Cronfa Llifogydd

CYHOEDDIADAU  PWYSIG:

Diolch yn fawr iawn i chi i gyd, yn aelodau a chyfeillion y Tabernacl, am eich cyfraniadau hael at gasgliad Cronfa Llifogydd Rhondda Cynon Taf. Bydd siec gwerth £2,100 yn cael ei hanfon, swm anrhydeddus fydd yn gwneud gwahaniaeth i’r ymdrechion i helpu pobl yr ardal ddioddefodd yn ystod y stormydd.

Mae’r casgliad at Fanc Bwyd Taf Elái hefyd yn tystio i’ch haelioni dihysbydd. Os na chawsoch gyfle eto, mae modd cyfrannu drwy siec neu drosglwyddiad banc tan benwythnos y Pasg. 

Bydd yr apêl yn cau
ddydd Mawrth Ebrill 14eg.


 Anfonwch sieciau at Arwyn Jones, ein trysorydd, yn daladwy i

Capel y Tabernacl Cyf, gyda nodyn yn enwi’r Banc Bwyd. 

Dyma ei gyfeiriad:

 Mr Arwyn Lloyd Jones, Tŷ Newydd, 39 Parc Bryn Derwen, Llanharan, Pontyclun, CF72 9TU

 Neu medrwch wneud trosglwyddiad banc i: 

Côd didoli: 30-96-72Rhif cyfrif:  03607499

a chofiwch gynnwys eich enw a nodi Banc Bwyd.