Archif Awdur: Rheolwr

Lluniau Adeiladu’r Festri 2010

2009 20091119 I M G_4140
2009 20091119 I M G_4146
2009 20091119 I M G_4147
2009 20091119 I M G_4150
2009 20091119 I M G_4153
2009 20091119 I M G_4155
2009 20091119 I M G_4156
2009 20091119 I M G_4159
2009 20091119 I M G_4164
2009 20091119 I M G_4166
2009 20091119 I M G_4173
2009 20091119 I M G_4176
2009 20091119 I M G_4180
2009 20091205 I M G_4269
2009 20091205 I M G_4270
2009 20091205 I M G_4274
2009 20091205 I M G_4288
2009 20091209 I M G_4306
2009 20091222 I M G_4403
2009 20091222 I M G_4406
2010 20100117 I M G_4816
2010 20100117 I M G_4820
2010 20100117 I M G_4823
2010 20100117 I M G_4825
2010 20100117 I M G_4837
2010 20100123 I M G_4866
2010 20100123 I M G_4867
2010 20100123 I M G_4875
2010 20100130 I M G_4903
2010 20100130 I M G_4910
2010 20100206 I M G_4948
2010 20100213 I M G_4999
2010 20100213 I M G_5014
2010 20100213 I M G_5015
2010 20100220 I M G_5053
2010 20100227 I M G_5167
2010 20100306 I M G_5398
2010 20100312 I M G_5514
2010 20100322 I M G_5851
2010 20100326 I M G_5892
2010 20100403 I M G_5948
2010 20100403 I M G_5952
2010 20100410 I M G_6010
2010 20100418 I M G_6100
2010 20100424 I M G_6149
2010 20100429 I M G_6234
2010 20100429 I M G_6247
2010 20100521 I M G_0207
2010 20100521 I M G_0210
2010 20100521 I M G_0213
2010 20100523 I M G_0253
2010 20100529 I M G_0294
2010 20100529 I M G_0295
2010 20100604 I M G_0343
2010 20100606 I M G_0352

APÊL MADAGASCAR 2018/2019

APÊL MADAGASCAR 2018/2019

Mae apêl Undeb yr Annibynwyr Cymraeg eleni’n anelu at godi £200,000 i helpu Madagascar, un o wledydd tlotaf y byd. Bydd yr arian yn cefnogi prosiectau i ddarparu lloches i ferched bregus, meddygfa a deintyddfa i bobl anghenus, cartref i blant amddifad, a chynllun i hyfforddi gweinidogion i ddysgu’r bobl sut i dyfu mwy o gnydau er mwyn lliniaru problemau diffyg maeth.

Daw’r apêl i ben ym mis Mehefin 2019, a’n gobaith ni fel capel yw casglu £30 gan  bob aelod dros y flwyddyn. Erbyn diwedd mis Medi bydd amlenni pwrpasol ar gael i bob aelod gyfrannu yn ôl eu dymuniad, a chyflenwad i gyfeillion yn ein plith sy’n awyddus i gefnogi. Mae croeso mawr i unrhyw un drefnu achlysur fel bore coffi hefyd, i chwyddo’r coffrau.

 Byddai’n braf anelu at godi dros £5,000 fel coron deilwng ar ymdrechion gloyw Merched y Tab i groesawu’r bobl o Fadagascar fu yma yn ystod dathliadau’r daucanmlwyddiant ym mis Mehefin.

Oedfaon

Gorffennaf 3ydd Oedfa Gymun o dan ofal Y parch Gethin Rhys a Gwerfyl Morse

Gorffennaf 10fed Sul y Cyfundeb ym Mhenarth

Gorffennaf 17eg Oedfa Deuluol

Gorffennaf 24ain Y parchedig Dyfrig Rees

Gorffennaf 31ain Cyd-addoli gydag Aelodau Bethlehem, Gwaelod y Garth ym Methlehem am 10.30

Awst 7fed Y Parch Eirian Rees

Awst 14eg Cyd-addoli ym Methlehem, Gwaelod y Garth

Awst 21ain Allan James

Awst 28ain Cyd-addoli ym Methlehem, Gwaelod y garth

 

 

Mae casgliad o luniau o’r adnewyddu

ar y dudalen “Yr Achos” ac wedyn

“Newyddion.”

DSCF6035

Ymweliad â Phen-rhys

Aeth nifer o’r merched i Ben-rhys yn Y Rhondda fore Llun 13 o Fai. Nid cyrchfan ddelfrydol ar fore oer a gwlyb ond cawsom brofiadau a’n gwnaeth i deimlo’n ostyngedig iawn. Cawsom ein croesawu i Ganolfan Llanfair gan ferch o’r India a’r gŵr o Fadagascar a gŵr ifanc, yntau hefyd ar brofiad gwaith o Fadagascar. Mae’r gwaith mae’r tri yma a Sharon, sy’n rhedeg y ganolfan, yn ei wneud yn anhygoel. Maent yn gofalu, meithrin, diddanu ac annog y plant a’r bobl ifanc sydd yn byw’n lleol ac yn aml yn dioddef o anfanteision dybryd. Mae staff y ganolfan yn rhedeg clybiau gwaith cartref, trefnu gemau pêl-droed, gweithgareddau crefft a cherddoriaeth i’r plant. Mae yna olch-dŷ, caffi a siop ddillad sydd yn darparu adnoddau am brisiau rhesymol yn ogystal â Neuadd Weithgareddau a chapel sydd yn cael eu rhedeg er budd trigolion yr ystâd. Rhaid edmygu ymroddiad y bobl hawddgar a gweithgar yma.

Daeth Cennard Davies, brodor o Dreorci, i’n cyfarfod yn y Ganolfan i’n goleuo ychydig am hanes yr ardal. Soniodd am y cerflun o’r Forwyn Fair a Ffynnon Fair. Mae Ffynnon Fair ym Mhen-rhys wedi denu pererinion dirifedi ar hyd yr oesoedd a gwelir dylanwad y bererindod ym marddoniaeth grefyddol yr Oesoedd Canol. Soniodd Cennard am yr Ysbyty Afiechydon Heintus a fu ar fryniau Pen-rhys ac roedd Dilwen a minnau’n cofio’n dda am gyfnod haint y frech wen wrth inni ddechrau dysgu ym Mhontypridd ganol y ganrif ddiwethaf. Roedd y tai a’r fflatiau a godwyd ym Mhen-rhys yng nghanol y ganrif ddiwethaf yn aflwyddiant cymdeithasol ac mae’r gweithwyr ymroddgar yng Nghanolfan Llanfair yn gorfod delio â’r problemau heddiw. Bore i’w gofio!

Cyfarfod nesaf y criw merched fydd ymweliad â Thŷ Dyffryn ar Fehefin 26ain.

 

Cymorth Cristnogol

Mae wedi dod yn adeg cyfrannu at Gymorth Cristnogol eto eleni. Bu byddin fach o aelodau’r Tabernacl yn crwydro strydoedd y pentre’ â’u bagiau coch llachar yn casglu o ddrws i ddrws. Casglwyd dros fil o bunnoedd eleni.

Ddiwedd Ebrill gwnaeth yr eglwys yn y Tabernacl ymdrech arbennig i godi arian at Gymorth Cristnogol drwy gynnal cyngerdd yn y capel. Cafwyd eitemau bywiog gan Ysgolion Cynradd Castellau a Maesybryn. Cafwyd gwledd o gerddoriaeth gan Barti Merched Ysgol Gyfun Garth Olwg, ac Elis Widgery â’i gitâr a thair telynores ddawnus iawn, Eleri Roberts, Branwen Roberts ac Ella Iles. Ymddangosodd Côr yr Einion am y tro cyntaf i glo’r noson ac yn ôl pob ymateb roedd y perfformiad wedi plesio. Roedd yn noson lwyddiannus yn ariannol hefyd gan i ni godi naw cant a hanner o bunnoedd i goffrau Cymorth Cristnogol.

Cor yr Einion

 

Apêl Bobathon

TEULU TWM

Ddiwedd Mawrth eleni, ar benwythnos diflas o law oer, bu criw o bobl ifanc capel y Tabernacl yn  brwydro yn erbyn yr elfennau i gerdded, seiclo a nofio fel rhan o apêl Bobathon. Roedd yr arian nawdd a godwyd yn mynd tuag at Bobath yng Nghaerdydd – canolfan sydd yn rhoi therapi i blant yng Nghymru sydd â pharlys yr ymennydd (cerebral palsy).

xvxv  Roedd cyfanswm y pellter a deithiwyd yn cyfateb i’r daith rhwng canolfan Bobath yn Yr Eglwys Newydd, a chanolfan gyffelyb yn Glasgow, sef tua 450 o filltiroedd.  Ac er gwaetha’r tywydd gwlyb, llwyddwyd i godi dros £1,500 at yr achos da, ac fe gafwyd digonedd o hwyl yn y fargen.

CAMU DROS DLODI

Roedd y digwyddiad yn gwbl nodweddiadol o’r math o weithgaredd sy’n rhan o raglen Teulu Twm, y grŵp ar gyfer yr arddegwyr yn y Tabernacl. Bob blwyddyn, dewisir rhyw elusen i dderbyn nawdd dros benwythnos o ymdrech galed, a thros y blynyddoedd fe lwyddwyd i godi tua £25,000 i gyd i wahanol achosion da. Y llynedd, ymgyrch fawr Rhown Derfyn ar Dlodi a gafodd eu cefnogaeth, ac fe gerddwyd miliwn o gamau i gynrychioli’r miliwn o blant a fyddai’n marw o dlodi yn ystod mis Mawrth y flwyddyn honno. Ar fferm yr Amelia Trust ym Mro Morgannwg y bu’r ymdrechu bryd hynny,  a chodwyd dros £2,200 o bunnau i Apêl Camu dros Dlodi.

Bydd y criw yn cyfarfod yn y festri yn rheolaidd bob nos Sul i groesawu siaradwr gwadd neu ddilyn gweithgaredd mwy ymarferol. Yn ychwanegol at hynny, bydd gwahanol deithiau yn ystod y flwyddyn, yn ogystal â gwyliau rywbryd yn  yr haf. O dro i dro, fe fyddan nhw’n gyfrifol am yr oedfa yn y capel, ac fe all rhywun fod yn siŵr o wreiddioldeb a dychymyg bryd hynny.

Taith Mari Jones

Teulu Twm
Wnaeth Teulu Twm gwblhau taith noddedig Mari Jones penwythnos olaf Hydref 2010 – 28 milltir dros ddau diwrnod o Lanfihangel y Pennant i’r Bala. Fe fysai’r grwp yn ddiolchgar iawn am unryw gyfraniad i’r elusen, yr NSPCC