LLIFOGYDD: APÊL Y TABERNACL

 

LLIFOGYDD: APÊL Y TABERNACL

Brawychwyd ni i gyd gan ymchwydd storm Dennis a sut y difrododd fywydau pobl yn ein hardal ni, a phawb yn pendroni sut i helpu. Gwyddom fod llawer ohonoch wedi cyfrannu’n ymarferol yn barod.

Mae John Llew wedi ymchwilio’n fanwl i’r sefyllfa ac yn deall bod y ddarpariaeth yn ddigonol ar hyn o bryd, ond y bydd pobl angen cefnogaeth ariannol maes o law.

Gyda hyn mewn golwg, a phob hyder yn eich haelioni dihysbydd, rydyn ni fel Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol yn eich gwahodd i gyfrannu mewn amlen wedi’i labelu “Llifogydd” drwy gasgliad yn ein hoedfaon dros yr wythnosau nesaf, er mwyn i ni fod o gymorth i’r bobl sy’n ceisio ail-afael yn eu bywydau.

Bydd John yn sicrhau bod ein rhoddion yn cyrraedd cronfa swyddogol gydnabyddedig fydd yn trin yr arian yn y ffordd decaf bosib.

Byddwn hefyd yn ystyried ffyrdd eraill o helpu ac yn croesawu unrhyw awgrymiadau o’ch eiddo.

johnllewt@hotmail.com   ann.pentyrch@btinternet.com

Cewch fwy o fanylion gan John yn yr oedfa fore Sul Chwefror 23ain.