ELUSEN

(Diweddarwyd Ionawr 2019)

AMLENNI  BROWN  2018

Mae cyfanswm casgliad elusennau 2018 yn £3,050 gyda Chymorth Rhodd, sy’n golygu y byddwn yn cyflwyno dros £600 yr un i’r pump elusen. Bydd hyn yn gyfraniad sy’n medru gwneud gwahaniaeth.         

Diolch yn fawr iawn i chi am eich haelioni, sy’n gwneud hyn yn bosib.

TALEBAU  NADOLIG  2018

Cyrhaeddodd casgliad helpu pobl ifanc sy’n gadael gofal £640, sy’n golygu bod talebau gwerth £20 wedi eu cyflwyno i bump ar hugain o bobl ifanc. Gobeithio iddyn nhw fwynhau rywfaint o naws y Nadolig wrth eu derbyn, a’u gwario dan arweiniad eu gweithwyr cymdeithasol.

                            Diolch yn fawr iawn i chi am eich cyfraniadau hael.

ELUSENNAU  2019

 Dyma’r elusennau y byddwn yn eu cefnogi drwy gasgliad yr amlenni brown eleni:

                               Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf

                               Adref

                                      Ysgol Tŷ Coch

                               Cymorth i Ferched Cymru

                               CRICA

Mae pedair o’r rhain yn lleol ac yn gwerthfawrogi ein cefnogaeth gyson. Mae CRICA yn ymchwilio i Glefyd Crohn ac yn cefnogi plant a phobl ifanc sy’n dioddef o’r cyflwr.

APÊL  MADAGASCAR  UNDEB  YR  ANNIBYNWYR  CYMRAEG

Fe roddodd yr Ysgol Sul a’r Twmiaid ddechrau anrhydeddus i’n hymgyrch ni drwy godi dros £500 yn eu Swper Cynhaeaf, ac mae’r casgliad yn tyfu’n raddol. Mae gyda ni tan mis Mehefin i gyrraedd ein nod o £5,000. Cofiwch am yr amlenni bach gwyn gydag “Apêl Madagascar” arnyn nhw. Gobaith yr Annibynwyr Cymraeg ydy codi £200,000 i gefnogi pedair elusen sy’n gweithio gyda’r tlawd a’r anghenus ym Madagascar, un o bedair gwlad dlotaf y byd.

CASGLIADAU  DILLAD  A  NWYDDAU

 Mae’r casgliadau ar gyfer Adref, Nantgwyn, a Cwtch yn dal yn weithredol eleni.  Diolch yn fawr iawn i chi i gyd am eich cyfraniadau cyson i’r elusennau allweddol yma. Maen nhw’n hynod werthfawrogol o’n cefnogaeth.

TE  PNAWN  SUL  TABERNACL  YR  AIS

 Ar ôl dros chwarter canrif o drefnu prysur a dygn, mae Margaret Calvert wedi ymddeol o’r swydd allweddol hon, a’n diolch ni’n ddidwyll iddi am ddal ati mor hir!  Diolch yn fawr iawn i ti Margaret.

Mae’r drefn yn gadarn yn ei lle drwy waith Margaret, a Gill Rees bellach yn ymgymryd â’r awenau, gyda help Eleri Jones a Sylvia Davies. Mae popeth yn ei le ar gyfer mis Chwefror yn barod, ond bydd angen gwirfoddolwyr bedair gwaith y flwyddyn, fel arfer.

BANC  BWYD  TAF ELÀI

 Bu’r casgliad tridiau  yn Tesco Tonysguboriau cyn y Nadolig mor  brysur a chynhyrchiol ag erioed. Mae’r galw’n cynyddu’n barhaus, a’r Banc Bwyd erbyn hyn yn darparu cinio i blant adeg gwyliau ysgol. Diolch yn fawr iawn i’r criw mawr o’r capel fu yno’n helpu eto eleni. Mae aelodau Bethel Pontyclun yn wirioneddol falch o’n cefnogaeth.

(Diweddarwyd mis Tachwedd, 2018)

Cyhoeddiad Arbennig am Elusen Babanod ‘Cwtch’

Pwyswch YMA i weld y daflen uchod

 

APÊL MADAGASCAR 2018

Mae apêl Undeb yr Annibynwyr Cymraeg eleni’n anelu at godi £200,000 i helpu Madagascar, un o wledydd tlotaf y byd. Bydd yr arian yn cefnogi prosiectau i ddarparu lloches i ferched bregus, meddygfa a deintyddfa i bobl anghenus, cartref i blant amddifad, a chynllun i hyfforddi gweinidogion i ddysgu’r bobl sut i dyfu mwy o gnydau er mwyn lliniaru problemau diffyg maeth.

Daw’r apêl i ben ym mis Mehefin 2019, a’n gobaith ni fel capel yw casglu £30 gan  bob aelod dros y flwyddyn. Erbyn diwedd mis Medi bydd amlenni pwrpasol ar gael i bob aelod gyfrannu yn ôl eu dymuniad, a chyflenwad i gyfeillion yn ein plith sy’n awyddus i gefnogi. Mae croeso mawr i unrhyw un drefnu achlysur fel bore coffi hefyd, i chwyddo’r coffrau.

 Byddai’n braf anelu at godi dros £5,000 fel coron deilwng ar ymdrechion gloyw Merched y Tab i groesawu’r bobl o Fadagascar fu yma yn ystod dathliadau’r daucanmlwyddiant ym mis Mehefin.

WYTHNOS  CYMORTH  CRISTNOGOL

Dechreuodd yr wythnos gyda gwasanaeth hyfryd yng ngofal John Llew, a chyfraniad cofiadwy gan Cynan Llwyd o Gymorth Cristnogol, a bu’r criw ffyddlon arferol yn brysur eto yn casglu o dŷ i dŷ yn Efail Isaf yn ystod yr wythnos.

Mae’r casgliad bellach wedi cyrraedd £1,700.

CASGLIAD  YR  AMLENNI  BROWN

Ar ddiwedd 2017 dosbarthwyd £725 yr un i bump o elusennau, a dewiswyd pump ar gyfer eleni, gan gadw pedair o rai’r llynedd er mwyn rhoi parhâd i’n cefnogaeth:

 

Ysgol  Tŷ Coch
Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf
Cymorth i Ferched
Adref
Cymdeithas Nychdod Cyhyrol Duchenne a Becker

Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf

 

Cymdeithas Nychdod Cyhyrol Duchenne a Becker

 

Adref

 

 

 

Ysgol Tŷ Coch

Cymorth i Ferched

        Ein gobaith yw dosbarthu yr un mor hael eto eleni.

ADREF  a  NANTGWYN

Mae’r casgliadau hyn yn parhau a John yn brysur yn wythnosol yn danfon eich rhoddion i helpu pobl ddi-gartref yr ardal drwy siop a chanolfan Adref, a Chanolfan Nant Gwyn, sy’n cynnig gofal preswyl ysbeidiol i blant a phobl ifanc â chyflyrau heriol sy’n byw gartre gyda’u teuluoedd fel arfer.

GWIRFODDOLI

Os am ychwanegu eich enw at restr Te Tabernacl Yr Ais: margaretcalvert@mybtinternet.com

Os am ychwanegu eich enw at restr Casgliad Y Banc Bwyd: ann.pentyrch@btinternet.com

 APÊL  MADAGASCAR

 Mae Apêl Yr Annibynwyr Cymraeg 2018-2019 wedi clustnodi elusennau ym Madagascar, a’r nod yw casglu £200,000.

Bydd ein hymgyrch ni i gefnogi’r apêl yn dechrau ym mis Medi, ac fe gewch y manylion i gyd yn yr oedfaon, yn y daflen wythnosol, drwy ebost, ac yma ar y wefan.

Cewch ragor o fanylion ar wefan Undeb yr Annibnwyr Cymraeg yma: 

Apêl Madagascar

ELUSENNAU 2017

TALEBAU  NADOLIG

Mae’r Nadolig yn nesàu, ac mae’n amser meddwl am bobl ifanc sy’n gadael gofal unwaith eto.  Mae rhoi talebau yn lle hamperi wedi bod yn hynod o lwyddiannus yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac yn gweithio’n dda drwy gydweithrediad â’r Gwasanaethau Nawdd Cymdeithasol, a’ch haelioni chi.

Y nod eleni eto yw casglu digon o arian i roi talebau gwerth £20 i ugain o bobl ifanc. Bydd hyn yn eu galluogi i siopa ychydig am nwyddau ar gyfer y Nadolig, fel pawb arall. Bydd Gill Rees ac Eleri Jones yn barod i dderbyn eich rhoddion o fore Sul Tachwedd 19 tan ddiwedd y mis, neu gallwch gyfrannu drwy unrhyw aelod o’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol.

CASGLIAD  ARBENNIG

Dros fisoedd Tachwedd a Rhagfyr fe fyddwn ni’n casglu dillad yn benodol ar gyfer plant 13-16 oed sydd gydag anghenion arbennig ac yn derbyn gofal ysbeidiol.

Os medrwch gyfrannu, plîs labelwch y bagiau’n glir – merch/bachgen  ac oedran  cyn eu gadael yn y lle arferol yn llofft y capel.

Bydd hyn yn osgoi cymysgu gyda’r casgliad ar gyfer Adref.

ARGYFWNG MYANMAR  A  BANGLADESH

Mae DEC (Disasters and Emergency Committee) wedi lawnsio apêl i helpu hanner miliwn a mwy o bobl sydd wedi ffoi i Bangladesh o dalaith Rakhine, Myanmar, oherwydd trais ac erledigaeth. Mae 13 o elusennau, yn cynnwys Cymorth Cristnogol, yn perthyn i DEC.

Gwyliwch wefan y capel a’r daflen wythnosol am fanylion ein cefnogaeth ni i’r ymgyrch.

YR AMLENNI BROWN

Bydd aelodau’r capel yn cyfrannu’n gyson tuag at yr elusennau sy’n cael ein cefnogaeth drwy roi arian yn yr amlenni brown a gesglir bob Sul.  Os nad ydych wedi dod yn aelod eto, mae croeso i chi roi eich cyfraniad mewn amlen bersonol a’i marcio “Elusen 2017”.  Caiff yr elusennau eu dewis yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Tachwedd, ac mae rhyddid i unrhyw aelod awgrymu pa elusennau lleol ddylai gael help gennym. Fel arfer byddwn yn cyfrannu tua £400 yr un i 5 elusen lleol. Dyma’r elusennau ar gyfer 2017:

PEDAL  POWER

Nod Pedal Power ydy cymell a galluogi oedolion a phlant o bob oed a gallu i fwynhau manteision seiclo  dan amodau diogel a phleserus. Maen nhw’n asesu pobl gydag anghenion arbennig corfforol neu feddyliol er mwyn sicrhau beiciau addas, sy’n golygu eu bod yn medru mwynhau’r profiad fel pawb arall. Mae hyn yn arbennig o fuddiol i grwpiau a theuluoedd gael rhannu’r un gweithgareddau.

 

Yn ogystal â bod yn un o’n elusennau ar gyfer casgliad yr amlenni brown eleni, rydym yn cefnogi’r elusen hon yn ymarferol drwy gydol y flwyddyn.

Bydd ein casgliad ar gyfer Adref yn ehangu dros y misoedd nesaf. Byddwn yn dal i  dderbyn nwyddau a thrugareddau ar gyfer y siop, sy’n cynhyrchu cyllid iddyn nhw ar gyfer eu gwaith yn ymgeleddu’r di-gartref, ac fe fyddwn ni’n chwilio am y canlynol hefyd:

                  dillad, offer (e.e cot, buggy,)  a nwyddau ar gyfer babanod a phlant
                  dillad oedolion
                  dillad gwely i oedolion, plant, a babanod
                  sachau cysgu
                  nwyddau hylendid
                  manion defnyddiol i’r cartref

Mae Adref yn defnyddio popeth dderbynian nhw – i helpu teuluoedd a’r di-gartref, neu i greu cyllid ar gyfer hynny. Maen nhw hefyd yn gweithio’n galed i adfer hyder a hunan barch yn y bobl ddi-gartref, gyda golwg ar sicrhau dyfodol dedwyddach iddyn nhw.

Gallwch adael popeth yn llofft y capel, fel arfer.

PROSIECT  GOFALWYR  IFANC RHONDDA  CYNON  TAF

Mae’n braf gweld ein bod wedi dewis yr elusen hon unwaith eto eleni. Mae’r prosiect yn ceisio adfer ychydig o’u plentyndod i blant sy wedi gorfod tyfu i fyny yn llawer rhy gyflym oherwydd anawsterau teuluol sy’n eu gorfodi i ofalu am riant gydag anabledd  neu wael ei iechyd.  

 

Fe fyddwn ni’n cefnogi Ysgol Tŷ Coch yn ariannol eto eleni hefyd.  Mae Ysgol Tŷ Coch, Tonteg, yn darparu addysg bwrpasol, berthnasol, bersonol, i blant 3-19 oed sydd ag anawsterau dysgu dwys, a hynny mewn awyrgylch ddiogel, ofalgar sy’n eu hysgogi i gyrraedd eu potensial.

Image result for cymorth i ferched cymru

Mae’r elusen hon yn gweithio i ddileu trais yn y cartref a phob math o drais yn erbyn menywod, ac yn darparu cymorth emosiynol ac ymarferol i fenywod a phlant sydd wedi neu yn dioddef unrhyw fath o gamdriniaeth, a llety dros dro diogel pan fo angen. Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol, yn anfeirniadol, ac am ddim.

            DEFNYDDIWCH  YR  AMLENNI  BROWN  I  DDANGOS  EICH  CEFNOGAETH

 Yn y cyfamser…

Os oes gennych hen ddodrefn, neu offer nad ydych eu hangen, cofiwch am:

 

 

 

 

Mae Too Good to Waste yn Rhondda Cynon Taf yn casglu celfi ac offer addas i’w hail-ddefnyddio o gartrefi pobl RhCT sy am waredu eiddo mewn ffordd gyfrifol. Maen nhw’n eu defnyddio i helpu’r gymuned, drwy eu trwsio a’u caboli ar gyfer eu gwerthu yn eu siopau am bris rhesymol i gyllido eu gwaith cymunedol, neu eu rhoi i bobl anghenus.

Yn yr un modd, mae mudiad cyfatebol, sef Track2000 yn weithredol yn Sir Caerdydd. Codir tâl bychan, yn dibynnu ar faint y casgliad.

Am ragor o fanylion gweler

www.toogoodtowaste.co.uk
Rhif Ffôn: 01443 680090

www.track2000.org.uk
Rhif Ffôn: 02920 332533

DIOLCH  AM  EICH  HELP

Diolch o galon i bawb fu mor frwdfrydig a hael eu cyfraniadau i Apêl Mosul. Mae  deg ar hugain o focsys mawr yn llawn cewynnau, eli, a chadachau babanod wedi cyrraedd Musul ers mis Mehefin.

Mae eich cyfraniadau o nwyddau ac arian wedi bod y tu hwnt i unrhyw ddisgwyliadau,ac yn gwneud gwaith y pwyllgor yn hawdd iawn. Rydym yn diolch hefyd am y gefnogaeth a gawsom gan gyfeillion y capel,  aelodau’r cwrdd Saesneg, a rhai o drigolion y pentref.

Nwyddau yn eu bocsys yn barod i’r lori – 30 o focsys i gyd

Rhan o’r casgliad yn y capel

CYNGERDD YR YSGOLION

Bu nos Fawrth diwetha (Mai 16eg) yn noson i’w chofio yma yn y capel, gyda gwledd o berfformio  gan ysgolion cynradd Cymraeg y cylch, a phawb yn sôn am safonau uchel a boddhad llwyr. Roedd hi’n amheuthun gweld gwaelod y capel yn llawn o blant a’r llofft yn llawn o rieni a chefnogwyr.

Llwyddwyd i godi dros £500 at elusennau’r capel. Diolch yn fawr i Sylvia am drefnu’r cyfan mor effeithiol a di-ffwdan.

Rydym wedi lansio apêl newydd i helpu plant bach yn ninas Mosul.

Cliciwch YMA

i weld y poster isod yn gliriach

Y CEFNDIR

Rydym yn cydweithio unwaith eto gydag elusen St Vincent de Paul, yn eu hymdrechion i leddfu ychydig ar amgylchiadau enbydus pobl gorllewin Mosul, sy’n gaeth yn eu dinas eu hunain. Mae’r ddinas wedi bod dan bawen ddur ISI ers 2014, ac er i luoedd llywodraeth Irac ryddhau’r rhannau dwyreiniol fis Ionawr eleni, parhau mae’r frwydr waedlyd i adennill grym yn y gorllewin, gyda dros 600,000 o bobl mewn perygl difrifol a miloedd ar filoedd yn ceisio dianc rhag yr holl ymladd.

Mae Adventist Help wedi sefydlu Uned Argyfwng y tu allan i’r ddinas er mwyn darparu gwasanaeth meddygol bob awr o’r dydd a’r nos, bob diwrnod, i’r bobl sy’n dioddef.  Mae’r tîm yn byw mewn uned ddiogel yn Erbil, gydag asiantaethau gwirfoddol eraill, a lluoedd Cwrdaidd yn eu diogelu. Mae rheolau diogelwch llym mewn grym a llawer o fonitro er mwyn sicrhau bod y daith awr i’r Uned Argyfwng ar gyfer shifftiau hir mor ddiogel â phosib.

Mae St Vincent de Paul yn cefnogi’r ymgyrch yma drwy ddarparu nwyddau meddygol a hylendid ar eu cyfer, a’n gobaith ni yw cyfrannu drwy ganolbwyntio ar hylendid babanod a phlant bach.Dros yr wythnosau nesaf, fe fyddwn ni’n casglu cewynnau untro (fel Pampers) cadachau sychu (wipes) ac eli Sudocrem i’w hanfon gyda lorïau DHL i ganolfan SVP yng Ngogledd Iwerddon, ar gyfer eu taith i Mosul.

Os ydych chi’n teimlo y gallwch gyfrannu at y casgliad, gofynnwn i chi ysgrifennu SVP ar y bag, rhag i ni ei gymysgu gyda chasgliadau eraill yn y capel, a’i adael yn llofft y capel. 

Bydd y casglu’n dod i ben ddydd Sul, Mai 14eg.

Os na allwch weld y ffordd yn glir i gyfrannu nwyddau, mae croeso i chi gyfrannu’n ariannol, drwy Carys neu Ann. Bydd hynny’n help mawr gyda chostau cludiant, sy’n gallu bod yn uchel, ond ddim mor uchel â chludo’r holl ffordd i Mosul. Mae cwmni DHL yn hynod o effeithiol a dibynadwy ac yn monitro’r lorïau bob cam o’r daith.Am fwy o wybodaeth:

                 carys.davies75@btinternet.com   ann.pentyrch@btinternet.com

Newyddion Cynharach:

HELPU’R  GYMUNED  LEOL

Diolch i chi i gyd am eich haelioni a’ch cydweithrediad gyda’r prosiectau pwysig yma sy’n lliniaru ychydig ar galedi ac anawsterau pobl o bob oed yn ein cymdeithas. Eleni eto, bu parodrwydd pawb yn fodd i wneud gwaith y Gweithgor yn rhwydd ac effeithiol.

HELPU  POBL  IFANC

Ychydig cyn y Nadolig danfonwyd pump ar hugain o dalebau gwerth £20 yr un, drwy drefniant â’r Gwasanaethau Cymdeithasol, at bobl ifanc sy’n gadael gofal ac yn wynebu byw yn annibynnol am y tro cyntaf. Ein gobaith yw bod ein rhoddion yn cynyddu eu hyder wrth wynebu cyfrifoldebau, ac yn helpu i ddod ag ychydig o ysbryd y Nadolig i’w haelwydydd.

CASGLU  DILLAD

Cludwyd sacheidiau o ddillad a dillad gwely a llwythi o offer cegin a nwyddau ymolchi i dîm Teuluoedd mewn Argyfwng y Gwasanaethau Cymdeithasol y llynedd, ond mae’r angen mor fawr ag erioed, a bydd y casglu’n parhau yn 2017. Mae eich rhoddion hael yn gymorth i deuluoedd sydd mewn angen dybryd, a hynny an resymau affwysol o drist. Daliwch i roi, os gwelwch yn dda. Eleni, yn ogystal, fe fyddwn ni’n casglu ar gyfer prosiect Adref, sy’n cynnig ymgeledd i bobl di-gartref yn Rhondda Cynon Taf.

Mwy o wybodaeth – johnllewt@hotmail.com

BANC BWYD TAF-ELÂI

Dyma enw newydd Banc Bwyd Pontyclun. Mae popeth arall fel o’r blaen, a chriw rhadlon Bethel, Pontyclun bob amser yn falch o’n cefnogaeth. Bu mintai ohonom draw yn Tesco Tonysguboriau unwaith eto ddechrau Rhagfyr, a rhyfeddu at haelioni’r cwsmeriaid a chymorth ymarferol staff yr archfarchnad. Mae’r cwmni’n ychwanegu traean o’r cyfanswm pwysau mewn arian bob tro, ac mae hyn yn hwb sylweddol i elusen sydd â mwy o alw amdani nag erioed.  Mwy o wybodaeth ann.pentyrch@btinternet.com

Mae rhestr o ddeugain o wirfoddolwyr o’r Tabernacl, a thua ugain ar gael i bob casgliad. Mae croeso i chi ychwanegu eich enw – dim ond shifft ddwyawr, ddwywaith y flwyddyn, ar y mwyaf.

Cofiwch hefyd am gasgliad y capel. Gallwch adael bwyd yn y bocs gydol y flwyddyn a bydd Ros yn eu cludo i Bontyclun.

YR  AMLENNI  ELUSEN

Diolch i chi am eich rhoddion y llynedd. Bydd cyfanswm o dros £3,000 yn cael ei rannu rhwng y pump elusen leol ddynodwyd ar gyfer  2016. Mae braslun o’u gwaith yn dal ar wefan y capel     www.tabernacl.org

Isod fe welwch y pump elusen ar gyfer 2017. Bydd braslun o waith yr elusennau hyn yn ymddangos yn gyfnodol yn y daflen yn ystod y flwyddyn ac ar wefan y capel www.tabernacl.org

Elusennau 2017

 

… DWYLO DROS Y MÔR

HELPU  FFOADURIAID

Bu dau gasgliad swmpus i wersyll ffoaduriaid o Syria ym Moria ar Ynys Lesbos yng Ngwlad Groeg y llynedd. Anfonwyd dillad haf yn y gwanwyn, a dillad gaeaf yn yr hydref, a hynny drwy drefniant gydag elusen fyd-eang St Vincent de Paul yn Ballymena, Gogledd Iwerddon. Mae’n siwr y byddwch chi’n cofio gweld lluniau’r plant yn y gwersyll gyda Lisa Maria Devlin, cydlynydd y prosiect. Mae hi’n rhyfeddu at ansawdd ac ymarferoldeb y dillad ddaw oddi wrthyn ni, o gofio amgylchiadau garw’r gwersyll yn y gaeaf, a’r gwres di-drugaredd yn yr haf.

Mae eich haelioni wedi bod yn ddi-ddiwedd i’r prosiect hwn, a’ch cyfraniadau ariannol wedi helpu i sicrhau hanfodion fel eli haul a dillad isaf, heb sôn am gyfrannu at y costau cludiant. Diolch hefyd i’r rhai sy’n treulio oriau yn didoli, pacio, a chludo.

Bydd y casgliad nesa’n dechrau yn y gwanwyn. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â –

carys.davies75@btinternet.com             ann.pentyrch@btinternet.com

Mae casgliad o luniau i’w gweld YMA

WYTHNOS CYMORTH  CRISTNOGOL

Mae John yn falch iawn o gael adrodd bod y casgliad yma’n cynyddu bob blwyddyn, gan gyrraedd £3,239.y llynedd, diolch i’r criw brwdfrydig sy’n helpu gyda’r casglu a’r cyfrif.

Yr wythnos Mai 14-20 ydy dyddiad y casglu eleni. Os am ychwanegu eich enw at y rhestr, cysylltwch â   johnllewt@hotmail.com

Cofiwch hefyd am

GASGLIAD LESOTHO

SUL CYNTAF BOB MIS

Gwybodaeth:  Nia Williams  Gill Rees 

Newyddion 2016:

ELUSENNAU 2016:

Dyma pwy fydd yn elwa o arian yr amlenni brown eleni

 

elusennau-2016

  1. Mae New Horizons Mental Health Resource Centre, Aberdâr yn gweithredu ystod o ganolfannau yn cynnig adnoddau ac yn estyn llaw i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl ac emosiynol yn Rhondda Cynon Taf. Mae’r Ganolfan yn hybu delwedd bositif ac yn herio gwahaniaethu ar sail iechyd drwy gyfrwng addysg, gweithio yn y gymuned, rhannu gwybodaeth, a chynnig cefnogaeth, ac yn cynnal prosiect arbennig i bobl ifanc rhwng 18 a 25 oed.

 

  1. Nid dyma’r tro cyntaf i ni gefnogi Prosiect Gofalwyr Ifanc Rh.C.T. ac mae’n fraint cael gwneud hynny eto. Mae’r prosiect yn ceisio adfer ychydig o’u plentyndod i blant sy wedi gorfod tyfu i fyny yn llawer rhy gyflym oherwydd anawsterau teuluol sy’n eu gorfodi i ofalu am riant methedig neu wael ei iechyd.

Darperir cefnogaeth un i un, gweithgareddau grŵp a chysylltu â gweithgareddau cymunedol, gweithdai ac egwyl preswyl, er mwyn lleddfu ychydig ar faich ysgwyddau ifanc, a dod â rywfaint o normalrwydd plentyndod i’w bywydau.

 

  1. Mae hi’n flwyddyn ers i’r Samariaid, sy’n elusen gyfarwydd i bawb, lansio eu prosiect peilot yng Nghymoedd y De. Er eu bod ar gael i bawb sydd eu hangen ar ben arall y ffôn, maen nhw’n credu’n gryf mewn presenoldeb yn y gymuned er mwyn adnabod amgylchiadau cymdeithasol sy’n peri gofid ac anobaith i unigolion. Mae’r prosiect hwn yn arwyddocaol iddyn nhw am fod y gyfradd o ddynion sy’n cyflawni hunanladdiad yng Nghymru ar ei huchaf ers 1981. Mae’n bwysig iawn bod y prosiect newydd hwn yn cael cefnogaeth ariannol.

 

  1. Yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru, mae mwy o blant a phobl ifanc angen help ymgynghorol yn Rhondda Cynon Taf nag unrhyw ardal arall yng Nghymru gyfan. Mae’r gwasanaeth Eye to Eye  yn helpu pobl ifanc 10-25 oed yn yr ardal, drwy ysgolion a chanolfannau cymunedol, ac yn rhoi cyfle i unigolion bregus gael help proffesiynol gyda phroblemau sy’n eu llesteirio ac yn amharu ar ansawdd eu bywydau.  Mae’r gwasanaeth yn hygyrch, a’r rhai sy’n teimlo angen help yn gallu cysylltu drwy lythyr, alwad ffôn, ebost neu decst.

 

  1. Mae Ysgol Tŷ Coch, Ton-teg, yn darparu addysg bwrpasol, berthnasol, bersonol, i blant 3-19 oed sydd ag anawsterau dysgu dwys, a hynny mewn awyrgylch ddiogel, ofalgar sy’n eu hysgogi i gyrraedd eu potensial.

Buom yn cefnogi’r achosion isod yn ystod 2016:

Poster CC Ann

 Cewch fersiwn fwy (haws ei ddarllen) o’r poster YMA

CYNLLUN NADOLIG YR YSGOL SUL:

Apêl Cawell Elusen ADREF

Wnewch chi gefnogi’r di-gartref yn Rh.C.T. y Nadolig hwn trwy gyflwyno eitemau i’r Ysgol Sul i’w rhoi mewn cewyll? Byddem yn gwerthfawrogi:

Bwyd sy’n cadw, bwyd mewn tuniau (yn cynnwys cig neu bysgod), siocled a danteithion Nadolig, jamiau a siytni, te, coffi, siocled yfed, llaeth sych, pot nŵdls, sudd ffrwythau, sgwash, creision, deunydd ymolchi, eitemau hylendid merched, anrhegion Nadolig plant (wedi eu lapio gan nodi’r oedran, a ph’run ai i fachgen neu ferch.)

Rhagor o fanylion gan Beth Reynolds ac athrawon yr Ysgol Sul

DIOLCH  YN  FAWR

Diolch yn fawr i bawb fu mor hael eu rhoddion i’r ymgyrch helpu ffoaduriaid. Derbyniwyd cyflenwad helaeth o ddillad ac esgidiau pwrpasol a chyfraniadau ariannol sylweddol, a bu deuddeg o wirfoddolwyr yn brysur dros dri diwrnod yn didoli, pacio a chludo popeth.
moria5

Gwersyll Moria ar Ynys Lesbos

Rydyn ni’n ffodus iawn bod y capel a’r Ganolfan ar gael i ni fel stordai diddos dros y cyfnod casglu. Mae ugain bocs mawr bellach ar eu ffordd i wersyll Moria ar Ynys Lesbos yng Ngwlad Groeg. Difawyd rhan o’r gwersyll yn ddiweddar gan dân mawr, a bydd ein llwyth ni yn helpu i liniaru ychydig ar yr amgylchiadau dybryd yn dilyn hynny.
Mae Lisa Maria Devlin, sy’n derbyn ein cyfraniadau ni yng Ngogledd Iwerddon wrth ei bodd gydag addasrwydd a safon y dillad. Maen nhw’n cyrraedd Ballymena dros nos o Gaerdydd, mewn lorri DHL. Fel y gallwch ddychmygu, dydy cludiant mor effeithiol ddim yn rhad, ac mae’r cyfraniadau ariannol yn helpu tuag at y treuliau hyn.
Rydyn ni’n lwcus mai elusen St Vincent de Paul sy’n gyfrifol am y cludiant i Wlad Groeg – taith deg diwrnod – ac yn tracio’r lorri ac yn sicrhau bod y nwyddau’n cyrraedd y dwylo iawn. Mae’r lorïau’n gadael Ballymena’n rheolaidd, a’u llwyth yn amrywio o nwyddau meddygol a bwyd a dillad i bebyll ac offer ymarferol, yn ôl y galw.

moria-2

Maen nhw’n barod i helpu ble bynnag mae angen, ac mae’n fraint cael bod yn rhan fechan o’u gweithgarwch.Diolch yn fawr iawn i chi am fod mor barod i roi ysgwydd dan y baich.

Mae casgliad o luniau i’w gweld YMA