Archif Awdur: Rheolwr

Lluniau Adeiladu’r Festri 2010

2009 20091119 I M G_4140
2009 20091119 I M G_4146
2009 20091119 I M G_4147
2009 20091119 I M G_4150
2009 20091119 I M G_4153
2009 20091119 I M G_4155
2009 20091119 I M G_4156
2009 20091119 I M G_4159
2009 20091119 I M G_4164
2009 20091119 I M G_4166
2009 20091119 I M G_4173
2009 20091119 I M G_4176
2009 20091119 I M G_4180
2009 20091205 I M G_4269
2009 20091205 I M G_4270
2009 20091205 I M G_4274
2009 20091205 I M G_4288
2009 20091209 I M G_4306
2009 20091222 I M G_4403
2009 20091222 I M G_4406
2010 20100117 I M G_4816
2010 20100117 I M G_4820
2010 20100117 I M G_4823
2010 20100117 I M G_4825
2010 20100117 I M G_4837
2010 20100123 I M G_4866
2010 20100123 I M G_4867
2010 20100123 I M G_4875
2010 20100130 I M G_4903
2010 20100130 I M G_4910
2010 20100206 I M G_4948
2010 20100213 I M G_4999
2010 20100213 I M G_5014
2010 20100213 I M G_5015
2010 20100220 I M G_5053
2010 20100227 I M G_5167
2010 20100306 I M G_5398
2010 20100312 I M G_5514
2010 20100322 I M G_5851
2010 20100326 I M G_5892
2010 20100403 I M G_5948
2010 20100403 I M G_5952
2010 20100410 I M G_6010
2010 20100418 I M G_6100
2010 20100424 I M G_6149
2010 20100429 I M G_6234
2010 20100429 I M G_6247
2010 20100521 I M G_0207
2010 20100521 I M G_0210
2010 20100521 I M G_0213
2010 20100523 I M G_0253
2010 20100529 I M G_0294
2010 20100529 I M G_0295
2010 20100604 I M G_0343
2010 20100606 I M G_0352

APÊL MADAGASCAR 2018/2019

APÊL MADAGASCAR 2018/2019

Mae apêl Undeb yr Annibynwyr Cymraeg eleni’n anelu at godi £200,000 i helpu Madagascar, un o wledydd tlotaf y byd. Bydd yr arian yn cefnogi prosiectau i ddarparu lloches i ferched bregus, meddygfa a deintyddfa i bobl anghenus, cartref i blant amddifad, a chynllun i hyfforddi gweinidogion i ddysgu’r bobl sut i dyfu mwy o gnydau er mwyn lliniaru problemau diffyg maeth.

Daw’r apêl i ben ym mis Mehefin 2019, a’n gobaith ni fel capel yw casglu £30 gan  bob aelod dros y flwyddyn. Erbyn diwedd mis Medi bydd amlenni pwrpasol ar gael i bob aelod gyfrannu yn ôl eu dymuniad, a chyflenwad i gyfeillion yn ein plith sy’n awyddus i gefnogi. Mae croeso mawr i unrhyw un drefnu achlysur fel bore coffi hefyd, i chwyddo’r coffrau.

 Byddai’n braf anelu at godi dros £5,000 fel coron deilwng ar ymdrechion gloyw Merched y Tab i groesawu’r bobl o Fadagascar fu yma yn ystod dathliadau’r daucanmlwyddiant ym mis Mehefin.

Croesawu Ymwelwyr o Fadagasgar

Croesawu Ymwelwyr

Bnawn Mawrth 5 Mehefin, croesawyd criw hawddgar o Gristnogion o Fadagasgar i’r Ganolfan i fwynhau cinio a baratowyd ar eu cyfer gan aelodau o Ferched y Tabernacl dan arweiniad Ros Evans. Roedd y criw wedi teithio i Gymru er mwyn chwarae rhan yn nathliadau Undeb yr Annibynwyr Cymraeg i gofnodi daucanmlwyddiant glaniad y ddau genhadwr cyntaf, sef David Jones a Thomas Bevan, a’u teuluoedd ym Madagasgar yn 1818. Fel rhan o’r daith ymwelsant â nifer o gapeli  a sefydliadau eraill yn ne Cymru.

Cyfeillion Madagasgar

Bu eu hymweliad â’r Tabernacl yn un hynod lwyddiannus. Wedi iddynt fwynhau eu cinio a chael eu tywys o amgylch y capel, roeddynt yn awyddus iawn i ddiolch i’r eglwys am y croeso trwy ganu emyn i’r rhai fu’n gweini arnynt. 

Diddorol oedd deall ganddynt bod yna gapeli ym Madagasgar hyd heddiw a godwyd gyda’r arian a gasglwyd at y genhadaeth gan genedlaethau o blant Ysgolion Sul Cymru, a bod dros bum miliwn o drigolion Madasgasgar yn medru olrhain eu heglwysi ffyniannus i’r cenhadon a deithiodd yno ddau can mlynedd yn ôl.

Croesawu Meddyg BanglaCymru

Croesawu Meddyg BanglaCymru

Ar Sul olaf Medi daeth Dr Jishumoy Dev draw o Bangladesh i sôn wrthym yn y Tabernacl am ei waith gyda BanglaCymru. Sefydlwyd yr elusen yn 2008 gan Wil Morus Jones i roi llawdriniaethau i blant sy’n dioddef o gyflwr gwefus a thaflod hollt yn ogystal â’r rhai sydd wedi dioddef llosgiadau difrifol.  Cyflawnir y gwaith mewn canolfan newydd pwrpasol ac yn Ysbyty Centrepoint yn Chittagong.  Hefyd bu’r tîm meddygol ar deithiau yn cynnal sesiynau mewn llefydd megis Varanasi, Cox’s Bazar a Tanagail.

wilbanglacymruimg_6825

Dr Jishumoy Dev

wilbanglacymruimg_6827

Wil Morus Jones a Dr Jishumoy Dev

Bangladesh, yn ôl ystadegau’r Cenhedloedd Unedig yw gwlad dlotaf Asia, ac mae mwy o blant yn cael eu geni gyda thaflod a gwefus hollt yma nag unrhyw ran arall o’r byd. Amcangyfrifir bod tua pum mil o blant yn cael eu geni gyda’r cyflwr hwn yn flynyddol ym Mangladesh ond dim ond eu hanner sy’n cael eu trin oherwydd diffyg cyllid a darpariaethau meddygol. Mae’r driniaeth yn newid bywydau’n ddramatig, nid yn unig o ran pryd a gwedd ond hefyd yn emosiynol, yn gymdeithasol ac yn economaidd. Cyflawnwyd dros 1200 o lawdriniaethau dros yr wyth mlynedd diwethaf.

Cewch ragor o fanylion, ynghyd â ffurflen i wneud cyfraniad ariannol YMA.

Newyddion Cyn 2016

Daeth tua 15 o bobl ifanc ynghyd ar gyfer cyfarfod cyntaf y Twmiaid Bach nos Sul Medi 13eg.  Dymunwn yn dda iddyn nhw yn eu tymor newydd.

Twmiaid Bach 2 Twmiaid Bach

 

 

 

Dyma gopi o’r cylchlythyr a anfonwyd at yr aelodau i gyd yn egluro’r trefniadau dros gyfnod atgyweirio’r capel.

Cylchlythyr Medi 2015

 

 

 

NEWYDDION MIS GORFFENNAF:

PROFEDIGAETH

Gyda thristwch mawr y clywsom y newyddion brawychus am farwolaeth annhymig Lowri Gruffydd. Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i Hefin a’r bechgyn, Trystan ac Osian. Rydym yn meddwl amdanoch.

CASGLIAD Y BANC BWYD YN ARCHFARCHNAD TESCO

Llawer o ddiolch i bawb a ddaeth ynghyd i gefnogi’r Banc Bwyd drwy gasglu nwyddau yn siop Tesco ddechrau Gorffennaf. Bu tîm o 24 ohonom o’r Tabernacl yn gwneud gwahanol shifftiau o ddwy awr yr un. Byddwn yn cyhoeddi cyfanswm gwerth y casgliad yn fuan.

PENWYTHNOS PENRHYN GŴYR

Ddiwedd mis Mehefin, cafodd y Twmiaid Bach benwythnos wrth eu boddau yng nghwmni Catrin a Heulyn ym Mhenrhyn Gŵyr. Braf eu gweld wedi cael amser mor braf gyda’i gilydd, a diolch i’r trefnwyr am roi cymaint o’u hamser i gyfoethogi profiadau’r criw ifanc.

