Archifau Categori: Heb Gategori

Lluniau Adeiladu’r Festri 2010

2009 20091119 I M G_4140
2009 20091119 I M G_4146
2009 20091119 I M G_4147
2009 20091119 I M G_4150
2009 20091119 I M G_4153
2009 20091119 I M G_4155
2009 20091119 I M G_4156
2009 20091119 I M G_4159
2009 20091119 I M G_4164
2009 20091119 I M G_4166
2009 20091119 I M G_4173
2009 20091119 I M G_4176
2009 20091119 I M G_4180
2009 20091205 I M G_4269
2009 20091205 I M G_4270
2009 20091205 I M G_4274
2009 20091205 I M G_4288
2009 20091209 I M G_4306
2009 20091222 I M G_4403
2009 20091222 I M G_4406
2010 20100117 I M G_4816
2010 20100117 I M G_4820
2010 20100117 I M G_4823
2010 20100117 I M G_4825
2010 20100117 I M G_4837
2010 20100123 I M G_4866
2010 20100123 I M G_4867
2010 20100123 I M G_4875
2010 20100130 I M G_4903
2010 20100130 I M G_4910
2010 20100206 I M G_4948
2010 20100213 I M G_4999
2010 20100213 I M G_5014
2010 20100213 I M G_5015
2010 20100220 I M G_5053
2010 20100227 I M G_5167
2010 20100306 I M G_5398
2010 20100312 I M G_5514
2010 20100322 I M G_5851
2010 20100326 I M G_5892
2010 20100403 I M G_5948
2010 20100403 I M G_5952
2010 20100410 I M G_6010
2010 20100418 I M G_6100
2010 20100424 I M G_6149
2010 20100429 I M G_6234
2010 20100429 I M G_6247
2010 20100521 I M G_0207
2010 20100521 I M G_0210
2010 20100521 I M G_0213
2010 20100523 I M G_0253
2010 20100529 I M G_0294
2010 20100529 I M G_0295
2010 20100604 I M G_0343
2010 20100606 I M G_0352

Tafod y Tab

TAFOD Y TAB

Daeth yn amser paratoi’r rhifyn nesaf o Tafod y Tab i’w gyhoeddi ddiwedd Ionawr 2017. Mae croeso i unrhyw aelod anfon erthyglau / newyddion / lluniau / cyhoeddiadau i’w cynnwys y tro hwn. Anfonwch yn syth ar ôl y Nadolig, ac ar yr hwyraf erbyn Ionawr 3 2017 at emlyn.davies@which.net neu ann.pentyrch@btinternet.com

Dillad i Ffoaduriaid – Y Diweddaraf

DIOLCH  YN  FAWR

Diolch yn fawr i bawb fu mor hael eu rhoddion i’r ymgyrch helpu ffoaduriaid. Derbyniwyd cyflenwad helaeth o ddillad ac esgidiau pwrpasol a chyfraniadau ariannol sylweddol, a bu deuddeg o wirfoddolwyr yn brysur dros dri diwrnod yn didoli, pacio a chludo popeth.

Rydyn ni’n ffodus iawn bod y capel a’r Ganolfan ar gael i ni fel stordai diddos dros y cyfnod casglu. Mae ugain bocs mawr bellach ar eu ffordd i wersyll Moria ar Ynys Lesbos yng Ngwlad Groeg. Difawyd rhan o’r gwersyll yn ddiweddar gan dân mawr, a bydd ein llwyth ni yn helpu i liniaru ychydig ar yr amgylchiadau dybryd yn dilyn hynny.

 

Mae Lisa Maria Devlin, sy’n derbyn ein cyfraniadau ni yng Ngogledd Iwerddon wrth ei bodd gydag addasrwydd a safon y dillad. Maen nhw’n cyrraedd Ballymena dros nos o Gaerdydd, mewn lorri DHL. Fel y gallwch ddychmygu, dydy cludiant mor effeithiol ddim yn rhad, ac mae’r cyfraniadau ariannol yn helpu tuag at y treuliau hyn.

 

 

 

Rydyn ni’n lwcus mai elusen St Vincent de Paul sy’n gyfrifol am y cludiant i Wlad Groeg – taith deg diwrnod – ac yn tracio’r lorri ac yn sicrhau bod y nwyddau’n cyrraedd y dwylo iawn. Mae’r lorïau’n gadael Ballymena’n rheolaidd, a’u llwyth yn amrywio o nwyddau meddygol a bwyd a dillad i bebyll ac offer ymarferol, yn ôl y galw. Maen nhw’n barod i helpu ble bynnag mae angen, ac mae’n fraint cael bod yn rhan fechan o’u gweithgarwch.

Diolch yn fawr iawn i chi am fod mor barod i roi ysgwydd dan y baich.

Mae casgliad o luniau i’w gweld YMA

Casglu Dillad i Ffoaduriaid

CASGLU  DILLAD I FFOADURIAID

 Daeth yn amser casglu dillad i ffoaduriaid unwaith eto, ac mae dipyn o frys. Mae’n braf gwybod, o brofiad y gorffennol, ein bod yn apelio at bobl hael a dyngarol.

Bydd lorri St Vincent de Paul yn gadael am Wlad Groeg ddiwedd Medi, felly bydd rhaid i ni ddanfon dillad atyn nhw yng Ngogledd Iwerddon ar FEDI 18fed.

 Rydyn ni’n defnyddio’r elusen hon am ei bod mor effeithiol a dibynadwy. Mae Lisa Devlin, sydd mewn cysylltiad rheolaidd â Carys Davies, wedi treulio chwe wythnos yng Ngwlad Groeg dros yr haf ac yn adnabod amodau enbyd y gwersylloedd yn dda. Mae bywyd yn galed, a’r tir yn arw, sy’n peri i ddillad, ac esgidiau yn arbennig, dreulio’n gyflym.

 Y tro hwn, rydyn ni’n casglu dillad ac esgidiau cryf i bob oed, plant ac oedolion, a dillad babis. Mae galw mawr am esgidiau cryf i oedolion. Bydd angen i bopeth fod fel newydd, neu yn newydd. Wrth gwrs, mae croeso i chi gyfrannu arian, ac fe brynwn ni beth sydd ei angen.

 Does dim angen didoli’r dillad, fe wnawn ni hynny. Gadewch y bagiau yn llofft y capel, neu ffoniwch Carys Davies – 07544 593820, neu Ann Dwynwen Davies – 07544 584526, ac fe drefnwn ni i’w casglu.

 Cofiwch y dyddiad pwysig  –  MEDI 18fed – dyna pryd fydd y dillad yn gadael Cymru am Ballymena, Gogledd Iwerddon, ar ddechrau eu taith i Wlad Groeg. Yn union fel y tro diwethaf, bydd y lorri’n cael ei thracio bob cam o’r ffordd, ac fe gawn ni gadarnhâd  bod y llwyth wedi cyrraedd yn ddiogel.