf.

Mwy o wybodaeth – johnllewt@hotmail.com

BANC BWYD TAF-ELÂI

Dyma enw newydd Banc Bwyd Pontyclun. Mae popeth arall fel o’r blaen, a chriw rhadlon Bethel, Pontyclun bob amser yn falch o’n cefnogaeth. Bu mintai ohonom draw yn Tesco Tonysguboriau unwaith eto ddechrau Rhagfyr, a rhyfeddu at haelioni’r cwsmeriaid a chymorth ymarferol staff yr archfarchnad. Mae’r cwmni’n ychwanegu traean o’r cyfanswm pwysau mewn arian bob tro, ac mae hyn yn hwb sylweddol i elusen sydd â mwy o alw amdani nag erioed.  Mwy o wybodaeth ann.pentyrch@btinternet.com

Mae rhestr o ddeugain o wirfoddolwyr o’r Tabernacl, a thua ugain ar gael i bob casgliad. Mae croeso i chi ychwanegu eich enw – dim ond shifft ddwyawr, ddwywaith y flwyddyn, ar y mwyaf.

Cofiwch hefyd am gasgliad y capel. Gallwch adael bwyd yn y bocs gydol y flwyddyn a bydd Ros yn eu cludo i Bontyclun.

YR  AMLENNI  ELUSEN

Diolch i chi am eich rhoddion y llynedd. Bydd cyfanswm o dros £3,000 yn cael ei rannu rhwng y pump elusen leol ddynodwyd ar gyfer  2016. Mae braslun o’u gwaith yn dal ar wefan y capel     www.tabernacl.org

Isod fe welwch y pump elusen ar gyfer 2017. Bydd braslun o waith yr elusennau hyn yn ymddangos yn gyfnodol yn y daflen yn ystod y flwyddyn ac ar wefan y capel www.tabernacl.org

Elusennau 2017

 

… DWYLO DROS Y MÔR

HELPU  FFOADURIAID

Bu dau gasgliad swmpus i wersyll ffoaduriaid o Syria ym Moria ar Ynys Lesbos yng Ngwlad Groeg y llynedd. Anfonwyd dillad haf yn y gwanwyn, a dillad gaeaf yn yr hydref, a hynny drwy drefniant gydag elusen fyd-eang St Vincent de Paul yn Ballymena, Gogledd Iwerddon. Mae’n siwr y byddwch chi’n cofio gweld lluniau’r plant yn y gwersyll gyda Lisa Maria Devlin, cydlynydd y prosiect. Mae hi’n rhyfeddu at ansawdd ac ymarferoldeb y dillad ddaw oddi wrthyn ni, o gofio amgylchiadau garw’r gwersyll yn y gaeaf, a’r gwres di-drugaredd yn yr haf.

Mae eich haelioni wedi bod yn ddi-ddiwedd i’r prosiect hwn, a’ch cyfraniadau ariannol wedi helpu i sicrhau hanfodion fel eli haul a dillad isaf, heb sôn am gyfrannu at y costau cludiant. Diolch hefyd i’r rhai sy’n treulio oriau yn didoli, pacio, a chludo.

Bydd y casgliad nesa’n dechrau yn y gwanwyn. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â –

carys.davies75@btinternet.com             ann.pentyrch@btinternet.com

Mae casgliad o luniau i’w gweld YMA

WYTHNOS CYMORTH  CRISTNOGOL

Mae John yn falch iawn o gael adrodd bod y casgliad yma’n cynyddu bob blwyddyn, gan gyrraedd £3,239.y llynedd, diolch i’r criw brwdfrydig sy’n helpu gyda’r casglu a’r cyfrif.

Yr wythnos Mai 14-20 ydy dyddiad y casglu eleni. Os am ychwanegu eich enw at y rhestr, cysylltwch â   johnllewt@hotmail.com

Cofiwch hefyd am

GASGLIAD LESOTHO

SUL CYNTAF BOB MIS

Gwybodaeth:  Nia Williams  Gill Rees 

Newyddion 2016:

ELUSENNAU 2016:

Dyma pwy fydd yn elwa o arian yr amlenni brown eleni

 

elusennau-2016

  1. Mae New Horizons Mental Health Resource Centre, Aberdâr yn gweithredu ystod o ganolfannau yn cynnig adnoddau ac yn estyn llaw i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl ac emosiynol yn Rhondda Cynon Taf. Mae’r Ganolfan yn hybu delwedd bositif ac yn herio gwahaniaethu ar sail iechyd drwy gyfrwng addysg, gweithio yn y gymuned, rhannu gwybodaeth, a chynnig cefnogaeth, ac yn cynnal prosiect arbennig i bobl ifanc rhwng 18 a 25 oed.

 

  1. Nid dyma’r tro cyntaf i ni gefnogi Prosiect Gofalwyr Ifanc Rh.C.T. ac mae’n fraint cael gwneud hynny eto. Mae’r prosiect yn ceisio adfer ychydig o’u plentyndod i blant sy wedi gorfod tyfu i fyny yn llawer rhy gyflym oherwydd anawsterau teuluol sy’n eu gorfodi i ofalu am riant methedig neu wael ei iechyd.

Darperir cefnogaeth un i un, gweithgareddau grŵp a chysylltu â gweithgareddau cymunedol, gweithdai ac egwyl preswyl, er mwyn lleddfu ychydig ar faich ysgwyddau ifanc, a dod â rywfaint o normalrwydd plentyndod i’w bywydau.

 

  1. Mae hi’n flwyddyn ers i’r Samariaid, sy’n elusen gyfarwydd i bawb, lansio eu prosiect peilot yng Nghymoedd y De. Er eu bod ar gael i bawb sydd eu hangen ar ben arall y ffôn, maen nhw’n credu’n gryf mewn presenoldeb yn y gymuned er mwyn adnabod amgylchiadau cymdeithasol sy’n peri gofid ac anobaith i unigolion. Mae’r prosiect hwn yn arwyddocaol iddyn nhw am fod y gyfradd o ddynion sy’n cyflawni hunanladdiad yng Nghymru ar ei huchaf ers 1981. Mae’n bwysig iawn bod y prosiect newydd hwn yn cael cefnogaeth ariannol.

 

  1. Yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru, mae mwy o blant a phobl ifanc angen help ymgynghorol yn Rhondda Cynon Taf nag unrhyw ardal arall yng Nghymru gyfan. Mae’r gwasanaeth Eye to Eye  yn helpu pobl ifanc 10-25 oed yn yr ardal, drwy ysgolion a chanolfannau cymunedol, ac yn rhoi cyfle i unigolion bregus gael help proffesiynol gyda phroblemau sy’n eu llesteirio ac yn amharu ar ansawdd eu bywydau.  Mae’r gwasanaeth yn hygyrch, a’r rhai sy’n teimlo angen help yn gallu cysylltu drwy lythyr, alwad ffôn, ebost neu decst.

 

  1. Mae Ysgol Tŷ Coch, Ton-teg, yn darparu addysg bwrpasol, berthnasol, bersonol, i blant 3-19 oed sydd ag anawsterau dysgu dwys, a hynny mewn awyrgylch ddiogel, ofalgar sy’n eu hysgogi i gyrraedd eu potensial.

Buom yn cefnogi’r achosion isod yn ystod 2016:

Poster CC Ann

 Cewch fersiwn fwy (haws ei ddarllen) o’r poster YMA

CYNLLUN NADOLIG YR YSGOL SUL:

Apêl Cawell Elusen ADREF

Wnewch chi gefnogi’r di-gartref yn Rh.C.T. y Nadolig hwn trwy gyflwyno eitemau i’r Ysgol Sul i’w rhoi mewn cewyll? Byddem yn gwerthfawrogi:

Bwyd sy’n cadw, bwyd mewn tuniau (yn cynnwys cig neu bysgod), siocled a danteithion Nadolig, jamiau a siytni, te, coffi, siocled yfed, llaeth sych, pot nŵdls, sudd ffrwythau, sgwash, creision, deunydd ymolchi, eitemau hylendid merched, anrhegion Nadolig plant (wedi eu lapio gan nodi’r oedran, a ph’run ai i fachgen neu ferch.)

Rhagor o fanylion gan Beth Reynolds ac athrawon yr Ysgol Sul

DIOLCH  YN  FAWR

Diolch yn fawr i bawb fu mor hael eu rhoddion i’r ymgyrch helpu ffoaduriaid. Derbyniwyd cyflenwad helaeth o ddillad ac esgidiau pwrpasol a chyfraniadau ariannol sylweddol, a bu deuddeg o wirfoddolwyr yn brysur dros dri diwrnod yn didoli, pacio a chludo popeth.
Rydyn ni’n ffodus iawn bod y capel a’r Ganolfan ar gael i ni fel stordai diddos dros y cyfnod casglu. Mae ugain bocs mawr bellach ar eu ffordd i wersyll Moria ar Ynys Lesbos yng Ngwlad Groeg. Difawyd rhan o’r gwersyll yn ddiweddar gan dân mawr, a bydd ein llwyth ni yn helpu i liniaru ychydig ar yr amgylchiadau dybryd yn dilyn hynny.
Mae Lisa Maria Devlin, sy’n derbyn ein cyfraniadau ni yng Ngogledd Iwerddon wrth ei bodd gydag addasrwydd a safon y dillad. Maen nhw’n cyrraedd Ballymena dros nos o Gaerdydd, mewn lorri DHL. Fel y gallwch ddychmygu, dydy cludiant mor effeithiol ddim yn rhad, ac mae’r cyfraniadau ariannol yn helpu tuag at y treuliau hyn.
Rydyn ni’n lwcus mai elusen St Vincent de Paul sy’n gyfrifol am y cludiant i Wlad Groeg – taith deg diwrnod – ac yn tracio’r lorri ac yn sicrhau bod y nwyddau’n cyrraedd y dwylo iawn. Mae’r lorïau’n gadael Ballymena’n rheolaidd, a’u llwyth yn amrywio o nwyddau meddygol a bwyd a dillad i bebyll ac offer ymarferol, yn ôl y galw.

 

Maen nhw’n barod i helpu ble bynnag mae angen, ac mae’n fraint cael bod yn rhan fechan o’u gweithgarwch.Diolch yn fawr iawn i chi am fod mor barod i roi ysgwydd dan y baich.

Mae casgliad o luniau i’w gweld YMA