 

OEDFA GYMUN WAHANOL

Ar Sul cyntaf Gorffennaf cafwyd oedfa gofiadwy yng nghwmni plant yr Ysgol Sul, dan lywyddiaeth Heulyn Rees. Mentrodd y plant lleiaf i ffau’r llewod ar gyfer eu cyfraniad hwy drwy ganu “Ble Mae Daniel?”, a chawsom ddatganiad o “Bythol Wyrdd” gan y Twmiaid Bach. Yna, bu Heulyn yn holi Siân Knott am ei gwaith fel Prif Ffisiotherapydd Chwaraeon Cymru, a soniodd hithau am ei phrofiadau yn y Gemau Olympaidd a Chwaraeon y Gymanwlad, gan bwysleisio’r angen i gydweithio fel tîm. Gweinyddwyd y Cymun gan Emlyn Davies, gyda’r bobl ifanc yn cymuno am y tro cyntaf.

Oedfa Gymun Gorffennaf

ARCHIF NEWYDDION:

YMGYRCH YR YSGOLION
Bu rhai o arweinwyr yr Ysgol Sul wrthi’n brysur yn dosbarthu cannoedd o daflenni yn yr ysgolion cynradd lleol i geisio denu rhagor o blant i’r capel. Pwy a ŵyr, efallai y gwelwn ni ragor o rieni yn dod hefyd. Dyma’r daflen ddwyieithog:

+Taflen Yr Ysgolion

BORE COFFI

Rhai o aelodau’r gynulleidfa Saesneg eu hiaith yn eu bore coffi wythnosol a drefnir ar gyfer trigolion Efail Isaf. Bydd yr elw o’r boereau hyn yn mynd i achosion da yn yr ardal.

IMG_1266

HAMPERI NADOLIG

Diolch i bawb a gyfrannodd i greu’r hamperi Nadolig eleni eto  i bobl ifanc sy’n sefydlu cartref am y tro cyntaf yn yr ardal. Cafodd yr hamperi eu dosbarthu drwy’r Gwasanaethau Cymdeithasol ym Mhontypridd.

IMG_1264

BANC BWYD PONTYCLUN

Bu dros ugain ohonon ni’n brysur ddiwedd Tachwedd yn helpu trefnwyr Banc Bwyd Pontyclun yn eu casgliad yn Tesco Tonysguboriau. Dyma’r ail dro i aelodau’r Tabernacl wneud hyn a’r bwriad yw helpu ym mhob casgliad o hyn allan.
Helpu achos teilwng yw’r prif reswm, wrth gwrs, ond rhaid cyfaddef hefyd ei fod yn brofiad amheuthun. Mae’n gyfle gwych i weld ochr orau pobl, mae haelioni pobl o bob cefndir yn gwneud i rywun deimlo’n wylaidd iawn, a’u hagwedd fel chwa o awyr iach mewn oes mor faterol. Mae’r rhoddion i gyd yn cael eu pwyso fel bod Tesco’n ychwanegu 30% yn ariannol at y cyfanswm. Mae cefnogaeth staff Tesco Tonysguboriau yn ddiarhebol.
Mae’n braf teimlo ein bod yn gwneud rhywbeth ymarferol sydd o les i gymaint o bobl, ond cyn swnio’n annioddegol o hunangyfiawn, mae’n bwysig ychwanegu ei fod yn brofiad sy’n eli i’r galon, ac mae pawb mor brysur, mae shift ddwyawr yn hedfan!
Byddwn yno eto ym mis Gorffennaf. Os ydych chi’n awyddus i fod yn rhan o’r profiad gwerth chweil yma, gallwch wneud hynny drwy ymateb i’r ebost fydd yn eich cyrraedd ddechrau mis Mehefin.

Tair Cenhedlaeth wrth y gwaith

Tair cenhedlaeth wrth y gwaith – Lowri, Math, Glenys a Gwenno.

PRIODASAU UN RHYW

Mae disgwyl i bob eglwys Annibynnnol benderfynu a ydyn nhw o blaid neu yn erbyn cofrestru eu hadeilad ar gyfer priodasau un rhyw.  Byddwn ni’n gwneud hynny ar Ionawr 11eg, a chyhoeddwyd y ddogfen isod i ysgogi’r drafodaeth:

PRIODASAU UN RHYW

 

AR DRYWYDD WALDO

Cliciwch ynma i gael hanes y daith i Sir Benfro ar Sul y Cofio, 2013:

Ar Drywydd Waldo

PREGETH OLAF EIRIAN

Yma y cewch chi hanes pregeth olaf Eirian ym mis Rhagfyr 2013:

Pregeth Olaf Eirian

 

LLYTHYR AT Y GWLEIDYDDION

Wrth i’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol drafod y Banc Bwyd yn eu cyfarfod cyn y Nadolig fe nodwyd gyda phryder y defnydd cynyddol a wneir o’r Banciau Bwyd ar draws y Deyrnas Gyfunol a’r cyni y mae hynny yn ei ddynodi. Cwestiynwyd pam fod angen Banc Bwyd o gwbl mewn gwlad sydd i fod i edrych ar ôl y gwannaf yn y gymdeithas trwy’r Wladwriaeth Les. Daethpwyd i’r penderfyniad y dylid datgan y pryder yn gyhoeddus ac anfon llythyr at Adran Gwaith a Phensiynau y Llywodraeth yn Llundain sydd â chyfrifoldeb dros y ddarpariaeth i’r tlawd a’r difreintiedig, gan anfon copi o’r llythyr at y Prif Weinidog David Cameron, Canghellor y Trysorlys George Osborne ynghyd â’n Haelod Seneddol Owen Smith, ein Haelod Cynulliad Mick Antoniw a Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru. Dyma gopi o’r llythyr a anfonwyd:

Llythyr y Gwleidyddion

Dychwelyd i’r Capel

Y CYNLLUN ADEILADU

O’r diwedd, ar ôl cyfnod o ddeunaw wythnos yn addoli yn Neuadd y Pentref, daeth y newydd ein bod i gael dychwelyd i’r capel ar Ionawr 24ain. Mawr oedd y cyffro a’r disgwyl i weld yr adeilad ar ei newydd wedd, a chafodd neb eu siomi: roedd pawb wedi gwirioni ar y lliwiau glanwaith, cynnes, ac roedd croeso arbennig i’r cadeiriau newydd, cyfforddus.

Croesawyd pawb yn ôl gan Wendy Reynolds, Cadeirydd y Bwrdd, a diolchodd hithau ar ein rhan ni i gyd i bawb a fu ynghlwm â’r gwaith adnewyddu, ond yn arbennig i Helen Middleton a Pens (Emlyn Penny Jones) sydd wedi ysgwyddo’r baich mwyaf o ddigon. Fel y dywedodd Wendy, buom yn hynod ffodus yn eu hymroddiad diflino dros gyfnod maith, ond roedd yn gaffaeliad mawr eu bod ill dau yn ymddiddori mewn gwaith adeiladu, ac yn medru dal eu tir i drafod yn synhwyrol a gwneud penderfyniadau anodd ar ein rhan.

DSCF6033 DSCF6035 DSCF6040
DSCF6038

Os am weld lluniau o’r gwaith adeiladu yn mynd rhagddo

Pwyswch Yma: Y Gwaith Adeiladu

Oedfaon

Gorffennaf 3ydd Oedfa Gymun o dan ofal Y parch Gethin Rhys a Gwerfyl Morse

Gorffennaf 10fed Sul y Cyfundeb ym Mhenarth

Gorffennaf 17eg Oedfa Deuluol

Gorffennaf 24ain Y parchedig Dyfrig Rees

Gorffennaf 31ain Cyd-addoli gydag Aelodau Bethlehem, Gwaelod y Garth ym Methlehem am 10.30

Awst 7fed Y Parch Eirian Rees

Awst 14eg Cyd-addoli ym Methlehem, Gwaelod y Garth

Awst 21ain Allan James

Awst 28ain Cyd-addoli ym Methlehem, Gwaelod y garth

 

 

Mae casgliad o luniau o’r adnewyddu

ar y dudalen “Yr Achos” ac wedyn

“Newyddion.”

DSCF6035