Archifau Categori: Newyddion

APÊL MADAGASCAR 2018/2019

APÊL MADAGASCAR 2018/2019

Mae apêl Undeb yr Annibynwyr Cymraeg eleni’n anelu at godi £200,000 i helpu Madagascar, un o wledydd tlotaf y byd. Bydd yr arian yn cefnogi prosiectau i ddarparu lloches i ferched bregus, meddygfa a deintyddfa i bobl anghenus, cartref i blant amddifad, a chynllun i hyfforddi gweinidogion i ddysgu’r bobl sut i dyfu mwy o gnydau er mwyn lliniaru problemau diffyg maeth.

Daw’r apêl i ben ym mis Mehefin 2019, a’n gobaith ni fel capel yw casglu £30 gan  bob aelod dros y flwyddyn. Erbyn diwedd mis Medi bydd amlenni pwrpasol ar gael i bob aelod gyfrannu yn ôl eu dymuniad, a chyflenwad i gyfeillion yn ein plith sy’n awyddus i gefnogi. Mae croeso mawr i unrhyw un drefnu achlysur fel bore coffi hefyd, i chwyddo’r coffrau.

 Byddai’n braf anelu at godi dros £5,000 fel coron deilwng ar ymdrechion gloyw Merched y Tab i groesawu’r bobl o Fadagascar fu yma yn ystod dathliadau’r daucanmlwyddiant ym mis Mehefin.

Cerddoriaeth Curiad Calon

♬ Cerddoriaeth
Curiad Calon 
 

Cyngerdd Tri Chôr

Côr Godre’r Garth / Côr yr Einion / Parti’r Efail

 Elw tuag at  

Apêl Diffibriliwr

Pentref Efail Isaf  

7yh Nos Sul 19eg Mawrth 2017

Capel y Tabernacl, Efail Isaf

Tocynnau £7 (Consesiynau £5)

Rhagor o fanylion i ddilyn

Newyddion Da – Rheolwr Safle

Newyddion Da – Rheolwr Safle

Ers diwedd yr haf, mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr wedi bod yn hysbysebu am olynydd i Ann Dixey, a fydd yn ymddeol ddiwedd Rhagfyr.

Mae’n braf felly medru cyhoeddi ein bod bellach wedi llenwi’r swydd. O 1 Ionawr 2017 bydd Ioan Rees yn gweithredu fel Gofalwr y Safle, ac mae Caroline a Geraint Rees wedi cytuno’n garedig iawn i ofalu am y dyletswyddau gweinyddol megis derbyn ‘bookings’. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth megis y manylion cyswllt cyn diwedd Rhagfyr.

Ar ran yr eglwys mae’r Bwrdd am longyfarch Ioan a diolch iddo am ei barodrwydd i ymgymryd â’r dyletswyddau pwysig hyn. Dymunwn yn dda iddo yn y swydd.

ON Daw cyfle ym mis Ionawr i’r eglwys ddiolch i Ann Dixey am ei gwasanaeth gwerthfawr hi dros gyfnod o naw mlynedd a dymuno’n dda iddi ar ei hymddeoliad.

 

 

ELUSENNAU 2016:

ELUSENNAU 2016:

Dyma pwy fydd yn elwa o arian yr amlenni brown eleni

1. Mae New Horizons Mental Health Resource Centre, Aberdâr yn gweithredu ystod o ganolfannau yn cynnig adnoddau ac yn estyn llaw i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl ac emosiynol yn Rhondda Cynon Taf. Mae’r Ganolfan yn hybu delwedd bositif ac yn herio gwahaniaethu ar sail iechyd drwy gyfrwng addysg, gweithio yn y gymuned, rhannu gwybodaeth, a chynnig cefnogaeth, ac yn cynnal prosiect arbennig i bobl ifanc rhwng 18 a 25 oed.

2. Nid dyma’r tro cyntaf i ni gefnogi Prosiect Gofalwyr Ifanc Rh.C.T. ac mae’n fraint cael gwneud hynny eto. Mae’r prosiect yn ceisio adfer ychydig o’u plentyndod i blant sy wedi gorfod tyfu i fyny yn llawer rhy gyflym oherwydd anawsterau teuluol sy’n eu gorfodi i ofalu am riant methedig neu wael ei iechyd.

Darperir cefnogaeth un i un, gweithgareddau grŵp a chysylltu â gweithgareddau cymunedol, gweithdai ac egwyl preswyl, er mwyn lleddfu ychydig ar faich ysgwyddau ifanc, a dod â rywfaint o normalrwydd plentyndod i’w bywydau.

3.  Mae hi’n flwyddyn ers i’r Samariaid, sy’n elusen gyfarwydd i bawb, lansio eu prosiect peilot yng Nghymoedd y De. Er eu bod ar gael i bawb sydd eu hangen ar ben arall y ffôn, maen nhw’n credu’n gryf mewn presenoldeb yn y gymuned er mwyn adnabod amgylchiadau cymdeithasol sy’n peri gofid ac anobaith i unigolion. Mae’r prosiect hwn yn arwyddocaol iddyn nhw am fod y gyfradd o ddynion sy’n cyflawni hunanladdiad yng Nghymru ar ei huchaf ers 1981. Mae’n bwysig iawn bod y prosiect newydd hwn yn cael cefnogaeth ariannol.

4.  Yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru, mae mwy o blant a phobl ifanc angen help ymgynghorol yn Rhondda Cynon Taf nag unrhyw ardal arall yng Nghymru gyfan.

5.Mae’r gwasanaeth Eye to Eye  yn helpu pobl ifanc 10-25 oed yn yr ardal, drwy ysgolion a chanolfannau cymunedol, ac yn rhoi cyfle i unigolion bregus gael help proffesiynol gyda phroblemau sy’n eu llesteirio ac yn amharu ar ansawdd eu bywydau.  Mae’r gwasanaeth yn hygyrch, a’r rhai sy’n teimlo angen help yn gallu cysylltu drwy lythyr, alwad ffôn, ebost neu decst.

6.Mae Ysgol Tŷ Coch, Ton-teg, yn darparu addysg bwrpasol, berthnasol, bersonol, i blant 3-19 oed sydd ag anawsterau dysgu dwys, a hynny mewn awyrgylch ddiogel, ofalgar sy’n eu hysgogi i gyrraedd eu potensial.

 

TAFOD Y TAB

TAFOD Y TAB

Daeth yn amser paratoi’r rhifyn nesaf o Tafod y Tab i’w gyhoeddi ddiwedd Ionawr 2017. Mae croeso i unrhyw aelod anfon erthyglau / newyddion / lluniau / cyhoeddiadau i’w cynnwys y tro hwn. Anfonwch yn syth ar ôl y Nadolig, ac ar yr hwyraf erbyn Ionawr 3 2017 at emlyn.davies@which.net neu ann.pentyrch@btinternet.com

Dillad i Ffoaduriaid – Y Diweddaraf

DIOLCH  YN  FAWR

Diolch yn fawr i bawb fu mor hael eu rhoddion i’r ymgyrch helpu ffoaduriaid. Derbyniwyd cyflenwad helaeth o ddillad ac esgidiau pwrpasol a chyfraniadau ariannol sylweddol, a bu deuddeg o wirfoddolwyr yn brysur dros dri diwrnod yn didoli, pacio a chludo popeth.

Rydyn ni’n ffodus iawn bod y capel a’r Ganolfan ar gael i ni fel stordai diddos dros y cyfnod casglu. Mae ugain bocs mawr bellach ar eu ffordd i wersyll Moria ar Ynys Lesbos yng Ngwlad Groeg. Difawyd rhan o’r gwersyll yn ddiweddar gan dân mawr, a bydd ein llwyth ni yn helpu i liniaru ychydig ar yr amgylchiadau dybryd yn dilyn hynny.

 

Mae Lisa Maria Devlin, sy’n derbyn ein cyfraniadau ni yng Ngogledd Iwerddon wrth ei bodd gydag addasrwydd a safon y dillad. Maen nhw’n cyrraedd Ballymena dros nos o Gaerdydd, mewn lorri DHL. Fel y gallwch ddychmygu, dydy cludiant mor effeithiol ddim yn rhad, ac mae’r cyfraniadau ariannol yn helpu tuag at y treuliau hyn.

 

 

 

Rydyn ni’n lwcus mai elusen St Vincent de Paul sy’n gyfrifol am y cludiant i Wlad Groeg – taith deg diwrnod – ac yn tracio’r lorri ac yn sicrhau bod y nwyddau’n cyrraedd y dwylo iawn. Mae’r lorïau’n gadael Ballymena’n rheolaidd, a’u llwyth yn amrywio o nwyddau meddygol a bwyd a dillad i bebyll ac offer ymarferol, yn ôl y galw. Maen nhw’n barod i helpu ble bynnag mae angen, ac mae’n fraint cael bod yn rhan fechan o’u gweithgarwch.

Diolch yn fawr iawn i chi am fod mor barod i roi ysgwydd dan y baich.

Mae casgliad o luniau i’w gweld YMA

Y Ganolfan

Y GANOLFAN, TABERNACL, EFAIL ISAF  

Mae gennym Ganolfan aml-bwrpas ardderchog sy’n cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf. Wyddech chi bod modd llogi’r Ganolfan ar gyfer pob math o weithgareddau?

Mae’n Ganolfan boblogaidd sy’n cynnig amgylchedd deniadol, cyfoes, am bris rhesymol ar gyfer gweithgreddau grwpiau bychain.

Beth am gysylltu â Rheolwr y Ganolfan i drafod beth allwn ni ei gynnig?  

Ann Dixey – 07505 323299

Mae’r daflen hon yn rhoi’r manylion diweddaraf am yr hyn sydd ar gael.

Medrwch lawrlwytho’r daflen i’w darllen neu ei hargraffu drwy wasgu yma:        Y Ganolfan

(Lluniwyd y daflen gan wasg Morgannwg)

 

 

Llythyr at y Gwleidyddion

LLYTHYR AT Y

GWLEIDYDDION

Wrth i’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol drafod y Banc Bwyd yn eu cyfarfod cyn y Nadolig fe nodwyd  gyda phryder y defnydd cynyddol a wneir o’r Banciau Bwyd ar draws y Deyrnas Gyfunol a’r cyni y mae hynny yn ei ddynodi. Cwestiynwyd pam fod angen Banc Bwyd o gwbl mewn gwlad sydd i fod i edrych ar ôl y gwannaf yn y gymdeithas trwy’r Wladwriaeth Les. Daethpwyd i’r penderfyniad y dylid datgan y pryder yn gyhoeddus ac anfon llythyr at Adran Gwaith a Phensiynau y Llywodraeth yn Llundain sydd â chyfrifoldeb dros y ddarpariaeth i’r tlawd a’r difreintiedig, gan anfon copi o’r llythyr at y Prif Weinidog David Cameron, Canghellor y Trysorlys George Osborne ynghyd â’n Haelod Seneddol Owen Smith, ein Haelod Cynulliad Mick Antoniw a Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru. Dyma gopi o’r llythyr a anfonwyd:

Llythyr y Gwleidyddion

 

 

Pregeth Olaf Eirian

!cid_B4FAAE4B-1632-4FFB-86CE-E87C9D73737C@home

Ann ac Eirian ( – Llun gan Helen Middleton)

Fore Sul Rhagfyr 1af, a hithau’n Sul Cymun, cawsom ein hatgoffa mai dyma bregeth olaf Eirian fel gweinidog y Tabernacl. Er ein bod i gyd yn gwybod fod hynny ar ddod, ac er fod Eirian ei hun wedi ein paratoi ers blynyddoedd am hyn, roedd wynebu realiti’r sefyllfa yn brofiad chwithig iawn. Fel y dywedwyd ar derfyn yr oedfa wrth ddiolch iddo, rydym yn ffodus tu hwnt fodpregethu Eirian mor rymus ag erioed, a’i gyfraniad i fywyd yr eglwys yn dal yn ddisglair.

 

 Bydd cyfle i gydnabod ei wasanaeth hir yn fwy teilwng yn y flwyddyn newydd, ar ôl ei driniaeth, ond yn y cyfamser y cyfan fedrwn ni ei wneud yw diolch yn ddiffuant iddo am roi cymaint i bob un ohonom.

Eirian rees ifanc

Eirian

Yn ystod gwanwyn 1970 y daeth Ann ac Eirian i fyw i Efail Isaf, ac Eirian newydd ei benodi i swydd fel athro yn Ysgol Uwchradd Cantonian, Caerdydd. Cyn hynny, roedd wedi bod yn weinidog am wyth mlynedd, gan wasanaethu eglwysi yng Nghasllwchwr a Melincryddan, Castell Nedd. Yn wir, byddai’n dal i bregethu yng Nghastell Nedd ar nifer o Suliau wedi symud i’r ardal hon, gan adael Ann a’r bechgyn i fynychu’r Tabernacl ac adrodd yn ôl iddo am sut le oedd yno. A’r gwir yw mai darlun go druenus oedd hwnnw, gyda chriw bach iawn yn dod at ei gilydd i addoli, yr arian yn brin a’r iaith yn gwegian. Bu’r gynulleidfa heb weinidog ers 17 mlynedd. Doedd dim dal ym mha iaith y byddai’r oedfa ar y Sul, gan fod hynny’n dibynnu ar y pregethwr.

Ers yn agos i ddwy flynedd, roedd y Tabernacl a Bethlehem, Gwaelod-y- garth wedi bod yn chwilio am weinidog ar y cyd. Ond yn ofer.

Tabernacl oedd y gwannaf un o gapeli’r cylch ar y pryd, a’r disgwyl oedd mai ym Minny Street neu Ebeneser Caerdydd y byddai’r teulu bach newydd yn ymaelodi o ddifrif. Ond nid felly y  bu. Dechreuodd Eirian ddilyn ei wraig i’r Tabernacl pan fedrai, a manteisiodd y swyddogion yno ar ei bresenoldeb, gan ei wahodd i fod yn ddiacon, ac wedi ei adnabod yn well, gofynnwyd iddo lenwi’r pulpud yn rheolaidd. Oni bai am hynny, fyddai dim arian i dalu’r biliau, a byddai’r drysau wedi gorfod cau.

Llun Isod: Rhaglen Cyfarfod Sefydlu Eirian

sefydlu eirian

Taflen y Sefydlu

 

Yn raddol, dechreuodd nifer yr aelodau gynyddu, ac ym 1973 fe sefydlwyd Eirian yn weinidog anrhydeddus. Erbyn hyn roedd yr aelodaeth wedi cyrraedd 64. Derbyniwyd 40 o aelodau newydd yn ystod y misoedd nesaf, a pharhaodd y twf hwnnw nes bod 143 ar y llyfrau erbyn 1980. Heddiw, mae’r Tabernacl yn gryfach nag erioed, gyda 180 ar  y llyfrau.

(E.D. Rhag 2013)

Ann ac Eirian - pregeth olaf Eirian

Pregeth olaf Eirian