Oedfaon

Cofiwch am y Myfyrdodau
a'r negeseuon sydd ar 
dudalen Facebook y 
capel  YMA

Oedfa 21 Chwefror 2021

Diolch i Lyn, Iwan a Gwilym

am wasanaeth y bore yma, ac i

Rhiannon a Gareth Humphreys

am y dechnoleg. Diolch hefyd i

Cwmni Da am ganiatau i ni gynnwys

fideos Elin Fflur a Dwylo Dros y Môr 2020.

Ar gael YMA

 

Oedfa Sul Cyfiawnder Hiliol ar gyfer

Capel y Tabernacl, Efail Isaf,

Chwefror 14, 2021. 

Y Parchg. Ganon Aled Edwards sy’n

arwain yr oedfa ar gyfer y Sul

arbennig hwn. Mae’r rhannau agoriadol

yng ngofal Hefin Gruffydd a darparwyd

y lluniau llonydd gan John Llewellyn Thomas.

Cliciwch YMA

 

Oedfa Rithiol 7 Chwefror, 2021

Rhai o aelodau pentref Pentyrch fydd

yn arwain yr oedfa ddigidol ar ein cyfer,

pan ddaw cyfle i ganolbwyntio ar

weithredoedd da pobl sy’n gweld cyfle

i wneud daioni yn wyneb sefyllfaoedd

anodd. Dyma’r rhai sy’n codi calon,

ac yn llwyddo i wneud gwahaniaeth.

Byddwn ninnau’n dathlu eu hymdrechion.

Cliciwch YMA.


Oedfa 31 Ionawr, 2021
Ar Sul olaf mis Ionawr, cawn
gwmni Sara Esyllt ac Emlyn Davies 
i drafod  natur a gwerth 'awdurdod'.
Cliciwch YMA ar ôl 7:30 a.m. fore Sul.


Oedfa 24 Ionawr, 2021
A hithau'n ail Sul yr Wythnos Weddi 
am Undod Cristnogol, byddwn yn 
cael cwmni'r Parchg. Gethin Rhys
i gyflwyno'r Myfyrdod. Y Llywydd yw
Kathryn Gwyn, gyda chyfraniad ar y
piano gan Eleri Huws.
Ar gael YMA

Oedfa 10 Ionawr, 2021
Gwasanaeth yng ngofal Geraint Rees,
Brengain Rees a Mabon Rees
a chyfle i ail-fwynhau datganiad gan Sian Elin Jones.
YMA

Oedfa 27 Rhagfyr 2020yng nghwmni Geraint a Sara Davies,
Hedd a Lena.
Cliciwch YMA
'Tua Bethlehem'Oedfa'r Nadolig ar gyfer
Rhagfyr 20fed, 2020
YMA
Oedfa 13 Rhagfyr, 2020
Gwasanaeth Nadolig y plant
i'w weld ar dudalen Facebook y capel
YMA
(Ni fydd yn ymddangos ar You Tube 
am resymau diogelwch)

Ail Sul yr Adfent
6 Rhagfyr 2020
Myfyrdod gan Ceri Anwen
gyda charolau ar y piano 
gan Eleri Huws
YMA

Sul Cyntaf yr Adfent
Gethin Rhys sy'n arwain yr oedfa 
gyda chymorth 
Marian Wynne a
Gwenfil Thomas
YMA

Oedfa 22 Tachwedd
Sul Crist y Brenin
yng ngofal Eleri Huws, Wyn Rees, 
Ann ac Emlyn Davies
ar gael o 7:00 ymlaen
YMA


Oedfa 15 Tachwedd
yng ngofal Catrin a Heulyn Rees
ac aelodau'r Twmiaid
ar gael 
YMA

Oedfa 8 Tachwedd
Sul Heddwch
yng nghwmni Helen Prosser 
a Mererid Hopwood
YMA

Oedfa 1 Tachwedd 
Edwyn Evans sy'n cyflwyno'r 
Myfyrdod gyda chyfraniadau 
gan Rhiannon a Gareth Humphreys, 
a chân newydd sbon gan 
Sian Elin Jones.
YMA

Oedfa 25 Hydref
Y Parchg. Gethin Rhys
sy'n cyflwyno'r Myfyrdod 
gyda chyfraniadau gan
Eleri Jones, Lowri Roberts, 
Margaret White ac Eleri Huws.
YMA 

Oedfa 18 Hydref
gyda Lyn, Iwan,
Mike West a Jac y ci.
YMA

Oedfa 11 Hydref 
yn cynnwys dwy fideo. 
Cân gan Huw M 
a  Bethan Mai ydy'r
cyfraniad cyntaf
YMA
ac yna cawn 
fyfyrdod a stori
yng nghwmni 
Beth a Wendy, 
Elis a Mari
YMA

Oedfa 4 Hydref gyda 
chyfeillion pentref Creigiau
sef Wyn Jones, 
Gwenfil Thomas.
Glenys Roberts a 
Helen Middleton.
YMA

Oedfa 27 Medi
Mae'r Myfyrdod yng ngofal 
y Parchedig Gethin Rhys, 
gyda chyfraniadau gan 
Wyn Rees, 
Elain Llwyd Davies 
a Gwenfil Thomas. 
Cawn forio canu 
yng nghwmni Côr CF1
a Chôr Godre'r Garth.
Pwyswch YMA

Oedfa 20 Medi
dan ofal
Iwan Rowlands
ar gael YMA

Oedfa 13 Medi.
Y Parchg. Aled Edwards 
sy'n cyflwyno'r Myfyrdod 
ar ein cyfer gyda 
chyfraniadau hefyd gan 
Sara a Geraint Wyn Davies, 
Gaynor Evans, Eleri Huws 
a Nia Williams. Côr CF1 sy'n 
canu'r emyn agoriadol oddi 
ar eu CD 'Diolch a Chân', 
a chawn glywed 
'Ffydd Gobaith, Cariad' 
o waith Robat Arwyn.
Cliciwch YMA


Mae oedfa heddiw, 6 Medi,
dan ofal rhai o aelodau 
pentref Efail Isaf, 
sef Eirian Rees, Ann Rees 
a Manon Huws.
Gwasgwch YMA

Dyma Oedfa 30 Awst dan ofal
Rhodri-Gwynn Jones a 
chyfeillion Bethlehem
Gwaelod y garth ar gael 
YMA
Mae oedfa 23 Awst yng ngofal 
Edwyn Evans, Gwenno Rees 
a Geraint Rees ac ar gael 
YMA

Myfyrdod 16 Awst, 2020
gan Delwyn Siôn,
Arweinydd Bethlehem
ar gael YMA

Oedfa 9 Awst ar y cyd
gyda Bethlehem
Gwaelod-y-garth.
Myfyrdod gan Emlyn Davies.
Yn cymeryd rhan hefyd mae 
Glenys M. Roberts, 
Ann Dwynwen Davies, 
Ken Jones, Eleri Huws
ac Elain Llwyd Davies. 
Cawn hefyd glywed emyn o'r archif 
gan Gôr Godre'r Garth.
Ar gael YMA

Oedfa Gymun 2 Awst
yng ngofal 
Y Parchg. Ddr R. Alun Evans
a rhai o aelodau Bethlehem,
Gwaelod-y-garth.
Cliciwch YMA

Oedfa 26 Gorffennaf
Heulyn Rees a rhai o'r
Twmiaid sy'n ein cyfarch
gan gynwys cartŵn amserol.
I weld y neges Cliciwch YMA
A dyma'r cartŵn YMA

Oedfa 19 Gorffennaf
Wendy Reynolds a Huw M. Roberts 
sy'n cynnig yr arlwy fore heddiw, 
gyda chartŵn annwyl iawn 
i ddifyrru plant ac oedolion.
Mae mewn tair rhan a dyma'r 
dolenni i glicio arnyn nhw:
Huw M
Wendy
Cartŵn

Oedfa 12fed Gorffennaf 2020
yng nghwmni Geraint Rees
Loreen Williams a 
Sian Elin Jones  YMA

Oedfa arbennig i ddathlu 150 
o flynyddoedd ers adeiladu'r capel 
presennol yn Efail Isaf. 
Y cyflwynydd yw Sara Esyllt
 a'r cyfranwyr yw 
Nia Williams, Gwenfil Thomas, 
Ann Dwynwen Davies 
ac Emlyn Davies. 
Cawn glywed perfformiad 
o'r archif gan Gôr Cerdd Dant 
Merched y Garth.
Bydd datganiadau ar y piano gan 
Eleri Huws ac Elain Llwyd Davies. 
Mae'r oedfa'n cynnwys rhannau 
defosiynol, myfyrdod a phytiau 
hanesyddol. 
Gobeithio y medrwch neilltuo 
amser i wylio. YMA

Cawsom gwmni Aled Edwards
a theulu Maes-yr-Haf 
ar gyfer ein hoedfa ar
28 Mehefin  YMA

Y triawd Geraint Rees, 
Rhiannon a Gareth Humphreys 
oedd yng ngofal yr oedfa ar
21 Mehefin ar Facebook.YMA

Mae Myfyrdod 14 Mehefin
dan ofal Gethin Rhys
i'w weld YMA

Myfyrdod ar gyfer 
Sul yr Amgylchedd
yng nghwmni Helen Prosser
ac eraill YMA

Oedfa Sul y Pentecost
31 Mai gyda rhai o
aelodau Pentyrch
ar gael YMA

Myfyrdod Geraint Rees
Mai 24ain YMA

Cân Huw M. ar gael YMA

STORI I'R PLANT 
Beth Reynolds  YMA

Myfyrdod Heuyn Rees YMA

OEDFA ARBENNG
AR GYFER SUL
CYMORTH CRISTNOGOL
YMA

MYFYRDOD Y PASG 
Fideo Newydd ar gael 
YMA 
MYFYRDOD ARBENNIG 
AR GYFER SUL Y BLODAU 
GAN  D. EIRIAN REES 
AR GAEL YMA 
MAE EIN HOEDFAON 
A'N CYFARFODYDD I GYD 
WEDI EU GOHIRIO 
AM Y TRO 
Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2020? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.