Oedfaon

MYFYRDOD ARBENNIG 
AR GYFER SUL Y BLODAU
GAN 
D.EIRIAN REES
AR GAEL YMA

MAE EIN HOEDFAON 
A'N CYFARFODYDD
I GYD WEDI EU GOHIRIO
AM Y TRO
Ebrill 5-: Sul Pentref Efail Isaf
Ebrill 10 - Gwener y Groglith:
Oedfa ardal yn Salem, Tonteg
Ebrill 12 - Oedfa Gymun y Pasg
gyda'r Parchg. Aled Edwards
Ebrill 19 - Sul Pob Oed
Ebril 26 - Y Parchg. Gethin Rhys
Mai 3 - Oedfa Bentref 
Meisgyn a Groesfaen,
Mai 10 - Sul Cymorth Cristnogol
Mai 17 - Sul Pob Oed
Heulyn a Catrin Rees
Mai 24 - Eirian Rees
Mai 31 - Allan James
Meh 7 - Oedfa Bentref
Llantrisant, Llanharan, Potyclun
a Thonyrefail

Mae'r cyhoeddiadau 
wythnosol ar gael
     YMA

DOD YN AELOD

Beth am ddod yn aelod yn y capel yn ystod 2020? Mae’n bosib fod nifer ohonoch yn dod yn gyson ond heb ymaelodi eto.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth.