Archif Awdur: Rheolwr

Arbrawf

Cynhelir arbrawf am rai misoedd wrth drefnu’r Oedfaon yn Y Tabernacl. Ar y trydydd Sul ymhob mis ni fydd Oedfa foreol am un ar ddeg y bore, yn hytrach fe gynhelir Oedfa yn y prynhawn er mwyn galluogi’r Oedolion, yr ifanc a’r plant ddod ynghyd i gymdeithasu a mwynhau cyflwyniad yn y capel.

   Roedd y capel yn llawn pan gafwyd y cyntaf o’r Oedfaon hyn brynhawn Sul, Ionawr 21ain pan groesawyd Ffion Glyn o gwmni Mewn Cymeriad i adrodd stori Mari James a’i Beibl. Cafodd y plant gyfle i actio, ac mi roedd gweld Geraint Rees yn carlamu lawn yr ale ar “ei geffyl” fel Thomas Charles yn hwyl go iawn. Cadwch eich llygaid ar agor – mae Dafydd Iwan gyda ni cyn bo hir.

 

Ffrydio Oedfaon

Arfer a ddechreuwyd adeg cyfnod y Covid oedd ffrydio Oedfaon y Tabernacl i gartrefi’r aelodau. Erbyn hyn mae sustem mwy soffistigedig wedi ei sefydlu gyda help grant Ymddiriedolaeth Pantyfedwen. Mae’r ystafell a fu unwaith yn Ystafell y Diaconiaid, bellach wedi troi yn Ystafell Reoli. Mae criw o wirfoddolwyr medrus wrthi’n reolaidd yn meistroli’r dechnoleg pob Sul. Diolch o galon iddynt am eu gwaith ac mae’n deg eu henwi gan ei bod yn gweithio yn y dirgel y tu ôl i ddrws caeedig. Diolch felly i Emlyn Davies, Gwion Evans, Hefin Gruffydd, Eirian Hughes, Aled a Gareth Humphreys, Emlyn Jones a Geraint Rees.

Hefin yng Nghadair y Cyfarwyddwr

 

Cyhoeddiad gan C21

Cyhoeddiad gan C21

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol C21 am 3:00p.m. ddydd Sul, Mehefin 27ain yng nghwmni’r pregethwr, y cerddor a’r awdur John Bell o Gymuned Iona yn yr Alban. Y teitl fydd Haleliwia am Heresi ac mae croeso i bawb ymuno. Rhaid cofrestru ymlaen llaw, a chyfyngir nifer y dyfeisiau a all ymuno i 100. Anfonwch neges cyn Mehefin 18fed at cristnogaeth21@gmail.com, a byddwch yn derbyn manylion sut i dalu’r tâl mynediad o £8 y ddyfais (drwy siec neu drosglwyddiad banc), a chewch ddolen ar gyfer ymuno â’r cyfarfod Zoom.

ANRHYDEDDU

ANRHYDEDDU

Gyda balchder y clywsom fod Jason M. Edwards, Uchel Siryf Morgannwg Ganol,  wedi dyfarnu tystysgrifau arbennig i’r capel ac i John Llewellyn Thomas yn bersonol am gyfraniad nodedig  i’r gymuned yn ardal Pontypridd ynghanol y pandemig presennol. Gan nad oedd hi’n bosibl cyflwyno’r tystysgrifau gerbron y gynulleidfa gyfan, trefnwyd bod Mike ac Iwan West yn ymuno â John i dderbyn y tystysgrifau mewn seremoni breifat yn y capel.  

Diolch i bawb am eu cefnogaeth i’r gwahanol ymgyrchoedd sydd yn cael eu cynnal yn ystod y cyfnod anodd hwn, a llongyfarchiadau mawr i John, gyda ddiolch iddo am ein hysgogi a’n hysbrydoli.

 

AILAGOR Y CAPEL

AILAGOR Y CAPEL

Medi’r 5ed

11.00 11.45


Oedfa Gymraeg

Bydd yr oedfa’n dechrau am 11:00 yn hytrach nag am 10.45 er mwyn gadael bwlch digonol yn dilyn yr oedfa Saesneg.

 
 
I fynychu’r oedfa, rhaid anfon (ebost, tecstio neu ffonio) capelytabernacl@gmail.com 07710 237327 / 01443 225205 yn datgan eich bwriad.

Cronfa Llifogydd

CYHOEDDIADAU  PWYSIG:

Diolch yn fawr iawn i chi i gyd, yn aelodau a chyfeillion y Tabernacl, am eich cyfraniadau hael at gasgliad Cronfa Llifogydd Rhondda Cynon Taf. Bydd siec gwerth £2,100 yn cael ei hanfon, swm anrhydeddus fydd yn gwneud gwahaniaeth i’r ymdrechion i helpu pobl yr ardal ddioddefodd yn ystod y stormydd.

Mae’r casgliad at Fanc Bwyd Taf Elái hefyd yn tystio i’ch haelioni dihysbydd. Os na chawsoch gyfle eto, mae modd cyfrannu drwy siec neu drosglwyddiad banc tan benwythnos y Pasg. 

Bydd yr apêl yn cau
ddydd Mawrth Ebrill 14eg.


 Anfonwch sieciau at Arwyn Jones, ein trysorydd, yn daladwy i

Capel y Tabernacl Cyf, gyda nodyn yn enwi’r Banc Bwyd. 

Dyma ei gyfeiriad:

 Mr Arwyn Lloyd Jones, Tŷ Newydd, 39 Parc Bryn Derwen, Llanharan, Pontyclun, CF72 9TU

 Neu medrwch wneud trosglwyddiad banc i: 

Côd didoli: 30-96-72Rhif cyfrif:  03607499

a chofiwch gynnwys eich enw a nodi Banc Bwyd.

LLIFOGYDD: APÊL Y TABERNACL

 

LLIFOGYDD: APÊL Y TABERNACL

Brawychwyd ni i gyd gan ymchwydd storm Dennis a sut y difrododd fywydau pobl yn ein hardal ni, a phawb yn pendroni sut i helpu. Gwyddom fod llawer ohonoch wedi cyfrannu’n ymarferol yn barod.

Mae John Llew wedi ymchwilio’n fanwl i’r sefyllfa ac yn deall bod y ddarpariaeth yn ddigonol ar hyn o bryd, ond y bydd pobl angen cefnogaeth ariannol maes o law.

Gyda hyn mewn golwg, a phob hyder yn eich haelioni dihysbydd, rydyn ni fel Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol yn eich gwahodd i gyfrannu mewn amlen wedi’i labelu “Llifogydd” drwy gasgliad yn ein hoedfaon dros yr wythnosau nesaf, er mwyn i ni fod o gymorth i’r bobl sy’n ceisio ail-afael yn eu bywydau.

Bydd John yn sicrhau bod ein rhoddion yn cyrraedd cronfa swyddogol gydnabyddedig fydd yn trin yr arian yn y ffordd decaf bosib.

Byddwn hefyd yn ystyried ffyrdd eraill o helpu ac yn croesawu unrhyw awgrymiadau o’ch eiddo.

johnllewt@hotmail.com   ann.pentyrch@btinternet.com

Cewch fwy o fanylion gan John yn yr oedfa fore Sul Chwefror 23ain.

Y TREFNIADAU BUGEILIOL

Y TREFNIADAU BUGEILIOL

Yn wyneb cyhoeddiad diweddaraf y llywodraeth ar yr argyfwng yr ydym i gyd yn ei wynebu yn sgil y coronafeirws, mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn eu doethineb wedi penderfynu cau’r Tabernacl a’r Ganolfan i bob gweithgarwch. Felly ni chynhelir oedfaon nac Ysgol Sul am y tro. Byddwn yn adolygu’r sefyllfa yn rheolaidd dros y misoedd nesaf ac yn gobeithio medru ailymgynnull unwaith y bydd yr amgylchiadau wedi gwella. Yn y cyfamser, hyderwn y byddwn yn cefnogi ein cyd-aelodau ac aelodau’r gymuned ehangach i wrthsefyll yr haint orau gallwn ni. Ceir rhagor o fanylion sut y medrwn gynorthwyo ein gilydd isod . . .

GWASANAETH GOFAL

Os ydych angen help neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, yna mae croeso i chi gysylltu â Geraint Wyn (02920 890501 / geraintdavies888@btinternet.com) neu Lowri Roberts (01443 228196 neu 07812 089870/ lowri@glancreigiau.plus.com).

GWASANAETH DANFON BWYD

Cliciwch YMA i weld pa gwmnïau lleol sy’n cynnig gwsanaeth danfon bwyd i gwsmeriaid sy’n hunan-ynysu.

CASGLIAD AT DDIFROD Y LLIFOGYDD

DIOLCH YN FAWR IAWN i chi i gyd am eich ymateb anhygoel i’r apêl yma. Drwy haelioni dihysbydd aelodau a chyfeillion y Tabernacl, mae’r casgliad wedi cyrraedd £1,800 yn barod, gydag wythnos i fynd, a heb gyfrif cyfraniad canolog gan y capel. Bydd John Llew yn trosglwyddo siec i Rhoddion Llifogydd RhCT ddiwedd y mis.
 
BANC BWYD TAF ELÁI
A CORONAVIRUS
Mae’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol yn awyddus i barhau â’n cefnogaeth i’r Banc Bwyd lleol yn ystod yr amser dyrys sydd o’n blaenau. Rydyn ni i gyd wedi clywed ar y newyddion ei bod hi’n argyfwng ar yr elusen yn wyneb y cyfyngiadau presennol, a’r angen am eu help yn cynyddu wrth i bobl wynebu caledi ychwanegol.
Fel y gwyddoch, mae’r Tabernacl ers blynyddoedd yn hwb casglu bwyd ac yn helpu gyda’r casgliad blynyddol yn Tesco. Mae’n amhosib cynnal y drefn hon oherwydd y cyfyngu presennol ar ymgynnull a chymdeithasu, ac wrth ddiolch i chi am gefnogi un apêl, rydyn ni’n gofyn i chi fynd i’ch pocedi unwaith eto.
Ein gobaith ydy anfon siec sylweddol at y Banc Bwyd fel bo modd i’w trefnwyr brynu’r bwyd sydd ei angen. Rydyn ni wedi derbyn £350 yn barod, ac yn gobeithio ychwanegu’n sylweddol at hyn, a gofyn i’r capel yn ganolog am gyfraniad hefyd.
Gofynnwn i chi anfon siec at Arwyn Jones, ein trysorydd, yn daladwy i Capel y Tabernacl Cyf, gyda nodyn yn enwi’r Banc Bwyd. Dyma ei gyfeiriad:
Mr Arwyn Lloyd Jones
Tŷ Newydd
39 Parc Bryn Derwen
Llanharan
Pontyclun
CF72 9TU
 
Neu medrwch wneud trosglwyddiad banc i:
Côd didoli 30-96-72 Rhif cyfrif 03607499
a chofiwch gynnwys eich enw a nodi Banc Bwyd.
 
Rydyn ni’n ymwybodol eich bod, fel arfer, yn falch o gyfle i ymestyn allan at y gymuned leol, a hynny mewn ffordd ymarferol, ac yn hyderus y bydd eich ymateb mor galonogol ag erioed.
 
WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL
Am resymau amlwg, ni fydd hi’n bosib codi arian yn y dulliau arferol eleni, ac mae Cymorth Cristnogol yn gofyn i’w cefnogwyr fod yn ddyfeisgar er mwyn cynnal prosiectau pwysig ac amddiffyn y tlawd a’r anghenus yn ein byd yn ystod argyfwng Coronavirus.
 
Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, plîs cysylltwch â
johnllewt@hotmail.com
neu
ann.pentyrch@btinternet.com

GWASANAETH DANFON BWYD

GWASANAETH DANFON BWYD

Cliciwch YMA i weld pa gwmnïau lleol sy’n cynnig gwsanaeth danfon bwyd i gwsmeriaid sy’n hunan-ynysu.

Y BANC BWYD

Gan na fedrwn gasglu bwyd yn y capel na chynorthwyo gyda’r casgliad blynyddol yn Tesco, rydym yn trefnu casgliad ariannol arbennig ar gyfer y Banc Bwyd. 

Mae’n braf iawn medru cyhoeddi bod cannoedd o bunnoedd wedi cyrraedd ein Trysorydd, a’r gobaith yw anfon siec sylweddol iawn at y Banc Bwyd cyn gynted ag sy’n bosib fel bod modd i’w trefnwyr brynu’r bwyd sydd ei angen. Diolch o galon i bawb sydd eisoes wedi cyfrannu’n hael unwaith yn rhagor, a hynny mor fuan wedi apêl y llifogydd.
 
Os ydych eto i gyfrannu, gallwch wneud hynny trwy anfon siec at Arwyn Jones, ein trysorydd, yn daladwy i Capel y Tabernacl Cyf, gyda nodyn yn enwi’r Banc Bwyd. Dyma ei gyfeiriad:

Mr Arwyn Lloyd Jones, 
Tŷ Newydd, 
39 Parc Bryn Derwen, 
Llanharan, 
Pontyclun  CF72 9TU 


Neu medrwch wneud trosglwyddiad banc i:

Côd didoli  30-96-72 Rhif cyfrif  03607499.
Cofiwch gynnwys eich enw a nodi Banc Bwyd.

CASGLIAD AT DDIFROD Y LLIFOGYDD
DIOLCH YN FAWR IAWN i chi i gyd am eich ymateb anhygoel i’r apêl yma. Drwy haelioni dihysbydd aelodau a chyfeillion y Tabernacl, mae’r casgliad wedi cyrraedd £1,800 yn barod, gydag wythnos i fynd, a heb gyfrif cyfraniad canolog gan y capel. Bydd John Llew yn trosglwyddo siec i Rhoddion Llifogydd RhCT ddiwedd y mis.

Newyddion Arall

CASGLIAD ADREF

Yn dilyn y newyddion annisgwyl na fydd Adref yn gyfrifol am hosteli pobl ddigartref RhCT  yn y dyfodol, ac er mawr syndod i Paul a’i dîm o wirfoddolwyr ac i ninnau yn y Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol, bydd siopau Adref yn cau, ac felly ni fyddwn bellach yn casglu dillad a nwyddau ar eu cyfer.

Cewch fwy o fanylion am gasgliadau yn y dyfodol ar ôl cyfarfod mis Mawrth y Gweithgor.

Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth hael dros y blynyddoedd.

NEWYDDION ARALL

CASGLIAD BANC BWYD TAF ELÁI 

Diolch yn fawr i’r criw selog lwyddodd i helpu gyda’r casgliad eleni, ynghanol tywydd diflas, a hynny ar fyr rybudd. Bu’n dda i ni fod yno, gan fod ein hangen i chwyddo’r rhengoedd, yn wahanol i droeon diweddar.

TALEBAU NADOLIG

Unwaith eto eleni, bu’r casgliad yn llwyddiant rhyfeddol, sy’n golygu y bydd rhai o bobl ifanc yr ardal sy’n gadael gofal yn medru siopa ar gyfer y Nadolig yng nghwmni eu gweithwyr cymdeithasol, ac yn cael cyfle i brofi rhywfaint o lawenydd yr Ŵyl.  Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd.